КIуэкIуэ Валерий и фэеплъ урысейпсо зэпеуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, политик Iэзэ, республикэм зиужьыным къыпхуэмылъытэн хуэдиз хьэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа КIуэкIуэ Валерий и фэеплъу Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ зэуэкIэ зэхэтымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Илъэс ебланэ хъуауэ ирагъэкIуэкI Урысейпсо зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ, турнирым и чемпион бгырыпхымрэ дамыгъэхэмрэ щIэбэнащ илъэс 18 - 23 зи ныбжь спортсмени 130-м нэблагъэ, Урысейм и щIыналъэ 16-м къикIауэ.
Зэпеуэм щытекIуахэщ Гайсултанов Магомед (кг 52,2-рэ, Шэшэн Республикэ), Ахтемиров Абдулмуслим (кг 56.7-рэ, Ставрополь край), Сулейманов Рамазан (кг 61,2-рэ, Шэшэн Республикэ), Гобаев Чермен (кг 65,8-рэ, Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэ), Идрисов Курбан (кг 70,3-рэ, Ставрополь край), Сулейманов Алибек (кг 77,1-рэ, Дагъыстэн Республикэ), Амиржанов Гаджимурад (кг 83,9-рэ, Санкт-Петербург), Чельдиев Казбек (кг 93-рэ, Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэ), Эльбаев Даниял (кг 120-м нэблагъэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ).
Зэпеуэм и кIэухым нэсахэм къыфIащащ Урысейм спортымкIэ и мастер цIэр.
Мы Iуэхум хиубыдэу екIуэкIащ абы и бысым профессионалхэр зыхэта зэпеуищ. Япэ Iыхьэм техникэ нокауткIэ текIуэныгъэр зыIэригъэхьащ икIи PFC «GLADIATOR» чемпион бгырыпхыр къыхуагъэфэщащ Къарэ Аслъэнбэч (кг 61-м нэс). Дзуев Алхасрэ (кг 61-рэ) Дзэмыхь Наурызрэ (кг 63-рэ) апхуэдэуи зэман кIэщIым текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ ар ирагъэкIуэкIын папщIэ къадэIэпыкъуахэм. Абыхэм ящыщщ «Агроком», «Оазис», «Вестер-Гипер», «Аква Минерале», «Долинск», ДРСУ-6, АСВ-2 ТV, «Панорама», «Сады Эльбруса», «Лига Ставок» IуэхущIапIэхэр.

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: