Си чэнджэщым тетщ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

Албэчрэ сэрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ дызэдолажьэ. Куэд дэзыхьэх макъ жьгъыру иIэщ. Спектакль зыбжанэм зэгъусэу дыщыджэ­гуащ, образ гъэщIэ­гъуэнхэр къызэдэдгъэщIащ. Ар зыхурагъэджар уэрэд жыIэнрат, актёр Iэзагъэм, псэ­лъэкIэм хуэхамэт. Ар къэслъытэри, дызэ­дэ­лэжьэн щыщIэддзагъащIэм чэнджэщ естауэ щытащ, уэрэд зэрыжиIэм хуэдэу спектакл­хэми зэхэщIыкIыгъуэу, гурыIуэгъуэу щыпсэлъэну. ИкIи си чэнджэщыр къищтауэ нобэр къыздэсым абы тетщ.
ПщIэшхуэ хузощI. Ди Музыкэ театрыр зыгъэбжьыфIэ артист нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ. Уэ­рэдхэри оперэхэри зэ­хуэдэу удихьэхыу дахэ дыдэу жеIэ. Тхьэм макъыфI, зэчий къритауэ бгъэдэлъщи, сыт хуэдэ жанрми полъэщ. Хуэфащэ дыдэу къыфIащащ «УФ-м щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр.
Албэч цIыху хъар­зынэщ, хьэл-щэн дахэ хэлъщ. Зыгуэрым щы­хуэпсэлъа срихьэлIауэ къысхуэщIэжыркъым. И щхьэгъусэ Людмилэрэ абырэ унагъуэ дахэ зэдаухуащ. Я пхъуищми гъэсэныгъэрэ щIэныгъэрэ иратащ. Ахэри унагъуэ хъужащи, и ­пхъурылъхухэм ягъэгуфIэ, ягъэгушхуэ. И щхьэкIи, унагъуэкIи, лэжьыгъэкIи гукъеуэ имыIэу, ехъулIэныгъэр и бэу Музыкэ театрым и утыкур иджыри илъэс куэдкIэ игъэбжьыфIэну си гуапэщ.

 

 

 

И ныбжьэгъу Къуныжь Алим и гъусэу.

 

«Мистер Икс» спектаклым Жырыкъ Ланэ и гъусэу щоджэгу.

 

Мэршэнкъул Iэдэм, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист. 2012 гъэ
Поделиться: