Школхэр зэрыхьэзырыр щIапщытыкI

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм къапщытэ школхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр.

МафIэсым кIэлъыплъынымкIэ къэрал инспектор Быф Азэмэт апхуэдэ Iуэхухэр щригъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №32-м. Къапщытащ унэм и щытыкIэр мафIэс шынагъуэншагъэм къигъэувхэм изагъэмэ. МафIэр гъэункIыфIынымкIэ зыхуеину Iэмэпсымэхэр яIэмэ, абыхэм я щытыкIэр, мафIэсым пэщIэтынымкIэ кранхэмрэ псы игъэхъуапIэмрэ тэмэммэ зрагъэщIащ.
Урысей МЧС-м и Уравленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и мафIэс лабораторэм и инженер Шэрий Алим Iэмэпсымэ хэхар къигъэсэбэпу къипщытащ мафIэс автоматикэ, мафIэс къэхъу хъужыкъуэмэ цIыхухэм хъыбар зэрыIэрагъэхьэ системэхэр мардэм къитIасэмэ.
Налшык къалэм хеубыдэ школ, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэ 98-рэ икIи мафIэсым кIэлъыплъынымкIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм ахэр къэпщытэныр и кIэм нагъэс.
ФокIадэм ирагъэкIуэкIынущ республикэм и курыт еджапIэхэм щеджэхэм мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ я щIэныгъэм нэхъри зрагъэубгъуным ехьэлIа Iуэхухэр.
 

Дыгулыбгъу Жантинэ.
Поделиться: