Зы щIыгум и бынхэр

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, КъШР-м и Илъэсыр ди республикэм щагъэлъэпIэну иджыблагъэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ щIыналъэ Iэтащхьэхэм. А Iуэхугъуэм дыпежьэу дыхуейт ди къуэш балъкъэр лъэпкъым щыщ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкI курыххэм ящыщу адыгэбзэм кърагъэзэгъахэм нэIуасэ фахуэтщIыну. Мы усэхэм еджэ дэтхэнэми гурыIуэгъуэ щыхъунущ ди республикэхэм я лъэпкъ нэхъыщхьитIыр я бзэкIэ зэтемыхуэми, я хабзэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызэгъуэнэгъур, абыхэм яку дэлъ зэхущытыкIэр зэрыдахэр. Зым и щIыхьым адрейм пщIэ хуищIыныр зэгурыIуэныгъэм и къежьапIэщ.
 
Литературэм и къарур инщ, абы куэд хузэфIокI. Абы и къалэнщ дахагъэм, гуапагъэм, фIым хуэлэжьэныр, цIыхум и акъылыр псыхьыныр, щытыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм хуэхьэзыр щIыныр, нэгъуэщIхэри. Лъэпкъыр бей зыщIыр и блэкIамрэ и цIыхухэмрэщ. УсакIуэфIхэмкIэ къулей балъкъэр лъэпкъым и поэзием щыщ IыхьэфI ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: