Дунейм щыхъыбархэр

Щхьэусыгъуэр  нэрылъагъущ

Илъэс зыбжанэ хъуауэ топсэлъыхь УФ-м и дзэ базэхэр Белоруссием и щIыналъэм игъэувэным теухуа Iуэхум.

«А Iуэхур пIалъэ-пIалъэкIэрэ къаIэт, я нэхъ мащIэрамэ, 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ. А зэманым наIуэ къищIащ апхуэдэ зэгурыIуэныгъэ зэтщIылIэным Белоруссиер зэрытемыгушхуэм къэралитIым ди зэхущытыкIэхэр зэрызэIимыгъэхьэм, - жиIащ белорус политолог Шевцов Юрий. - Ди зэпыщIэныгъэхэр зыгуэркIэ екIакIуэкIуэми, абы щхьэусыгъуэ хуэхъур нэгъуэщI зэхуэмыхъуныгъэхэрщ. Псалъэм папщIэ, Урысейм гъэсыныпхъэхэр лъапIэу къызэрыдищэрщ. Аращи, IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэр ди къэралым къредмыгъэгъэувэ щхьэкIэ зэгъунэгъухэр бий дызэхуэхъуну къыслъытэркъым».
Апхуэдэуи политологым къыхигъэщащ УФ-м и дзэ базэхэр я къэралым щIрамыгъэгъэувэр Минск КъухьэпIэм зэрыфIэлIыкIырщ, апхуэдэ лъэбакъуэр Европэ къэралхэм ягу иримыхьыным зэрытегузэвыхьырщ. КъухьэпIэм хуиIэ пыщIэныгъэхэр абы зэрызэIигъэхьэнум шэч къытрихьэркъым Шевцовым. Абы Белоруссием и фейдэ лъэпкъ зэрыхэмылъри ибзыщIыркъым.
«Дзэхэр ди къэралым кърагъэувэным арэзы дыщIытемыхъуэр гъэсыныпхъэ уасэхэр апхуэдэ IэмалкIэ нэхъ пуд едгъэщIыну, абы щхьэкIэ деныкъуэкъууи аракъым, атIэ ЕС-м хэт къэралхэм дазэрыфIэлIыкIырщ», - зиумысыжащ абы.
Белоруссием нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Макей Владимир нэхъ пасэу жиIауэ щытар аракъым. «УФ-м и дзэ базэр ди къэралым кърагъэувэным мыхьэнэ гуэри иIэнукъым, ар зыкIи сэбэп хъунукъым къэралитIым я дежкIи. А Iуэхум дыщIемыувалIэр елъытакъым абы Европэ зэгухьэныгъэм хэт къэралхэр зэреплъым, атIэ Белоруссием а лъэбакъуэр еч езым и Iуэху еплъыр и лъабжьэу, абы дызэрыхуэмейм тещIыхьауэ».
Мыбдежым пэжыр зэхэгъэкIыгъуейуи къыщIэкIынкъым - Белоруссиер КъухьэпIэмкIэ зэреплъэкIыр нэрылъагъущ, ищIэхэр абы къызэрыщыхъунур къримыдзэуи щыткъым.

КIэух зэIущIэхэр щызэхэтыну щIыпIэхэр яубзыху

Чемпионхэм я Лигэм и 2020 - 2021 лъэхъэнэм и кIэух зэIущIэр Санкт-Петербург щекIуэкIынущ. Апхуэдэ унафэ къыщащтащ Европэм и футбол зэгухьэныгъэхэм я союзым (УЕФА) иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Европэм футболымкIэ и зэпеуэ нэхъыщхьэм и Кубокыр зылъысынур щызэхэкIынур «Газпром Арена» стадионырщ. Ар «Зенит»-м и стадион нэхъыщхьэщ, цIыху мин 68-рэ йохуэ.
ЗэIущIэм апхуэдэу щаубзыхуащ Чемпионхэм я Лигэм 2021 - 2022, 2022 - 2023 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэхэм я кIэух зэIущIэр щызэхэтынури. Япэр Германием и Мюнхен къалэм и «Альянц-Арена»-м, етIуанэр Инджылызым и къалащхьэ Лондон и «Уэмбли» стадионхэм щызэхэтыну унафэ ящIащ.
Футболым дихьэх урысейхэр, дауи, щыгуфIыкIащ Европэм и зэпеуэ нэхъ удэзыхьэххэм ящыщым еплъыну Iэмал зэраIэнум.

Нобэ

Архитектурэм и дунейпсо махуэщ
Урысейм и ОМОН-м и махуэщ
ФРГ-м и лъэпкъ махуэшхуэщ - зэкъуэтыныгъэм и махуэщ.
1990 гъэм Германиер зы къэрал хъужащ - ГДР-мрэ КъухьэпIэ Берлинрэ ФРГ-м хыхьэжащ.
Корее Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
1878 гъэм
Петербург къыщызэIуахащ цIыхубзхэр щрагъэджэну курс нэхъыщхьэхэр.
1891 гъэм Абхъазым щIыр лъэщу зэрыщыхъеям къыдэунэхуащ Амткел гуэлыр.
1924 гъэм дунейм къытехьащ «Учительская» газета»-м и япэ къыдэкIыгъуэр.
1929 гъэм сербхэм, хорватхэм, словенцхэм я пащтыхьыгъуэм Югославие цIэр фIащащ.
1932 гъэм Иракым щхьэхуитыныгъэ игъуэтащ - Инджылыз къэралыгъуэм къыхэкIащ.
1933 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Кабардинка» къэрал ансамблыр къызэрагъэпэщащ.
1938 гъэм Пермскэ область къызэрагъэпэщащ (иджы - Пермскэ крайщ).
1945 гъэм Профсоюзхэм я дунейпсо федерацэр къызэрагъэпэщащ.
1645 гъэм къалъхуащ япэ урысей генералиссимус Черкасский Михаил (Алей).
1895 гъэм къалъхуащ урыс усакIуэ щэджащэ Есенин Сергей.
1927 гъэм къалъхуащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, генерал-майор Къатхъэн Мухьэмэд.
1935 гъэм къалъхуащ совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Джигарханян Армен.
1936 гъэм
къалъхуащ шэрджэс тхакIуэ Къэбэрдей ФатIимэ.
1953 гъэм къалъхуащ къэрал къулыкъущIэ, Урысей Федерацэм и Президентым сату-экономикэ IуэхухэмкIэ и лIыкIуэ хэхауэ Украинэм щыIэ Зурабов Михаил.
1955 гъэм къалъхуащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щоджэн ФатIимэ.
1965 гъэм къалъхуащ журналист, усакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщIу щыта ГъущIо Зариф.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 - 24-рэ, жэщым градус 12 - 13 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
ИлъэскIэ щысар пIастэпсым пэплъэжакъым.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: