IэнатIэ гугъум пэрытхэр

Дауэдапщэм хэтащ Управленэм и унафэщIхэр, лэжьакIуэхэм я Iыхьлыхэр, ОМОН-м и къу­лыкъкур щезыхьэкIхэр, я къалэн ягъэзащIэу зэхэуэм хэкIуэдахэм я благъэхэр.
- Фи IэнатIэр тыншкъым, шынагъуэ куэд пыщIащ. Арами, фи пщэ дэлъ лэжьыгъэм и мыхьэнэр къывгурыIуэжу, мамырыгъэр фхъумэн папщIэ фи къарум фемыблэжу къулыкъур ивохьэкIри, фэри фыкъызыхэкIа унагъуэхэми фIыщIэ ин фхуэсщIыну сыхуейт, - жиIащ гупым и командир, полицэм и полковник Шэпар Руслан, ОМОН-м и лэжьакIуэхэм захуигъазэу.
ЛэжьакIуэ пашэхэм цIэ лъапIэхэр хуагъэфэщащ, щIыхь тхылъхэр, саугъэтхэр иратащ.

Фырэ Анфисэ.
Поделиться: