Террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ

Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ Шэджэм къалэм щрагъэкIуэкIащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа пэкIу. Район администрацэм и унафэщIхэм, жылагъуэ лIыкIуэхэр, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №2-м и еджакIуэхэр, республикэм щыIэ МВД-м къикIахэр, Урысейм и МВД-м и IуэхущIапIэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэмрэ абы щылажьэхэмрэ зэхуэсат террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжын папщIэ.

УФ-м и МВД-м и IуэхущIапIэу районым щыIэм и унафэщI, полицэм и полковник Щоджэн Тимуррэ а IуэхущIапIэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Уэрыш Владимиррэ къызэхуэсахэр къыхураджащ я къулыкъур ягъэзащIэурэ хэкIуэда лэжьакIуэхэм, террористхэм яIэщIэкIуэда къызэрыгуэкI цIыхухэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуэну.
ПэкIуэм и кIэухым абы хэтахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ Шэджэм районым и хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэу я къалэныр щагъэзащIэм хэкIуэдахэм я мемориалым.

 

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться:

Читать также: