Я гулъытэр цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэзащ

 «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт депутатхэм иджыблагъэ даIыгъащ цIыхухэм ират дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ законодательствэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр.

Партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и секретарь, «Урысей зэкъуэтым» и Совет Нэхъыщхьэм хэт, а партым и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и Iэтащхьэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаил зэрыжиIамкIэ, партым хэтхэм я гулъытэ нэхъыщхьэр зыхуэунэтIар къэралым исхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ.
Парламентарийм къыхигъэщхьэхукIащ цIыхухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ, абыхэм зэпымыууэ заужьынымкIэ Iэмал псори Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщызэтеувар.
Сурэтым  АфэщIагъуэ Михаил.

 

Печонов Владилен.
Поделиться: