«Васса Железнова» спектаклыр ди деж щагъэлъэгъуэнущ

Дызэрыщыгъуазэщи, 2019 гъэр Театрым и илъэсу щагъэуващ УФ-м. Илъэсым къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну яубзыхуауэ щытахэм ящыщщ урысейпсо Театральнэ марафоныр. Абы хиубыдэу, Налшык зыкъыщигъэлъэгъуэну къэкIуэнущ Къэрэшей-Шэрджэсым къикIыну театрыр.
2019 гъэм жэпуэгъуэм и 1 - 3-хэм Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм драмэмрэ комедиемкIэ и Урыс театрым Налшык и Музыкэ театрым щигъэлъэгъуэнущ Горький Максим и пьесэм къытращIыкIа «Васса Железнова» спектаклыр.
Театрым и художественнэ унафэщIыр Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Биджиев Хьэсэнщ.

Спектаклхэм щыщIидзэнур:

Жэпуэгъуэм и 1-м - сыхьэт 19-м;
Жэпуэгъуэм и 2-м - сыхьэт 14-м;
Жэпуэгъуэм и 3-м - сыхьэт 14-м.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, театрым и кассэм фыпсалъэ хъунущ 77-42-08 телефонымкIэ.

Поделиться: