Гиппократ и тхьэрыIуэм тетхэр

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэм я пэщIэдзэм ­Зеикъуэ къуажэм иIэ хъуащ медпунктрэ лъхуапIэрэ, япэ сы­маджэщыр къы­щы­зэIуахащ 1935 гъэм.

Нэхъ пасэм дохутыр IэщIагъэ зиIэ къуажэм дэсакъым. Зеикъуэдэсхэм къахэкIауэ япэу дохутыр Iэ­щIагъэ зэзыгъэгъуэтахэм ящыщщ 1955 гъэм Осетие Ищхъэрэм медицинэ инс­титут къыщызыуха Iэпщэ Аб­дулчэрим Гъузер и ­къуэр. Илъэс 40-м нэскIэ ар Бахъсэн район сыма­джэ­­щым дохутыр нэхъыщхьэу, хирургыу щы­лэжьащ. Дохутыр Iэзэм цIыху куэдым я гъащIэр ажалым къыIэщIихащ. Iэп­щэм и гуащIэдэкI хьэлэлым къэ­ралым пщIэ къыхуищIащ. Абы зэрехьэ «КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэр, 1981 гъэм къратащ «ЩIыхьым и Дамыгъэ», 1986 гъэм - Октябрь Революцэ орденыр, медаль зыбжанэ.
1957 гъэм дохутыру лэжьэн щIэзы­дза Къэрмокъуэ Евгение Мухьэмэд и пхъур псэуху Гиппократ и тхьэ­рыIуэм текIакъым, и IэщIагъэм фIыуэ хи­щIыкIырт, сымаджэхэм гуа­пэу яхущытт. Ар цIыху куэдым сэбэп яхуэ­хъуащ. И щхьэгъусэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэбий Викторрэ Евгениерэ щIалищ зэдапIащ. Артуррэ Зауррэ я адэ-анэм я IэщIагъэр къыхахыжащ. Анзор Гуманитар  къэхутэныгъэхэмкIэ институтым и IэщIагъэлI нэхъыжьщ, щIэ­ныгъэхэм я докторщ.
Дыкъынэ Мухьэб и къуэ Гъумар категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутырщ. Жьэн узыр щагъэхъуж диспансерым и къудамэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ.  И щхьэгъу­сэ Ует Зейнэб КъБР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэщ.
Германием, Польшэм, Куржым, нэгъуэщI щIыпIэхэми щыIа ди дзэ пакIэхэм илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ подполковник Къэрэнашэ Iэдэм Хьэжмурат и къуэр, зауэлIхэм я узыншагъэм  и хъумакIуэ пэжу.
Къэрэнашэхэ дохутыр хъарзынэхэр яIэщ. Абыхэм ящыщщ Къэрэнашэ Валентинэ Ахьмэд и пхъур. Курыт еджапIэр фIы дыдэу къэзыуха, а школым и комсомол организацэм и секретару лэжьа Валентинэ дохутыр IэщIагъэм пищI щымыIэу къэтэджащ. КъБКъУ-м и медицинэ фа­куль­тетыр диплом плъыжькIэ къиуха нэужь, абы егъэджакIуэу къагъэнэжащ. Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Къэрэнашэм ноби ди университетым щрегъаджэ.
Валентинэ и шыпхъу нэхъыщIэ Къэрэнашэ Iэминат ди республикэм фIыуэ къыщацIыху дохутырщ. Ар ­Бахъсэн къалэ сымаджэщым и уна­фэщIу лэжьащ, КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутырщ, ди Парламентым и депутату зыбжанэрэ щытащ.
Къардэн Мэрят Мучэзир и пхъур дохутыр нэхъыфIхэм хабжэу Зеикъуэ сымаджэщым щылэжьащ. И IэщIагъэм фIыуэ хещIыкI, цIыху гуапэщ. Мы зэманым ар щолажьэ Бахъсэн поликлиникэм.
Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Бетыгъуэн Борис Iэуес и къуэр КъБКъУ-м и егъэджакIуэщ. И сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм хиубыдащ, ­гугъу ехьу къэтэджащ. ФIыуэ еджат, и мурадхэм ерыщу щIэбэнати, и ­хъуэпсапIэр къехъулIащ.
Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Къардэн Ахьмэд Барэсбий и ­къуэр жылагъуэ лэжьакIуэшхуэщ. Ар илъэс зыбжанэкIэ ди республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру лэжьащ.
Зи цIэ фIыкIэ ираIуэ дохутыр Iэ­зэхэщ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор Сэбаншы Жаннетэ Хъусен и ­пхъумрэ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Журт Билалрэ.
Джэдгъэф Георгий Аслъэмырзэ и къуэр гинекологщ, и лэжьыгъэм теухуауэ къэхутэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр ирегъэкIуэкI. И диссертацэр ­ехъулIэныгъэкIэ пхигъэкIри, ар медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат ­хъуащ. Абы и анэ Зинаидэ РСФСР-м щIыхь зиIэ и дохутырщ.
ЦIыху телъыджэт Хьэмырзэ Ал­мир­ Мэхьил и къуэр, IэщIагъэ зыбжанэм хуэIэижьыр. Ар дохутыр Iэзэт, хирургт, пшынауэ хьэлэмэтт, пща­фIэт, дин лэжьакIуэ гъуэзэджэт - къуа­жэм и ищхъэрэ жэмыхьэтым и ефэндыт.
Зеикъуэ дэтщ Бахъсэн район сымаджэщыр. Ар сыт и лъэныкъуэкIи сымаджэхэм хуэщIащ, дохутырхэм я IэщIагъэм фIыуэ хащIыкI, гу щабэ-псэ щабэхэщ, еш ямыщIэу я IэнатIэм пэрытщ. Зызыгъэхъужу мыбы щIэ­лъахэм къеIэзахэм ятеухуауэ псалъэ гуапэ куэд жаIэу зэхэпхынущ. ШхынкIи хущхъуэкIи гукъеуэ яIэкъым, дэ­нэкIи къабзагъэр щытепщэщ, мэзыр гъунэгъущ, хьэуар къабзэщ.
Сымаджэщым мызэ-мытIэу пашэныгъэр къыщихьащ езым хуэдэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я зэпеуэм. А текIуэныгъэхэм я хэкIыпIэр мыбы щылажьэ псори зэрызэкъуэтырщ. Сымаджэщым лэжьыгъэфI зэ­ри­Iэр псом япэу зи фIыщIэр абы и дохутыр нэхъыщхьэрщ.
Дыгулыбгъуей щыщ, Зеикъуэ нысэ КIуэкIуэ Миланэ Мухьэмэд и пхъум 1972 гъэм КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр къиухащ. ИлъэситIкIэ терапевту лэжьауэ, 1972 гъэм ар ягъэуващ Зеикъуэ сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу, икIи илъэс ­30-м щIигъуауэ а IэнатIэм и къару емыблэжу пэрытщ. А IуэхущIапIэр IэмэпсымэкIэ зыхуей хуэгъэзэным, лэжьакIуэкIэ тэмэму къызэгъэ­пэщыным Миланэ къаруушхуэ тригъэкIуэдащ. Ар сымаджэхэм гуапэу яхущытщ, бзэ IэфIщ, зэIэзэхэм гуныкъуэгъуэ яIэу етIы­сэхынукъым. И лэжьыгъэфIым папщIэ КIуэкIуэ Миланэ 1989 гъэм «РСФСР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник» дамыгъэр къратащ, 1996 гъэм къыфIащащ «КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэр.
ЛэжьакIуэ емышыжхэщ дохутырхэу Къалмыкъ Джульеттэ, Къу­мыкъу Анфисэ, медсестра Бырс ФатIимэт сымэ, нэгъуэщIхэри.
Зеикъуэ дэт район поликлиникэм лэжьыгъэфI иIэщ. Ар зыхуей Iэмэп­сымэхэмкIэ тэмэму къызэгъэпэщащ, дохутыр хъарзынэ­хэри щолажьэ, къуажэдэс­хэм я узыншагъэр хъумэ­ным сакъыу кIэлъоплъ. По­ликлиникэм зы махуэм цIыху миным щIигъум щеплъыфынущ. Пэшхэр гуры­хьу зэлъыIухащ, къабзэ­хэщ.
1989 гъэ лъандэрэ поликлиникэм и унафэщIщ ­Къалмыкъ Iэуес Мухьэб и къуэр. ЩIалэ гумызагъэм 1983 гъэм КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр къиухащ, сымаджэщым илъэс зыбжанэкIэ дохутыру щы­лэжьащ. Iэуес и IэщIагъэм фIы дыдэу хищIыкI къудейм къы­щымынэу, цIыху пэжщ, гуапэщ. Зи узыншагъэмкIэ гуныкъуэгъуэ зи­Iэхэрщ нэхъыбэу къыбгъэдыхьэри, я узыфэр тэмэму къехутэ, щхьэж и Iуэху зэрыхъунумкIэ чэнджэщ убзыхуа ирет. Езыр и щхьэм хуэткIийщ, и лэжьэгъухэми зыбгъэдэт IэнатIэр Iэпэдэгъэлэл ящIу идэркъым.
Къалмыкъыр жыджэру хэтщ жылагъуэ лэжьыгъэхэми. Ар район советым и депутатщ. Унафэ зытещIыхьыпхъэ Iуэхухэр щIэх-щIэхыурэ ­утыку кърехьэ, ахэр гъэзэщIа зэры­хъум кIэлъоплъ.
Поликлиникэм и дохутыр нэхъыфI­хэщ ШыкIэбахъуэ Заретэ, КIуэкIуэ Ритэ, нэгъуэщIхэри.

 

 

 

 

 

Зеикъуэ дэтщ Бахъсэн район сымаджэщыр. Мы сурэтым щыфлъагъухэр абы и лэжьакIуэ гупщ.
Сурэтхэр  Iэхъуэбэч  ХьэзрэIил  трихащ.

 

 

 

 

 

 

Къуажэ  поликлиникэр

 

 

ХьэфIыцIэ Iэдэм.
Поделиться: