«Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм щызыгъэджэгуахэр

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм щыхэта 2006 - 2012 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр ягъэсащ Красножан Юрэ, Ещтрэч Владимир, Ташуев Сергей, Шыпш Тимур сымэ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми хузэфIэкIам теухуащ нобэрей ди тхыгъэр.

Гуп нэхъыщхьэм
дыхэзыша Красножан

Ди «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэу иужь илъэсхэм лэжьа Ешыгу Сэфарбий 2004 гъэм и пэщIэдзэм премьер-лигэм щыджэгу Краснодар и «Кубань»-м ирагъэблэгъащ. Ар зэрызэрахъуэкIын псынщIэу къалъыхъуэн хуейт икIи ди командэр и IэмыщIэ иралъхьащ Красножан Юрэ.
Куэдым къащыхъуащ ар Iэмалыншагъэм къыхэкIауэ икIи тренер цIэрыIуэ къызэрагъуэту яхъуэжыну. Дублёрхэм я тренерыр командэ нэхъыщхьэм и унафэщIу щагъэувам куэдым я фIэщ хъуртэкъым «Спартак»-р япэ дивизионым къыхэнэфыну. АрщхьэкIэ, налшыкдэсхэм а гъэм лъэщу джэгун ирагъэжьащ икIи зэхьэзэхуэм и япэ къекIуэкIыгъуэр пашэхэм яхэту яухащ. ГурыIуэгъуэт Красножан тренер хъарзынэ къызэрыхэкIар икIи зэман кIэщIым къриубыдэу гуп зэкъуэт зэрызэригъэпэщар. А илъэс дыдэм Футболым и лэжьакIуэхэр щагъэхьэзыр центрым и Аттестационнэ комиссэм абы къыхуигъэфащащ «А» категорие зиIэ IэщIагъэлI» цIэр.
Красножан зи тренер нэхъыщхьэу ягъэува футбол командэм къыпхуэмыцIыхужыну зихъуэжат. Уеблэмэ, куэдым я пщIыхьэпIэ къыхэмыхуауэ, япэ дивизионым щынэхъыфIхэм яхыхьащ. ИкIи къыкIэлъыкIуэ 2005 гъэм, мылъку и лъэныкъуэкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ зыбгъэдэмылъ ди «Спартак»-м, зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, зэи къэмыхъуауэ, къэралым футболымкIэ и премьер-лигэм кIуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт тхыдэм дыщэпскIэ иратхэну Iуэхугъуэт ар! Дауи, ар зэи къэхъунутэкъым а лъэхъэнэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Президенту ягъэува Къанокъуэ Арсен и щхьэзакъуэ мылъкукIэ закъыщIимыгъэкъуамэ.
Зэи гуп нэхъыфIым щымыджэгуа налшыкдэсхэр абы щымыгувэну IэщIагъэлIхэм трагъэчыныхьырт. Къалъытэрт ди «Спартак»-р адрейхэм мылъкукIэ зэрапэмыхъур, тренерымрэ абы щыджэгухэмрэ премьер-лигэр зищIысыр зэрамыщIэр. АрщхьэкIэ, аргуэрыжьти, Красножанрэ абы и командэмрэ псори зрагъэплъыжащ. Япэ зэIущIэм къыщыщIэдзауэ ахэр зыми къыпимыкIуэта къудейкъым, атIэ зэхьэзэхуэм икухэм ирихьэлIэу пашэныгъэр яубыдащ, Мэзкуу, Санкт-Петербург, Самарэ, Къэзан я гуп лъэщхэр къызэранэкIри. Пэжщ, абы щыгъуэм я къарур и кIэм нэс яхурикъуакъым икIи зэпеуэр ебгъуанэ увыпIэм щыту яухащ.
Премьер-лигэм зэрыщыджэгуа япэ илъэсым Красножан Юрэ и командэр нэхъ зызыужьхэм ящыщу къалъытащ. Пэж дыдэу, къэралым и командэ нэхъыфIхэм хуэфэщэну япэщIэта, турнир таблицэм ебгъуанэ увыпIэр щызыIыгъыу гъэ джэгугъуэр зыуха «Спартак-Налшыкми» и тренерми фIыщIэрэ щытхъурэ яхуэфащэт. 2006 гъэ джэгугъуэм кърикIуахэм теухуауэ Total-football интернет-газетым иригъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэхэм япкъ иткIэ Красножан Юрэ «къызэIуаха тренер» цIэр къыфIащащ.
«Спартак-Налшыкым» и тренеру зэрылажьэ илъэсхэм республикэм и мызакъуэу, къэрал псом Красножан цIэрыIуэ щищIащ футболист куэд. Абыхэм яхэтщ адыгэ щIалэщIэхэу Нэхущ Руслан, Мэшыкъуэ Аслъэн, Битокъу Тимур, ДзыхьмыщI Марат, Къэжэр Назир, Джатэрывэ Къазбэч. Къэбэрдей-Балъкъэр футболым и вагъуэ къызэщIэнахэм ящыщщ Гъуэщокъуэ Арсен, ДыщэкI Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри.
Ди командэм къыдэщIхэм пщIэшхуэ къыхуащIырт икIи фIыуэ ялъагъурт тренер гъуэзэджэ Красножан Юрэ. Абы и зэпIэзэрытыныгъэр, Iэзагъыр, зэфIэкIыр «Спартак-Налшыкым» и текIуэныгъэщIэхэм я лъабжьэт. 2010 гъэр налшыкдэсхэм яухат еханэ увыпIэр яIыгъыу икIи европей кубокхэм яхыхьэным зы лъэбакъуэ фIэкIа ямыIэжу. АрщхьэкIэ… Красножан ди командэр ибгынащ, мылъкукIи зэфIэкIкIи Iэмал нэхъыбэ зиIэ Мэзкуу и «Локомотив»-м ирагъэблэгъати. Абдежым къыщыщIидзащ езы тренер цIэрыIуэми къэралым и гуп нэхъыщхьэм хиша «Спартак-Налшыкми» я ужьыхыжыныгъэм.

Ещтрэчым  и  къэгъэзэжыныгъэ

2010 гъэм и кIэухым, Ещтрэч Владимир «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу щагъэувам, шэч хэмылъу, куэдым я гуапэ хъуащ. Ар икIи гурыIуэгъуэт - псоми ящIэжырт ар къэралым и футболист, тренер нэхъ Iэзэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытар, Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм зэрыщыджэгуар, ар зэригъэсар.
Ещтрэчым и япэ лъэбакъуэхэми гугъэфIхэр уагъэщIырт. Абы Налшык къришэлIэжащ зи зэфIэкI инхэр хамэ щIыпIэхэм хэIущIыIу щыхъуахэу Хьэпэ Зауррэ Биджий Хьэсэнбийрэ. Ущыгугъ хъунут а щIалищым ди командэм къищта лъагапIэр яIыгъыфыну. Сыти жыIи, «Спартак-Налшыкыр» япэ дыдэу премьер-лигэм нэгъабэ еханэ щыхъуауэ арат икIи абы куэд къигъэбырсеят.
Абы щыгъуэми нэрылъагъут ди командэм къыпэщылъ гъэр зэрымытыншынур. Япэрауэ, илъэс зыбжанэкIэ абы и тренер нэхъыщхьэу щыта Красножан Юрэ зэрытекIар зыхамыщIэнкIэ Iэмал иIэтэкъым. Абы и Iэзагъым и гугъу тщIыххэнкъыми, гупыр нэгъуэщI зыгъэсэкIэм, Iуэху бгъэдыхьэкIэм есэн хуейт - ар сыт щыгъуэми хьэлъэщ. ЕтIуанэрауэ, Красножан щыIукIым лъабжьэ быдэ къигъэнакъым. Илъэс къэс щIэрыщIэу зэхагъэувэж «Спартак-Налшыкым» а щIэиныр къыхузэнэкIакъым. Арати, ди командэм хэкIыжащ абы и джэгукIэр зэтезыухуэ гупышхуэ.
Аргуэрыжьти, псори щIэуэ къыщIэдзэжын хуей хъуат. Абы хуэмыхьэзырыщэу къыщIэкIащ «Спартак-Налшыкым» и тренерыщIэхэри къыхыхьахэри. Уеблэмэ «Спартак» стадион къудейр ар зи пщэ илъхэм пэщIэдзэ зэIущIэм ирихьэлIэу зыхуей хуагъэзакъым икIи Самарэ и «Крылья Советов»-р Грознэ къалэм къыщрагъэблэгъащ. Абы и кIэух дакъикъэхэм Портнягиным къилэжьу Леандру дигъэкIа пенальтим и фIыгъэкIэ ди командэм текIуэныгъэкIэ зэхьэзэхуэм къыщIидзат.
АрщхьэкIэ а зыращ Ещтрэчым дызэригъэгуфIэфар. Абы и унафэм щIэту «Спартак-Налшыкым» иджыри иригъэкIуэкIа зэIущIэ 12-м ди щIалэхэр афIэкIа зэи щытекIуэфакъым икIи турнир таблицэм и кIэух увыпIэм, дауи, къыщыхутащ. Нэрылъагъут Ещтрэч Владимир ди командэр щытыкIэ гугъум къызэрыримышыфынур икIи ар хъуэжын зэрыхуейр.

Ташуевым  хузэфIэмыкIахэр

2011 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 18-м «Спартак-Налшыкым» ЦСКА-р къригъэблэгъащ, махуищ ипэкIэ къыхуагъэкIуа тренер нэхъыщхьэ Ташуев Сергей и унафэм щIэту. Ар нэхъапэм зэи премьер-лигэм щылэжьатэкъым, ауэ Красножан Юрэ къахуигъэлъагъуэри, къаригъэщтат.
Дауи, махуитI-щым командэм и джэгукIэм хэплъхьэфын щыIэкъым. ХузэфIэкIакъым ар Ташуевми. Абы щыгъуэми нэрылъагъут гупым «псэщIэ» къызэрыхыхьар, я Iэзагъыр иримыкъуми, ерыщагъкIэ зэрыныкъуакъуэр. АрщхьэкIэ, апхуэдэу зэрекIуэкIар зэман кIэщIкIэщ. АдэкIэ зэфIэкI къэгъэлъэгъуэн хуейти, ар ябгъэдэмылъу къыщIэкIащ а лъэхъэнэм «Спартак-Налшыкым» щыджэгуахэм.
Псом хуэмыдэу гутехуэгъуейр ди командэр и стадионым зэрыщытемыкIуэфырт. Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэххэр абы илъэсрэ зы махуэкIэ пэплъэн хуей хъуащ икIи Урысей-Федерацэм и премьер-лигэм и япэ Iыхьэр щиух щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 6-ращ къыдэщIхэр щагъэгуфIэфар. Дауи, апщIондэхукIэ стадионым екIуалIэхэм я бжыгъэм хэпщIыкIыу кIэрыхуащ икIи мин зыщыплIым щIимыгъуж хъуащ.
Арати, зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» епщыкIутхуанэ увыпIэм щыту иухащ. Ди яужь къинар, зи Iуэхухэр прокуратурэм иIыгъ икIи зэпеуэр и кIэм нигъэсыфынкIэ фIэщщIыгъуей «Томь»-м и закъуэт. Насып яIэти, адрей гъэхэм хуэдэу, зэхьэзэхуэр абдежым щиухакъым, армыхъуамэ, гуп нэхъыфIыр ябгынат. Иджыри Iэмал къахуэнат адэкIи бэнэныгъэм хэтыну.
Ташуев Сергей и унафэм щIэту «Спартак-Налшыкым» 2010 гъэм зэIущIэ 19 иригъэкIуэкIати, очко 57-м ящыщу 18-рат зыIэригъэхьар. Ар куэду пхужыIэнутэкъым. Псом хуэмыдэу, абыхэм я Iыхьэ щанэр иужьрей джэгугъуищым зэрыхуэзэр къэплъытэмэ.
Мис а Iуэхугъуэм гуитIщхьитI дищIат: «Ярэби, иджы джэгукIэфIыр зэтеувауэ пIэрэ? Армырауэ, тренерымрэ футболистхэмрэ контрактыщIэхэм щIэбэнауэ къыщIэкIмэ-щэ?» Дэ тщIэрт Ташуев Сергей игъэджэгуа футболист зыбжанэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэхэм я пIалъэр дыгъэгъазэм (декабрым) и пэщIэдзэм зэриухар. Абыхэм къыпрагъэщэну щIэхъуэпсу зыкъызэкъуахауэ армырауэ пIэрэт?
Хьэкъыр зыт - «Спартак-Налшыкым» адэкIэ щыуэну Iэмал иIэжтэкъым. Зэпеуэр иухыным къэнэжар 2012 гъэм и пэщIэдзэм щыIэну джэгугъуэ 12-рат. Ахэрат зэлъытар Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболым адэкIэ и натIэ хъунур. Абы щыгъуэми, ди командэр премьер-лигэм зэрыхэта илъэсихым къриубыдэу мы щIыпIэм къыщалъхуа, щагъэса куэдым «Спартак-Налшыкым» гъуэгу щагъуэтатэкъым. 2011 гъэм и кIэухым абы щыджэгужар Гъуэщокъуэ Арсен и закъуэт.
2012 гъэм и пэщIэдзэм щыIа зэIущIихри фIахьа иужькIэщ Ташуевыр щытрагъэкIар. А шэшэн щIалэм лъэкI къигъэнакъым ди командэр кIуэцIригъэхун папщIэ.

Шыпшыр  кIасэIуэу  трагъэуват

Шыпшыр тренер нэхъыщхьэу щагъэувам ирихьэлIэу налшыкдэсхэр зэкIэлъхьэужьу 6 къыхагъэщIат икIи турнир таблицэм и иужь дыдэ увыпIэм къыщыхутат, нэхъ япэгъунэгъу я хьэрхуэрэгъум очкоипщIкIэ къыкIэрыхуу. Нэрылъагъут къэнэжа джэгугъуихым «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм къызэрыхамынэнур. АдэкIэ зытелэжьэн хуейр гъэ къакIуэм абы зыгъэзэжыфын гуп зэкъуэт къызэгъэпэщынырт. Апхуэдэ къалэн хьэлъэр пщэрылъ щащIат къэралым и гуп нэхъыщхьэм хэта ди командэм и тренер нэхъыщхьэ псоми иджыри къэс «тренер нэхъыжь» цIэр зэрихьэу я дэIэпыкъуэгъуу щыта, илъэс пщыкIущкIэ ди командэм щыджэгуа Шыпш Тимур.
ГъэхутапIэ нэс абы хуэхъуащ 2012 гъэм и мэлыжьыхь (апрель) мазэр. Егъэлеяуэ щытыкIэ гугъум ихуа «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм къызэрыхэмынэнур гурыIуэгъуэми, Къэбэрдей-Балъкъэрым гуп зэкъуэт иIэн хуейт, къэралпсо утыкум ди пщIэр щиIэту, ди щIыпIэм къыщалъхуа щIалэхэм я зэфIэкIхэр щагъэлъэгъуэну Iэмал щаIэу. Арат зэрыщыгугъыр Шыпш Тимур зи тренер нэхъыщхьэу ягъэува «Спартак-Налшыкым». АбыкIэ щIэдзапIэ хъун хуейт мэлыжьыхьым и 15-м Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIыну зэIущIэр. Премьер-лигэм щыIэ зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ, ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнут Новгород Ищхъэрэ и «Волга»-р.
Шыпш Тимур зи тренер нэхъыщхьэ хъуа «Спартак-Налшыкыр» а махуэм къыпхуэцIыхужынтэкъым. Ди щIыпIэм къыщалъхуа икIи щагъэса щIалэ зыбжанэ зэуэ абы зыхигъэхьа гупым дамэ къатекIам хуэдэт икIи щхьэкъэIэтыпIэ ирамыту я хьэрхуэрэгъухэр 3:0-у хагъэщIащ.
Налшыкдэсхэм я гугъэхэр къэщIэрэщIэжат. АрщхьэкIэ, бетэмал, кIасэIуэ хъуат. КъыкIэлъыкIуэу ирагъэкIуэкIа джэгугъуитхум зэ фIэкIа къыщыхамыгъэщIами, «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм къыхагъэкIащ - абы хуригъэкъужакъым зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэм ягъэкIуэдауэ иджы апхуэдизу зыхуэныкъуэ очко бжыгъэр.
Апхуэдэу щыт пэтми, Урысей Федерацэм и командэ нэхъ лъэщхэм япэщIэту иужьрей зэIущIэхэм щыпсыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболым и къэкIуэнур куэдкIэ зэпха щIалэщIэхэу, къэралым и гуп лъэщхэм итIанэ ирагъэблэгъахэу Абазэ Руслан, Балэ Рустам, Болэ Руслан, Гъуэщокъуэ Арсен сымэ. ИужькIэ абыхэм яхыхьащ Щауей Алихъанрэ Мырзэ Резуанрэ. Ди щIыпIэм къыщыхъуа нэгъуэщI щIалэхэри Iэмал щагъуэтынум пэплъэрт.
 

 

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: