Нанэр полицейхэм йохъуэхъу

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм къыIэрыхьащ Прохладнэ районым щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс 80-м щхьэдэха цIыхубзым къыбгъэдэкI фIыщIэ тхыгъэ.

Зи ныбжь хэкIуэта прохладнэдэсым зэрыжиIамкIэ, щIыпIэ поликлиникэм зыщригъэтхыну чэзум пэплъэу абы и сумкIэм дахащ ахъшэ зыдэлъ бохъшэмрэ жып телефонымрэ. Къэхъуар къыщищIэм, занщIэу захуигъэзащ Урысей МВД-м и «Прохладнэ» къудамэм и участковэхэм.
Полицэм и капитан Шорстов Евгенийрэ полицэм и лейтенант нэхъыщIэ Пхъэшх Беслъэнрэ зы жэщ-махуэм къыщIагъэщащ а щIэпхъаджагъэр зыщIа цIыхубзыр. КъызэрыщIэкIамкIэ, апхуэдэ щIэпхъаджагъэ зэрилэжьам къыхэкIыу нэхъапэми суд тращIыхьауэ щытат.
Полицейхэм лей зытехьам Iэрагъэхьэжащ фIадыгъуар.
«Фи лэжьакIуэхэм Iуэхур псынщIэу зэфIахащ икIи гуапэу къысхущытащ, лъэIу тхылъыр стхын папщIэ езыхэм полицэм сашащ, унэми сыкъашэжащ. Сэ илъэс 82-нэр изохьэкI, сысымаджэщ икIи си закъуэщ, апхуэдэ гуапагъэр си дежкIэ лъапIэщ. Фи нэIэм щIэтхэм апхуэдэ цIыхуфIхэр, жьы хъуахэр къызыгурыIуэхэр нэхъыбэу яхэтыну си гуапэщ»,- итщ Григорий ипхъу Нинэ и тхыгъэм.

 

Дыгулыбгъу Жантинэ.
Поделиться: