Къэбэрдей-Балъкъэрыр ГТО-м хуэхьэзырщ

«Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сы­хуэ­хьэ­зырщ» (ГТО) спорт зэхьзэхуэхэр къэгъэ­щIэ­рэ­щIэ­жынымкIэ Урысей Федерацэм закон къыщащтащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч къызэрыджиIамкIэ, ГТО-р къызэры­ра­гъэжьэжар сэбэп хуэхъунущ ди къэралым щыпсэу-хэм къарукIэ я зэфIэкIыр нэгъэсауэ къэхутэным. Абы и дамыгъэхэр зиIэхэми пщIэ лей хуащIынущ.

«Илъэсым щигъуауэ дытолажьэ ГТО-р республикэм щедгъэжьэжыным. КъызэгъэпэщакIуэ комитет зэ­хуэт­шэсащ, ди лэжьыгъэм и план зэхэдгъэуващ. ГТО-мкIэ япэ урысейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Абы ипкъ иткIэ ди командэм хэтахэм ящыщу тIум ГТО-м и дыщэ дамыгъэхэр къратащ. Дыжьын, жэз дамыгъэхэр Къэ­бэр­дей-Балъкъэрым спортымкIэ и министрым и уна­фэкIэ къыхуагъэфащэ, дыщэр зытыр УФ-м СпортымкIэ и министерствэрщ», - къихигъэщащ Хъущ­тым.

МЭЗКУУ Къанщобий.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018