Студент гъащIэм хашэ

 

Университет хъыбархэр

 КъБКъУ-м и студпрофкомым къыхилъхьа жэрдэмыр жыджэру даIыгъащ «студент» цIэр зыфIащагъащIэ щIалэгъуалэм. Абыхэм гуп-гупу загуэшри, «Езанэ курсым щIэтIысхьам и лъагъуэ» зэхьэзэхуэ гъэщIэгъуэным зэдыхэтащ. «Станц» 40-м къыщыувыIэ а гъуэгуанэм студентхэм къащыпэплъэрт Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд. Апхуэдэхэт, псалъэм папщIэ, псынщIэу жэнри, гушыIэ пхэлъынри, къуажэхьхэмрэ ребус зэмылIэужьыгъуэхэмрэ къэщIэнри, литературэм хэпщIыкIынри, IэкIуэлъакIуагъ зэрыпхэлъыр къэгъэлъэгъуэнри, уэрэдхэр я макъамэхэмкIэ зэхэпцIыхукIынри, уи нэр щыпхауэ узэIусэ хьэпшыпыр къэпщIэнри, нэгъуэщI лэжьыгъэ хьэлэмэт куэди. А псоми ехъулIэныгъэкIэ пэлъэщыфахэм я зачёт тхылъхэм «Афэрым!» иратхащ, Iэгуауэшхуэм щIэту.
Илъэс ещанэ хъуауэ екIуэкI джэгу-зэпеуэм гукъыдэжышхуэ яIэу хэтащ студентхэр. Зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэм ящыщ Багъэтыр Лянэ зэрыжиIэмкIэ, Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэр ныбжьыщIэхэр нэхъ щIэхыу студент гъащIэм хэшэнырщ, университетыр я унэ етIуанэу къащыхъуу абы щеджэнырщ.
Дэри дохъуэхъу езанэ курсым щIэс студентхэм ящыщ дэтхэнэми. Фызытеува лъагъуэр Iуэхугъуэ хьэлэмэт куэдкIэ гъэнщIа гъуэгу бгъуфIэу къыфхущIэкIыну ди гуапэщ. Гъуэгу махуэ, студент гъащIэм хыхьа щIалэгъуалэ!

 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться:

Читать также: