Сыт щыгъуи я нэIэ тетщ

Урысей МВД-м Лэскэн районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу щыIащ 2009 гъэм и жэпуэгъуэм зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда Лэскэн район ОВД-м и штабым и инспектор нэхъыжь милицэм и лейтенант нэхъыжь Ацкъэн Мухьэмэд и унагъуэм.

ХьэщIэхэм зрагъэщIащ здэкIуахэм я псэукIэр, я гугъуехьхэр, хэкIуэдам и анэм, сабийхэр зыпIым дэIэпыкъуащ школ хьэпшыпхэмкIэ.
Ацкъэнхэ я унагъуэм полицэм и лэжакIуэхэм фIыщIэ хуищIащ я гулъытэм, сыт щыгъуи я нэIэ къазэрытетым папщIэ.

 

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: