Хъуэхъу

Ди нэхъыжьыфI Къагъырмэс Црай

Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профес-сор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэшыр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымкIэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Хуабжьу лэжьыгъэшхуэщ, уеблэмэ, гъунапкъэншэщ нобэ дгъэлъапIэ ди нэхъыжьыфIым зэфIигъэкIахэр, псом хуэмыдэжу, адыгэш лъэпкъым зегъэужьыным, абы и пщIэр къэIэтыжыным яхуэгъэзауэ зи яужь итахэр.
ЩIэныгъэлI цIэрыIуэм, егъэджакIуэ Iэзэм, ущиякIуэ Iущым, лъэпкъми къэралми хьэлэлу яхуэлажьэ Къагъырмэсым дохъуэхъу дяпэкIи узыншэрэ лъэрытету, и къэхутэныгъэхэмкIэ дигъэгуфIэу илъэс куэд къигъэщIэну!

 

 

Поделиться: