Къуажэм и махуэшхуэр ягъэлъапIэ

Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Белокаменскэ къуажэм иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ а жылагъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъур. А гуфIэгъуэм кърихьэлIат мы къуажэм къыдэкIа цIыху цIэрыIуэхэр, апхуэдэу хьэщIэ куэд: Дзэлыкъуэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Р., ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн М., КъБР-м и муниципальнэ щIыналъэхэм я ассоциацэм и гъэзэщIакIуэ унафэщI Маслов Н., Шэрэдж муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Б., зи пашэ гупыр, Ставрополь крайм хыхьэ Предгорнэ районым хыхьэ ЯтIэкъуэ къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Скляров Г., Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и институтым и унафэщI ЖьакIэмыхъу М., нэгъуэщI­хэри.
ГуфIэгъуэ зэIущIэм къыщыпсэлъахэм къыхагъэщхьэхукIащ мы къуажэм хьэщIэкIэ фIы, гуапагъэ зыхэлъ цIыху куэд зэрыдэсыр, ахэр зэрылэжьакIуэшхуэр икIи езыхэм я гуащIэкIэ Белокаменскэ жылагъуэм и цIэр зэрагъэIуар.
Юбилейм ирихьэлIэу къуажэдэсхэм ящыщ куэдым тыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхуагъэфэщащ. ЩIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Абыдэ Хь.  къратащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр.

 

 

 

 

 

Щокъуий Аминэ, Дзэлыкъуэ район администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: