Абхъазым макIуэ

Лъэпкъ Iуэху

«Абхъаз лъэпкъым и хэку зауэшхуэм и ветеранхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэм я мурадщ дяпэкIэ нэхъ жыджэру лэжьэну. Мазэ зыбжанэ ипэкIэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэу хахащ Щэрдан Тимур. Ди республикэм щыщу Куржы-абхъаз зауэм хэтахэр нэхъ щIэх-щIэхыурэ зэIуагъэщIэнущ, Абхъазым и утыкум, абы ит фэеплъым я мыхьэнэр ди цIыхубэм яIэщIэмыгъэхуным, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зэфIагъэкIынущ абы хэтхэм.

Хабзэ зэрыхъуам тету, а зауэм хэта ди щIалэхэм я адэ-анэхэр фокIадэм и 19-м Абхъазым зыгъэпсэхуакIуэ яшэнущ. «Абхъаз лъэпкъым и хэку зауэшхуэм и ветеранхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэт Къэгъэзэж Заур къызэрыджиIамкIэ, адэ-анэхэр илъэс къэси Апсным ирагъэблагъэ. Мы гъэм абы кIуэнущ нэхъыжь 30-рэ ветеран 15-рэ. Абыхэм тенджыз ФIыцIэ Iуфэм зыщагъэпсэхунущ, ТекIуэныгъэм и махуэм иращIэкIыну гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хэтынущ.
- ФIыщIэ хуэтщIыну дыхуейщ ди республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек. Абы Абхъазым дызэрыкIуэну автобусыр тхухихащ. АдэкIэ дызыхуеину псори дезыгъэблэгъа лъэныкъуэм я Iуэхущ, - къыддогуашэ Заур.
«Абхъаз лъэпкъым и хэку зауэшхуэм и ветеранхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм дяпэкIэ я лэжьыгъэр зытеухуауэ щытынухэм я гугъу пщIымэ, абхъаз-адыгэ зэпыщIэныгъэр, зэкъуэшыгъэр гъэбыдэным иужь итынущ. Абхъазым зы Iуэхуи щекIуэкIыркъым я къуэш адыгэхэр, гузэвэгъуэ щыхэхуам якъуэува зауэлIхэр, хэмыту, дяпэкIи зэкIэлъыкIуэну я мурадщ. Апхуэдэуи зэгухьэныгъэм хэтхэр иджыблагъэ Доброволецхэм я махуэм хэтащ, иджы ТекIуэныгъэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу кIуэнущ.
 

 

Къэбарт Мирэ.
Поделиться: