Гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзырщ

Коллегиер къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур. Абы кърихьэлIащ щIыналъэм хыхьэ жылэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, школхэмрэ гъэсапIэхэмрэ я унафэщIхэр, Жылагъуэ палатэм и лIыкIуэхэр. Апхуэдэу коллегием и лэжьыгъэм хэтащ Бахъсэн районым и прокурорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тхьэгъэпсо Мурат, МВД-м Бахъсэн щIыналъэм щиIэ IэнатIэм и унафэщIым и къуэдзэ Алэкъул Армед.
Зэхуэсым къыщаIэта Iуэхугъуэхэм ятеухуа доклад купщIафIэ абы кърихьэлIахэм я пащхьэ щищIащ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ. Абы зэрыжиIамкIэ, зэрыщыту къапщтэмэ, мыгъэрей къэрал къэпщытэныгъэхэр къызыхуэтыншэу, ныкъусаныгъэншэу екIуэкIащ, арщхьэкIэ еджакIуэхэми абыхэм я адэ-анэхэми дяпэкIи дегъэкIуэкIын хуейщ ЕГЭ-р зэрегъэкIуэкIыпхъэ мардэхэмрэ хабзэхэмрэ епха псалъэмакъхэр. ЕгъэджакIуэхэм нэхъ жыджэру къагъэсэбэпыпхъэщ егъэджэныгъэм къыхыхьэ хъыбарегъащIэ технологиещIэхэмрэ Iуэху зехьэкIэщIэхэмрэ. Къэрал къэпщытэныгъэм хэтхэми ар къызэзыгъэпэщхэми IуэхумкIэ жэуап зэрахьри ягу къигъэкIыжащ Абрэджым.
ЩIыналъэм и егъэджэныгъэ IэнатIэр 2019 - 2020 гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырым щытепсэлъыхьым, Абрэджым къыхигъэщащ районым хиубыдэ школхэм, гъэсапIэхэм ящыщ дэтхэнэри лъэхъэнэщIэм хуэхьэзыру зэрырихьэлIэр. Санитар хабзэхэм къриубыдэу, IуэхущIапIэхэм щызэрагъэпэщыжащ сабийхэм я зыгъэпсэхупIэхэр. Къуажэхэм дэт школхэм ящыщу 5-м и кIэм щынэсащ абыхэм хэт спорт залышхуэхэр зыхуей хуэгъэзэжыныр. А лэжьыгъэхэр йокIуэкI а Iуэхум хуэгъэпса федеральнэ проектым ипкъ иткIэ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъа Тхьэгъэпсо Мурат жиIащ еджакIуэхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным гулъытэ нэхъыбэ хуэщIыпхъэу.
Коллегием и утыку ирахьа Iуэхугъуэхэм ятеуха унафэхэр къыщащтащ зэхуэсым.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: