Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну

«Нартхэм я фIыгъуэхэр»

«Артек» дунейпсо сабий центрым и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну «Полевой» лагерым щекIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» ХI Дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм и зи чэзу Iыхьэр.

Режиссёр Давыдов Роман игъэхьэзыра «Мывэм и къуэмрэ пелуанымрэ» мультфильмым, илъэс кIуахэм екIуэкIа зэпеуэхэм утыку къыщрахьа сурэт нэхъыфIхэм ирагъэплъри, ныбжьыщIэхэр щIагъэдэIуащ нарт хъыбархэм щыщ нэхъ цIэрыIуэхэм. Абы щыгъуазэтэкъым сабийхэм ящыщ куэд икIи гукъинэ ящыхъуахэр къыщагъэлъэгъуащ нарт эпосым и лIыхъужьхэм траухуа я IэдакъэщIэкIхэм.  
ЩIэныгъэ гуэдзэнымкIэ егъэджакIуэ Червяков Владислав я чэнджэщэгъуу сабийхэм ягъэхьэзыращ «Дети России за мир в Сирии» къыхуеджэныгъэм щIэт графикэ лэжьыгъэхэр. А Iуэхум къызэщIиубыдащ Камчаткэрэ Якутиемрэ къыщыщIэдзауэ Санкт-Петербург нэс, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ сабийхэр, апхуэдэуи Германием къикIа хьэщIэхэр.
- СыщыгуфIыкIащ зэпеуэм ухэтын щхьэкIэ сурэтыщI нэсу ущытын зэрыхуэмейм, атIэ псэкIэ зыхэпщIар зэрыпхузэфIэкIыу къэбгъэлъагъуэ зэрыхъунум. Нартхэм ятеухуа таурыхъхэр нэхъапэкIэ зэхэсхатэкъым. Псом хуэмыдэу гъэщIэгъуэн сщыхъуащ дызрагъэплъа мульфильмыр. Сигу изубыдащ цIыхухэм нэхугъэр яIэщIэзыха бзаджащIэр, я къалэр къезыгъэла лIыхъужьхэр икIи ар си сурэтым къыщызгъэлъэгъуэну къыхэсхащ, - жеIэ Берлин щыщ Мановкин Катя.
 Фестиваль-зэпеуэм хэтащ Налшык щыщ ныбжьыщIэ Остапенкэ Михаил.
- Сэ си сурэтым къыщызогъэлъагъуэ нарт зауэлI Сосрыкъуэ благъуэм зэрыпэщIэтар. Дэ ди къалэм щыIэщ Сосрыкъуэ и фэеплъ икIи абы теухуа таурыхъхэр псоми ящIэ. Нэхъыжьхэм псысэхэмрэ таурыхъхэмкIэ ди деж къагъэсащ я Iущыгъэр. Хабзэр пщIэным къикIыр нэхъыжьхэм, щIэблэ зэблэкIахэм пщIэ яхуэтщIынырщ, - жиIащ ди лъахэгъу цIыкIум.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Мэзкуу дэт Лъэпкъхэм я унэмрэ сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэрэ 2008 гъэм зэхаубла «Нартхэм я фIыгъуэхэр» Iуэхум и мыхьэнэ нэхъыщхьэр къытщIэхъуэ щIэблэр лъэпкъхэм я щэнхабзэм и тхыдэм щыгъуазэ щIынырщ, зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэр къэгъэнэIуауэ, заужьын папщIэ абыхэм ядэIэпыкъунырщ, Урысеймрэ хамэ къэралхэмрэ егъэджэныгъэмкIэ я IэнатIэхэм щэнхабзэ, лъэпкъ зэпыщIэныгъэр щыгъэбыдэнырщ, зыщегъэужьынырщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъхэм я щэнхабзэр Урысей Федерацэми хамэ къэралхэми егъэцIыхунырщ. «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо арт-проектым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщI ТIажь Борис зэрыжиIэмкIэ, дуней псом зыщызыубгъу фестиваль-зэпеуэр сэбэпщ Каавказым щыпсэу лъэпкъхэм я литературэм и лъабжьэу къалъытэ нарт эпосыр дэни къыщащIэнымкIэ. Пасэрей хъыбарыжьхэм сабийхэр хуагъэуш Хэкур фIыуэ лъагъуным, нэхъыжьхэм пщIэ яхуэщIыным, фIыгъуэмрэ насыпымрэ хущIэкъуным. Уегупсысмэ, зэхъуэкIыныгъэхэр щыкуэд лIэщIыгъуэм фестиваль-зэпеуэр сэбэп мэхъу къэбэрдей-шэрджэсыбзэмрэ адыгэ лъэпкъ щэнхабзэмрэ хъумэнымкIэ.
«Артек» щыIа сабийхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэр 2019 гъэм фокIадэм щагъэлъэгъуэнущ Дамаск къалэм (Сирие Хьэрып Республикэм), Сирием щыIэ Урысей посольствэм щылажьэ Урысей щэнхабзэ центрым. ЯгъэIэпхъуэ дунейпсо сабий художественнэ гъэлъэгъуэныгъэр екIуэкIынущ «Мэзкуу - Дамаск» арт-марафоным ипкъ иткIэ.

УАРДЭ Женя.
Поделиться: