«Кавказым щыхабзэр»

ТхылъыщIэ

Котляровхэ Марие Викторрэ 2007 гъэ лъандэрэ Налшык къыщыдагъэкI «Кавказ» серием хыхьэу щIэджыкIакIуэхэм иджыблагъэ яIэрыхьащ «Кавказым щыхабзэр» тхылъыр.

Тхылъ тедзапIэм и редактор нэхъыщхьэ, сериер зэхэзыгъэувэ Котляров Виктор топсэлъыхь я къыдэкIыгъуэщIэм:
- Мы тхылъыр зихуэдэ щымыIэу къэплъытэ хъунущ, сыту жыпIэмэ, абы ихуащ лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэд, Кавказ хэкум и хабзэхэр къызэщIаубыдэу. Псом япэрауэ, абы ихуащ адыгэ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Гъут Iэдэм и «Кавказ хабзэм теухуа этюдхэр» лэжьыгъэр. Ар теухуащ лъэпкъ куэд щызэдэпсэу Кавказым исхэм я зэхуэдэ хъугъуэфIыгъуэхэм.
ЛIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ мы щIыналъэм щыхабзэхэм я гугъу ищIкIэрэ, авторыр къытоувыIэ иджыпсту цIыхухэр зытет мардэхэм, иджырей щэнхабзэмрэ лъэпкъхэм къадекIуэкIхэмрэ зэрызэхутыщым.
ЦIыхухэр, шэч хэмылъу, дэзыхьэхынухэм ящыщ тхылъым дэт гуэдзэнхэр – аращ абы Iыхьэ нэхъыщхьэу щытри. Абыхэм хэтщ бгырысхэм я хьэл-щэныр, я зэхэтыкIэр къэзыгъэлъагъуэ жыIэгъуэхэмрэ псалъэжьхэмрэ. Жылагъуэм я щыIэкIэ-псэукIэм и щапхъэхэм ящыщу тхылъым къыщыхьащ адыгэ узэщIакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу щыта Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа хъыбархэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я псалъэжьрэ псэлъафэхэу Гребнев Наум зэридзэкIахэр, адыгэ усакIуэ Семэн Руслан и псалъэ шэрыуэхэр.
- Мы тхылъым щыгуфIыкIынущ бгырысу зыкъэзылъытэж, абы иригушхуэ дэтхэнэри, щIыхь, хабзэ, зэгурыIуэныгъэ псалъэхэм я купщIэр нэсу зыхэзыщIэ, абыхэм пщIэ яхуэзыщI дэтхэнэри, - жеIэ Котляровым.

САНЭ Маринэ.
Поделиться: