Къуэн Аслъэн и унагъуэм я нэIэ тетщ

Гулъытэ

Республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэм  ящыгъупщэркъым  зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэр, я нэIэ трагъэтщ абыхэм я унагъуэхэм.

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм и полковник Мамхэгъ Назир,  министерствэм къулыкъущIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм  и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Гуляев Алексей, Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Маргъущ Азрэт сымэ щыIащ и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда  Къуэн  Аслъэн Зулимбэч и къуэм и унагъуэм. Аслъэн  КъБР-м щыIэ МВД-м  и полицэм и плъыр-пост къулыкъум и батальон хэхам щылэжьащ, полицэм и сержантт.  
2013 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м  ППСП-м и гупым Налшык къалэм къыщагъэувыIащ  цIыхуищ, я дэфтэрхэр къапщытэну. ЩIэпхъаджащIэхэр IэщэкIэ къапэуващ полицейхэм икIи  Къуэн Аслъэнрэ абы и ныбжьэгъумрэ  уIэгъэ  хьэлъэхэр ягъуэтащ. Абы иужькIэ махуитIщ Аслъэн зэрыпсэужар. Абы къыщIэнащ сабиитI. Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ Къуэн Аслъэн къыхуагъэфэщащ  «И хахуагъэм папщIэ» медалыр, мыпсэужу.
- Аслъэн цIыху  гуапэу щытащ. И гъащIэм и иужьрей дакъикъэм нэсыху ар хуэпэжащ и къалэным, - жиIащ  Мамхэгъым.  
ХьэщIэхэм зи щхьэгъусэр зыфIэкIуэда Дианэ иратащ удз гъэгъахэмрэ саугъэтхэмрэ, щыгъуазэ защIащ я псэукIэм. Мамхэгъ Назир абы жриIащ сыт и лъэныкъуэкIи зэрызыкъыщIагъэкъуэнур.  
Къуэн Дианэ фIыщIэ яхуищIащ я нэIэ къазэрытетым папщIэ.
 
 

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: