Дунейм щыхъыбархэр

Ингушым и Iэтащхьэр хахынущ

УФ-м и Президент Путин Владимир Ингушым и ЦIыхубэ Зэхуэсым и депутатхэр хэплъэу республикэм и Iэтащхьэр хахын щхьэкIэ къыхилъхьащ цIыхуищым я кандидатурэхэр. Дызэрыщыгъуазэщи, мэкъуауэгъуэм и 26-м и къулыкъум текIащ 2008 гъэ лъандэрэ республикэм и унафэ зыщIа Евкуров Юнус-Бэч.

Къэралым и Президентым я цIэ къриIуащ республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр мы зэманым пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Калиматов Мэхьмуд-Хьэжы, Нэзрэн къалэ советым и депутат Евлоев Урысхъан, «Вымпел-Коммуникации» акционер зэгухьэныгъэм и IэщIагъэлI Зурабов Магомед сымэ.
Iэтащхьэр республикэм и Парламентым и депутатхэм хахынущ фокIадэм и 8-м. ЩыIэ хабзэм ипкъ иткIэ, а къулыкъум ягъэув депутат нэхъыбэм Iэ зыхуаIэтар.
А къулыкъум теувэнур зэкIэ мынаIуэми, нэрылъагъущ абы зэфIигъэкIын хуейуэ къалэн куэд и пщэ къызэрыдэхуэнур. Республикэм иджыпсту щыIэ щытыкIэр узыщыгуфIыкIын хуэдэкъым: жылагъуэр зыхэт зэпэщIэтыныгъэр, нэгъуэщI мыхъуми, къигъэщэбэным, цIыхубэм я дзыхь властым къилэжьыжыным и закъуэкъым абы къыпэщылъыр, атIэ илъэс куэд хъуауэ а щIыналъэм илъ зэныкъуэкъуми унафэ трищIыхьын хуейщ. А зэныкъуэкъур къызыхэкIыр Шэшэнымрэ Ингушымрэ я гъунапкъэхэр зэрахуэмыгуэшырщ. Абы теухуа зэдауэхэм хеящIэ IуэхущIапIэхэм щыхэплъэу, хабзэм ипкъ иткIэ унафэ тращIыхьынырщ хэкIыпIэу зэкIэ щыIэр, ауэ, апхуэдэу ящIми, цIыхубэр арэзы зытехъуэн унафэ къащтэфыныр фIэщщIыгъуейщ.

ЖыгыщIэхэр мелардиплIым нагъэсыныр я хъуэпсапIэу

Жыг мелуан 350-рэ  - сыхьэт 12-м къриубыдэу! Апхуэдиз жыг иджыблагъэ щыхасащ Эфиопием.

Гъэмахуэ лэжьыгъэхэм - хадэ хэсэным, къэкIыгъэхэм якIэлъыплъыным, къахуэхъуар къехьэлIэжыным цIыхум и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэм и гугъу щIэпщIын щыIэу къыщIэкIынкъым. Унагъуэм и ерыскъы «къигъэхъуапIэ» ар зэрыхъум и мызакъуэу, узыншагъэмкIи сэбэпщ хадэм уилэжьыхьыныр. Абыи дохутырхэр щыхьэт техъуащи, ари цIыхухэм ягъэщIэгъуэжыркъым.
ГъэщIэгъуэныр сыхьэт 12-м къриубыдэу жыг мелуан 350-рэ хэпсэфынырщ. КъуэкIыпIэ Африкэм щыIэ Эфиопие къэралыгъуэм щыпсэухэм жэрдэм къыхалъхьэщ, зэрыжаIэу, зи лъэ вакъэ изылъхьэу хъуар зы махуэм зэхуэсри… жыгыщIэ 353.633.660-рэ хасащ.
Iуэху щхьэпэм хэтащ псори - цIыхухъуи цIыхубзи, нэхъыжьи нэхъыщIи, къулыкъущIэхэри лэжьакIуэ къызэрыгуэкIхэри. ЖыгыщIэхэр щIыпIэ миным хуэдизым хагъэзэгъащ. Iуэхум цIыху нэхъыбэ хэтыну Iэмал яIэн, абы и мыхьэнэр нэхъри зыхрагъэщIэн папщIэ, языныкъуэ еджапIэхэми IуэхущIапIэхэми я лэжьыгъэр а махуэм зэпагъэуащ. Къэралым и мэзхэр кIуэ пэтми нэхъ мащIэ зэрыхъум иригузавэу ирагъэжьа Iуэхум и фIыгъэкIэ щытыкIэр зэтеувэжыну щогугъ псори. Эфиопиер а бжыгъэмкIи къызэтеувыIэну и мурадкъым - мы илъэсым и кIэ пщIондэ къэралым и жыгыщIэхэр псори зэхэту мелардиплIым нигъэсыну хуейщ.
1900 гъэхэм я пэщIэдзэм а хэкум и Iыхьэ щанэр мэзылъэу щытащ, ауэ илъэс тIощIкIэ узэIэбэкIыжмэ, абы щыщу къэнэжар процентиплI къудейт. Мэзхэр апхуэдизу зэрыкIуэщIар епхащ а къэралым цIыхуу исыр хуэдиплIкIэ зэрыбэгъуам - цIыху бжыгъэм хэхъуэхукIэ, пхъэуэ къагъэсэбэпри нэхъыбэ мэхъу. Зи щIыналъэр километр зэбгъузэнатIэ 1.104.300-рэ хъу Эфиопием иджыпсту цIыху мелуани 100-м щIигъу исщ. И цIыху бжыгъэкIэ Африкэм етIуанэ, дунейм 13-нэ увыпIэхэр щиIыгъщ абы.

Нобэ

♦Венецием (Италие) къыщызэIуах дунейпсо кинофестивалыр
♦1851 гъэм
Санкт-Петербургрэ Москварэ зэпызыщIэ гъущI гъуэгум мафIэгухэр пIалъэ убзыхуам тету щызекIуэныр зэтраублауэ щытащ.
♦1920 гъэм Урысейм цIыхуу щыпсэур зыхуэдизыр зрагъэщIэн папщIэ, совет къэралыгъуэщIэм и Правительствэм и унафэкIэ, ахэр япэу ябжауэ щытащ.
♦1924 гъэм Налшык къыщызэрагъэпэщащ ФизкультурэмкIэ областной совет.
♦1936 гъэм Японием къыщызэрагъэпэщащ «Тойота» автомобиль компаниер.
♦1941 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ Волгэ Iуфэм Iус нэмыцэхэр а щIыпIэм игъэIэпхъукIауэ Сыбырым, Къэзахъстаным, Курыт Азием шэным теухуауэ. Нэмыцэхэм я совет автономием и цIыхухэм шэч хуащIат фашистхэм ядэIэпыкъуу. Ахэр зэрымыкъуэншар 1964 гъэм хэIущIыIу хъужауэ щытащ.
♦1749 гъэм къалъхуащ нэмыцэ щIэныгъэлI, усакIуэ Гёте Иоганн Вольфганг.
♦1999 гъэм къалъхуащ совет тхакIуэ, драматург Платонов Андрей.
♦1918 гъэм къалъхуащ Хэку зауэшхуэм и зэманым партизан гупым и унафэщIу щыта, зэрымыпсэужу Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр зыфIаща Чайкинэ Лизэ.
♦1925 гъэм къалъхуащ совет тхакIуэ-фантаст, зэдзэкIакIуэ Стругацкий Аркадий.
♦1925 гъэм къалъхуащ совет тхакIуэ, сценарист Трифонов Юрий.
♦1933 гъэм къалъхуащ физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Щокъуий Владимир.
♦1939 гъэм къалъхуащ совет актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Ивашов Владимир.
♦1948 гъэм къалъхуащ Урысей актрисэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Гундаревэ Наталье.
♦1954 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Мыз Ахьмэд.
♦1954 гъэм къалъхуащ КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ГъуэплъащIэ ТIэхьир.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 - 28-рэ, жэщым градус 16 - 18 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ЩхьэлыкIыр зыхьри мэгурым,
щхьэл мывэр зыхьри мэгурым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

11.09.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
14.05.2020 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
22.11.2019 - 08:10 Мэрем пшыхь
26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр