КъБКъУ-м лъэпкъ Iуэхухэм щытопсэлъыхь

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 16 - 18-хэм щызэхэтащ «УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм къэрал лъэпкъ политикэр зэрыщагъэзащIэ щIыкIэр» семинарыр. Ар щыщщ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ Ломоносов М. В. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал университетымрэ къыхалъхьа проектым.

Зэхуэсым хэтащ къэрал властым и федеральнэ, щIыналъэ, муниципальнэ органхэм, лъэпкъ Iуэхухэр зегъэкIуэным епха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я IэщIагъэлIу 150-м нэблагъэ.
Проектым и къалэнхэм, и мурадхэм я гугъу ищIу къэпсэлъащ МКъУ-м къэрал Iуэхухэр зегъэкIуэнымкIэ и факультетым жэрдэмыщIэхэр къыхэлъхьэнымкIэ и Центрым и унафэщI Воронов Александр.
Зи щIыналъэ 85-м лъэпкъи 190-м щIигъум къыхэкIахэр щызэдэпсэу Урысейм къэрал лъэпкъ политикэ тэмэм щыубзыхуным, зэи хуэмыдэжу иджыпсту, зыр адрейм зэрелъытар гъэмэщIэныр тепщэ щыхъу ди зэманым, мыхьэнэшхуэ иIэ мэхъу. Дин зэмылIэужьыгъуэхэр зэгурыIуэу зэдэгъэлэжьэн, лъэпкъ, дин зэпэщIэувэныгъэхэр къэмыгъэхъун мурадым къэрал, муниципальнэ къулыкъущIэхэм, хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм, граждан жылагъуэм и нэгъуэщI институтхэм я пащхьэм къалэныщIэхэр кърегъэувэ. Абыхэм я Iулыджым хэгъэхъуэн папщIэ, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм, Ломоносовым и цIэр зезыхьэ МКъУ-м щIыгъуу, 2018 гъэм иублащ лъэпкъ зэхущытыкIэхэм ехьэлIа къэрал политикэр Урысей Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм щыгъэзэщIэным хуэгъэза, а Iуэхум теухуа щIэныгъэ щрагъэгъуэт семинархэр егъэкIуэкIыныр.
КъБР-м граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор къыщыпсалъэм Москва щыщ IэщIагъэлIхэу проектым хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ, апхуэдэуи жиIащ семинарыр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм сыт и лъэныкъуэкIи зэпэшэча лъэпкъ политикэ щегъэкIуэкIынымкIэ сэбэп зэрыхъунум шэч къызэрытримыхьэр.
Семинарым хэтхэм я лэжьыгъэм IуэхуфIхэр къыдэкIуэну ехъуэхъуащ КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур.
- Ди еджапIэ нэхъыщхьэр икъукIэ пIейтейуэ кIэлъоплъ мы семинарыр зытеухуа Iуэхум, сыту жыпIэмэ КъБКъУ-м мы зэманым щоджэ лъэпкъ 70-м щIигъум щыщ щIалэгъуалэ. Абыхэм ящыщу зы мин хуэдизыр хамэ къэрал 40-м къикIащ. Дэ набдзэгубдзаплъэу дыхущытщ лъэпкъ Iуэхум икIи икъукIэ ди гуапэ хъуащ семинарыр ди еджапIэм щрагъэкIуэкIыну къызэрыхахар. Ди гуапэщ а унэтIыныгъэм Iуэхур щезыгъэфIэкIуэн хэкIыпIэхэр зэхуэсым хэтхэм къагъуэтыныр, - жиIащ Къэжэрым.
Къыхэгъэщыпхъэщ Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэр зэгурыIуэу, зызэхащIыкIыу зэдэпсэуным хуэгъэпса семинарыр КИФЩI-м иджы етIуанэрэ зэрыщекIуэкIыр. Апхуэдэ еджэныгъэхэр щызэхэтакIэщ Москва, Псков, Чебоксары, Тюмень, Якутск, Омск къалэхэм. Налшык и ужькIэ семинарым и кIэух Iыхьэр Волгоград щызэхашэнущ. МКъУ-м мы Iуэхум къэрал, муниципальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэ 1200-рэ къызэщIригъэубыдэну и мурадщ, еджэныгъэхэм абыхэм я лэжьыгъэм къащыхуэщхьэпэну чэнджэщхэр зэрыщагъуэтынуми шэч къытрихьэркъым.
Урысей политик, къэрал къулыкъущIэ цIэрыIуэхэми IуагъэщIэнущ семинарым хэтхэр. Лекцэхэр ятынущ МКъУ-м и щIэныгъэлI, эксперт цIэрыIуэхэм, профессорхэм. Абыхэм ящыщщ Сидоров Александр, Халуторных Ольгэ, Пронкин Сергей, Лившин Александр, Мартыновэ Маринэ, Старостин Владислав, Соловьев Константин, Григорьев Николай сымэ.
Семинарыр зэфIэкIмэ, абы хэтахэм иратыжынущ Ломоносовым и цIэр зезыхьэ МКъУ-м и курсхэр къызэраухам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр.

КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: