Адыгэ анэм и щIыхькIэ

ЦIыху щхьэхуэ, е лъэпкъ псо ирехъу, хэти и щхьэр лъагэу ирегъэлъагъуж, къызэринэкIа тхыдэ лъэужьым щIэукIытэн къытемынэмэ.
А гуфIэгъуэр тIуащIэ мэхъу цIыху зыбжанэм яхузэфIэкIа Iуэху дахэм и хьэтыркIэ зэрылъэпкъыу щагъэлъапIэм деж. Ауэ жаIэркъым: «Хэкур фIыуэ зылъагъур и лъэпкъым ныбжьэгъу нэхъыбэ къыхуэзылэжьращ». Апхуэдэ щапхъэхэм язщ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Беслъэней къуажэ цIыкIум щыпсэухэм Хэку зауэшхуэм и зэманым бийм къиувыхьа Ленинград къраша сабийхэр кърагъэлауэ зэрыщытар.
Адыгэхэм щапхъэ зытетхыпхъэ лэжьыгъэ щхьэпэ ягъэзащIэ журтхэм: лъэпкъгъэкIуэд зышэча а лъэпкъышхуэм налъэ-налъэурэ зэхуехьэсыж а гуауэм епха къэхъукъащIэ псори. Уеблэмэ журт лъэпкъгъэкIуэдым (Холокост) и музеишхуэ щыIэщ. А Iуэхум ипкъ иткIэ, Израиль къэралым къикIри, Къэрэшей-Шэрджэсми Къэбэрдей-Балъкъэрми къэкIуауэ щытащ журт профессор Аурон Яир. Ауронрэ Урысейм щыпсэу Адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI Уэхъутэ Александррэ тхылъ псо зэдатхащ Беслъэней жылэдэсхэм зэрахьа лIыгъэм теухуауэ. Дэфтэрхэмрэ гукъэкIыжхэмкIэ узэда а тхылъым нэпс куэд къригъакIуэми, цIыхупсэ зыIут псори къеджэн хуейуэ къыщIэкIынщ, гузэвэгъуэм хэхуам зыщIэбгъэкъуэн нэхърэ нэхъ псапэ дунейм зэрыщыземыкIуэр щымыгъупщэн папщIэ.

 

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: