БэлэрыгъыпIэ яIэкъым

Дзэлыкъуэ щIыналъэ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и Iэщ фермэхэр щIымахуэм хуэхьэзырщ.

Мы илъэсым районым нэрылъагъуу щыхэхъуащ мэлхэм, бжэнхэм я бжыгъэр (мини 9 нос), псом хуэмыдэжу шым (мини 6).

Иджы хуэдэ лъэхъэнэм СХП, ЛПХ-хэр Iэщыр гъэ щIэзыгъэкIын гъэтIылъыгъэм толажьэ. ШыщхьэуIум и пэщIэдзэхэм мэкъуу паупщIащ гектар мини 4-м нэблагъэ. Ар мэкъумылэ хэплъыхьауэ тонн мини 10-м нос, хьэуазэу тонн мини 6-м щIигъу яIэщ, къахыжа нартыхуми Iусыпхъэу зыхуеинум хуэдизыр къыхэкIынущ. Мэкъумылэм егугъуахэщ «Верхнемалкинский» СХПК-р, «Колхоз Псынадаха» ООО-р, Дзэлыкъуэкъуажэм и уней хозяйствэхэр.
 

 

Шэрэдж Дисэ.
Поделиться: