Лъэпкъ макъамэкIэ дунейр зыгъафIэ

 Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ пщIэ лей хуэтщIу къокIуэкI джэгуакIуэхэм. Лъэпкъ Iэмэпсымэхэр зыгъэбзэрабзэхэмрэ ахэр зыщIыф IэпэIэсэхэмрэ жьантIэр хуагъэфащэрт. Апхуэдэ щIалэ ахъырзэманхэм ящыщщ пшыналъэ хъуэпсэгъуэкIэ къытхуэупсэ Еуаз Зубер.

Еуазыр зэрыцIыкIурэ макъамэм дехьэх. Иджыри етIуанэ классым щIэсу апхуэдэ еджапIэм щIэтIысхьащ. Абы и япэ гъэсакIуэу щыта Земская Людмилэщ ар япэу утыку къизышар.
Курыт еджапIэ нэужьым Зубер и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым. Ар къиухри Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ Эстетикэ центрым ныбжьыщIэхэм шыкIэпшынэм и щэхухэм щыхуригъэджащ. Абы къыдэкIуэу ар хэтащ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблымрэ «Хатти» къэфакIуэ гупымрэ я оркестрхэм. Еуазыр дунейпсо зэхьэзэхуэ зыбжанэм я лауреатщ.
Зубер хузэфIэкIащ куэдым ямыщIэж пасэрей адыгэ пшыналъэхэр къигъэщIэрэщIэжу псэщIэ яхилъхьэжын. Хэхэс адыгэхэм къащIэна макъамэхэми мымащIэу хэлэжьыхьащ ар. УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым я лъэр щыувым псэщIэ халъхьэжу Зубер къызэригъэпэща «Бзабзэ» гупым.
 Адыгэ-абазэ пшыналъэ гупыр ди республикэ гъунэгъухэми хамэ къэралхэми къыщацIыху. Иджыблагъэ ар щыхьэщIащ Тыркум хыхьэ Бозуюкъ къалэм. Абы хэтхэм пщIэ лей къыхуащIу, гуапэу ирагъэблэгъащ. Къуэлаукъуэ Имдат и жэрдэмкIэ зэхаша пшыхьым цIыху минитIым нэблагъэ хэтащ. Абыхэм яIэт IэгуауэмкIэ наIуэт Зубер зи тхьэмадэ гупым ягъэзащIэ пшыналъэхэм зэратхьэкъуар.
Бозуюкъ къалэм нэхъыбэу дэсыр хьэтыкъуейхэмрэ абазэхэмрэщ. Зубер къызэрыджиIамкIэ, хуабжьу яфIэгъэщIэгъуэну ахэр кIэлъыплъащ я зэхэтыкIэм, къафэкIэм, дауэдапщэ егъэкIуэкIыкIэм. Бысымхэм жаIащ гукъуэпскIэ лъэпкъым къыпыщIа гупыр иджыри яхуеблэгъэну къызэрежьэр.
«СынасыпыфIэщ, - къыддогуашэ Зубер, - сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, си гъуэгум цIыху щэджащэ, нэхъыжьыфI куэд сыщрихьэлIащ, ахэращ сэ гъуазэу сиIари. ШыкIэпшынэм «благъэ» сыхуэзыщIар Оберман Владимирщ, сыт хуэдэ Iуэхуми псыпэхэш схуэхъуу Хъурей Феликс къызбгъэдэтащ. УпщIэжэгъуу сиIэ ди тхьэмадэфIхэу Думэныщ Iэулэдин, Црым Руслан, Бгъэжьнокъуэ Заурбэч сымэ фIыщIэ ин яхузощI».
Сыт хуэдэ Iуэхуми пэжу убгъэдэтынырщ нэхъыщхьэр. Зи псалъэхэмрэ IуэхущIафэхэмрэ зэтехуэ, адыгэпсэ къабзэ зыIут щIалэм и Iуэху ефIэкIуэну, и ехъулIэныгъэхэм хэхъуэну ди гуапэщ.

 

Мокъуэ Лаурэ.
Поделиться: