Нэхъ лъэщхэр ягъэпажэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ гырэ спорт зэхьэзэхуэ.

Зэпеуэхэм хэтащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щIыналъэ къудамэхэмрэ ведомствэм и IэнатIэхэмрэ я командэ 14, Урысей МВД-м и Краснодар университетым IэщIагъэм щыхагъахъуэ и Кавказ Ищхъэрэ институтым, Урысей ФСБ-м, МЧС-м я щIыналъэ управленэхэм я лIыкIуэхэр, Урысей ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм и Гъунапкъэхъумэ IуэхущIапIэм дзэ къулыкъур щезыхьэкIхэр. Я хьэлъагъ елъытауэ ахэр гупиплIу гуэшауэ щытащ: килограмм 70-м, 80-м, 90-м нэсхэр, 90-м щIигъухэр. ЦIыхуиплI зыхэт командэхэм къапэщылът гырэр нэхъыбэрэ къаIэтыну.
МВД-м и КъулыкъущIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм (УРЛС) я IэщIагъэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ и IэнатIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и капитан Къуэныкъуей Азэмэт къызэрыджиIамкIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, зэпеуэм хэтщ республикэ МВД-м и IэнатIэхэм, апхуэдэуи хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я атлет нэхъ лъэщхэр. «Динамо» урысейпсо федеральнэ спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Джэданэ Залым къыхигъэщащ зэпеуэм хэтахэр зэхьэзэхуэным сыт и лъэныкъуэкIи зэрыхуэхьэзырыр.
«Динамо»-м пашэныгъэр къэхьынымкIэ и зэпеуэм бжьыпэр щаубыдащ КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм пэщIэтынымкIэ и управленэм и «Гром» ОСН-м и гупыр. ЕтIуанэ увыпIэр къахьащ Урысей ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм и Гъунапкъэхъумэ IуэхущIапIэм дзэ къулыкъур щезыхьэкIхэм. Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и полицейхэр ещанэщ.
КъБР-м щыIэ МВД-м и зэпеуэм щытекIуащ республикэ МВД-м Наркотикхэм пэщIэтынымкIэ и управленэм и «Гром» гуп хэхам и атлетхэр. Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и полицейхэм етIуанэ увыпIэр къахьащ. Жэз медалхэр ялъысащ Урысей МВД-м и «Прохладнэ» къудамэм и лэжьакIуэхэм.
ТекIуахэм щIыхь тхылъхэр, кубокхэмрэ медалхэмрэ иратащ «Динамо» урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Джэданэ Залымрэ КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм пэщIэтынымкIэ и управленэм и «Гром» ОСН-м и унафэщI, полицэм и полковник Къуэшырокъуэ Владиславрэ.

 

Бахъсэн Азэмэт.
Поделиться: