Аушыджэр псы хущхъуэхэр хабжащ къэралым и цIыху нэхъыбэм яфIэфIу зыщагъэпсэхухэм

ТурСтат сайтым наIуэ къищIащ псы хущхъуэхэмкIэ, ятIэхэмкIэ щеIэзэурэ Урысейм и цIыхухэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, зыщагъэхъуж и щIыпIэ нэхъыфIхэр.

Абыхэм хабжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыщIэж Аушыджэр псы хущхъуэхэр. ЦIыху нэхъыбэ зэкIуалIэ щIыпIэхэр, нэхъ ягу ирихьхэр, хуащIэ Iуэхутхьэбзэхэр щызэпалъытым наIуэ къэхъуауэ аращ ар.
ТурСтатым къызэрыщыхагъэщамкIэ, лъэхъэнэ зэблэкIыгъуэхэм дежщ - гъатхэмрэ бжьыхьэмрэщ - цIыхухэр псом хуэмыдэу нэхъыбэу псы хущхъуэхэм къыщыкIуэр, ятIэкIэ щызэIэзэр гъэмахуэрщ. Узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэм, хабзэ зэрыхъуащи, зыгъэпсэхуакIуэхэр зы тхьэмахуэм къыщыщIэдзауэ тхьэмахуитIкIэ щыIэщ, жэщ-махуэм сом минищ цIыху къэс хуэзэу текIуадэу, къет сайтым.

Поделиться: