Дунейм щыхъыбархэр

Къэрал Думэр гъэIэпхъуэным
теухуа унафэ

Путин Владимир Iэ тридзащ Къэрал Думэм и унэр зэрагъэпэщыжын папщIэ абы щIэсхэр Союзхэм я Унэм гъэIэпхъуэным теухуа унафэм. Нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ягъэIэпхъуэнур Думэм щылажьэхэрщ, абы щIэт унэлъащIэхэмрэ къагъэсэбэп Iэмэпсымэхэмрэщ. Союзхэм я унэр къыщIыхахам и щхьэусыгъуэр ар къэралым и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм зэрыпэгъунэгъурщ.

Зэхуэсхэр щрагъэкIуэкI пэшым жьы тэмэму зэрыщызэпримыхум, абы нэмыщI уэшхышхуэ къешха нэужь унащхьэм псы къызэрыпхыкIым игъэтхьэусыхэрт депутатхэр икIи а ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжын зэрыхуейм илъэс зыбжанэ хъуауэ и гугъу ящIырт. Лэжьыгъэхэм щIадзэн хуеящ мы гъэмахуэм – депутатхэм зыщагъэпсэху зэманым трагъахуэу, арщхьэкIэ абыхэм яужь ихьэ хъуакъым. Щхьэусыгъуэр Думэм зэIущIэхэр щригъэкIуэкI пэшым и лъабжьэм хуэзэу унэ лъабжьэм щIыпIэ нэщIхэр иIэу накъыгъэ кIуам къызэрахутарщ. Иджы IэщIагъэлIхэм къапщытэ унэм ущылажьэ хъунрэ мыхъунрэ. Иджыри апхуэдэ ныкъусаныгъэхэр къагъуэтмэ, унэр кхъахэ хъуауэ къалъытэнкIэ хъунущ.
«Экспертизэм унэ лъабжьэр гъэбыдэн хуейуэ икIи абы ехьэлIа лэжьыгъэхэр икIэщIыпIэкIэ егъэкIуэкIыпхъэу къигъэлъагъуэмэ, зэIущIэхэр щрагъэкIуэкI пэшышхуэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэри иджыри пIалъэ гуэркIэ ягъэIэпхъуэн хуей хъунущ», - жиIащ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщI Володин Вячеслав.
Союзхэм я Унэм Думэр пIалъэкIэ щIэсыным мылъкушхуэ зэрытекIуэдэнури къалъытэ. 2020 - 2021 гъэхэм бэджэндыпщIэу мазэ къэс сом мелуан 32-рэ ятын хуей хъунущ. Абы япэ илъэсым сом мелуан 389-м, 2021 гъэм - мелуан 388-м нэблагъэ текIуэдэнущ.
Iэпхъуэным, дауи, гугъуехь куэд пыщIащ - зэ уIэпхъуэныр мафIэситI къэхъуным ауэ сытми хуагъадэркъым. Абы къыхэкIыу депутатхэр зэкIэ щIэсщ иджыри къэс щылэжьа унэм. Дауэ мыхъуми, Путиным Iэ зыщIидза унафэр махуэ гъунэгъухэм гъэзэщIэным щIадзэнущ икIи Къэрал Думэр и унэм къыщIэIэпхъукIа зэрыхъунум ехьэлIа Iуэхухэм топсэлъыхь. Думэм и Аппаратыр унэм къыщIэнэу адрейхэр гъэIэпхъуэным нэхъ трагъащIэ IэщIагъэлIхэм, сыту жыпIэмэ, цIыху куэд зэуэ абы щызэхуэсыныр шынагъуэншэкъым.

Я дзэхэр Сирием кърашыжыну
хэIущIыIу ящI щхьэкIэ…

США-м и президент Трамп Дональд жиIащ я къэралыр «кIэ зимыIэ зауэхэм» къыхэкIыжын хуейуэ. Апхуэдэу абы мы зэманым къилъытэр Сирием щекIуэкI зауэрщ.

«Зэраубзыхуауэ щытамкIэ, США-р Сирием махуэ 30-кIэщ зэрыщыIэн хуеяр. Ауэ дэ абы дыкъинащ, апхуэдэуи, Iуэхур кIуэ пэтми нэхъ куу хъууэрэ, зыри къызэрымыкI зауэм дыхэпщIащ. Ауэ иджы и чэзу хъуащ дэ кIэ зимыIэ зауэ мыхьэнэншэхэм дыкъыхэкIыжыну икIи ди сэлэтхэр я унэхэм къэкIуэжыну хуит тщIыну», - жиIащ Трамп.
Абы къызэрыхигъэщамкIэ, иджы Тыркум, Европэм, Сирием, Ираным, Иракым, Урысейм, курдхэм я Iуэхущ «щытыкIэр зэтеухуэжыныр».
Америкэм и дзэхэр Сирием иришыжыну зэримурадыр мызэ-мытIэу хэIущIыIу ищIауэ щытащ нэхъ пасэуи. Псалъэм папщIэ, илъэс кIуам и дыгъэгъазэм Трамп жиIат США-м и дзэхэм я къалэнхэр Сирием щагъэзэщIауэ икIи ахэр а къэралым кърашыжын зэрыщIадзэнур. Апхуэдэуи Пентагон абы щыгъуэ къызыпхигъэIукIат, я дзэхэр а къэралым кърашыжмэ, «Ислъам къэралыгъуэ» зэгухьэныгъэм и щхьэр аргуэру къиIэтыжыным зэрытегузэвыхьыр. «Апхуэдэу къэхъумэ, США-р хьэзырщ «Ислъам къэралыгъуэр» аргуэру зэтракъутэну», - жиIат США-м и президентым.
Абыхэм жаIэхэм уедаIуэмэ, Сирием щытыкIэр зэтес щыщIыжыным хэтар США-м и дзэхэм я закъуэу фIэкIа пщIэнкъым. Я щхьэ темылъ зэрытралъхьэри, къамылэжьа фIыщIэм зэрырилIыфIри Iуэхутэкъым, щIыналъэм щытыкIэр щызэIыгъэхьэным ахэр яужь имыттэмэ. Тыркум и Президент Эрдоган Тайип жиIащ США-м и дзэхэр Сирием и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэм зэригъэIэпхъуэр. Анкара абдежым шынагъуэншагъэм и щIыпIэ щищIыну зэримурадым пэщIэуэу американхэм яча лъэбакъуэу шэч ящI ар тырку политикхэм.

Нобэ

Пощтым и дунейпсо махуэщ. 1874 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м дунейпсо пощт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
Урысейм и МЧС-м къегъэщIылIауэ къызэрагъэпэщащ мафIэсым зыщыхъумэным елэжь IэнатIэ щхьэхуэ
1943 гъэм Тамань хытIыгуныкъуэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
1975 гъэм Сахаров Андрей Нобель саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
1989 гъэм СССР-м къыщащтащ лэжьакIуэ гупхэм я улахуэкIэ е нэгъуэщI щIэмыарэзы гуэрхэр къагъэлъагъуэу я IэнатIэхэм пIалъэкIэ къыпэрыкIыну зэрыхуитым теухуа унафэ.
2002 гъэм щIадзащ 10-нэ Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм.
2004 гъэм Афганистаным а къэралым щыяпэу президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. А къулыкъур хуагъэфэщауэ щытащ Карзай Хьэмид.
2009 гъэм США-м и президент Обамэ Барак Нобель и саугъэтыр хуагъэфэщащ.
1909 гъэм къалъхуащ убых тхакIуэ, журналист Щхьэплъы Зубейдэ.
1926 гъэм къалъхуащ театрымрэ киномрэ я актёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Евстигнеев Евгений.
1940 гъэм къалъхуащ Инджылызым щыщ рок-музыкант, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, композитор цIэрыIуэ, «The Beatles» гупым и къызэгъэпэщакIуэ Леннон Джон.
1955 гъэм къалъхуащ ухуакIуэ, хьэрычэтыщIэ, «ААА» фирмэм и унафэщI Къуршэ Валерэ.
1959 гъэм къалъхуащ Урысей къэрал къулыкъущIэу, политикыу, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу щыта Немцов Борис.
1966 гъэм къалъхуащ Инджылызым и премьер-министру щыта Кэмерон Дэвид.
1977 гъэм къалъхуащ урысей актёр Бероев Егор.
1966 гъэм къалъхуащ актрисэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 12 - 13, жэщым градуси 9 - щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу зэпеч.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: