Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.

«Ар зыхуадар сэрауэ щытми, зэрыКавказу яхуэхъуащ», - МэшбащIэ Исхьэкъ и уэрэдым къыхэщ мы псалъэхэм нэхъ пэжи дэнэ щыбгъуэтын?! XIII лIэщIыгъуэм щегъэжьауэ адыгэхэм къадекIуэкI фащэм ехъуапсэурэ нэгъуэщI лъэпкъ куэдым япкъ иралъхьэри къинауэ, иджы езыхэм ейуэ фIэкIа къалъытэркъым. Лъэпкъым и махуэфIи махуаи дэзыгуэша адыгэ фащэр пкъыр зыгъэдахэ фэилъхьэгъуэ къудейкъым. Ар ди адэжьхэм я Iэужьыр къызытещ щIэин мылъкущ.
Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыхилъхьэу Дунейпсо Артийскэ комитетым къищта унафэм мыпхуэдэу итщ: «Шэрджэс-адыгэ фащэр (цIыхухъу фащэри бзылъхугъэ саери) игъащIэкIэ адыгэ лъэпкъым ейуэ къэлъытэн».
А унафэм и Iэ щIэлъщ Дунейпсо Артийскэ комитетым и Президент Тарбоков Валерий.
Гушхуэныгъэ къыпхэзылъхьэ мып­хуэдэ Iуэхухэр адыгэм ифI зэримыгъэпудым иджыри зэ щыхьэт тохъуэ.

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: