Бахъсэндэсхэм я жэрдэмкIэ

«Адыгэхэм я махуэр Бахъсэн районым и къуажэхэм фокIадэм и 20-м щагъэлъэпIэнущ, къыкIэлъыкIуэ щэбэт махуэм Налшык и ипподромым Бахъсэн район муниципалитетым и жэрдэмкIэ шыгъажэшхуэ щрагъэкIуэкIынущ», - къыщыхигъэщащ район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур щIыналъэм и унафэщIхэмрэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэмрэ я зэIущIэм.
Къызэхуэсахэм зэпкърахащ иджыпсту къэув къалэн нэхъыщхьэхэр: бюджет ахъшэр къызэрагъэсэбэпыр, мэкъумэш щIапIэхэр бэджэнду зэратым пэкIуэ ахъшэр къызэрыхахыр, къуажэхэр зэIузэпэщ зэращIыр.
Апхуэдэу къабзагъэм теухуа мазитI лэжьыгъэм кърикIуахэр къапщытэжащ. Абы ипкъ иткIэ япэ увыпIэр Бахъсэнёнкэ къуажэм, етIуанэ увыпIэр - Куба, ещанэр - Жанхъуэтекъуэ къуажэм хуагъэфэщащ, жылагъуэхэр зэIузэпэщ щIыным трагъэкIуэдэн папщIэ абыхэм яубыда увыпIэхэм елъытауэ сом мини 100, сом мин 60, сом мин 40 иратащ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чылар Аринэ.
Поделиться: