ЩIыхуэхэр пшыныжыным лъэныкъуитIри зэщIыгъуу йолэжь

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэтхэмрэ премьер-министр Мусуков Алийрэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щахуэзащ «Россети Кавказ Ищхъэрэ» зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэм. ЗэIущIэм хэтащ «Россети Кавказ Ищхъэрэ» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и япэ къуэдзэ Дынькин Павел, генеральнэ директорым и къуэдзэхэу Гладышев Андрей, Поляков Сергей, «Къэббалъкъэнерго» IуэхущIапIэм и унафэщI Къарэ Муртаз, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь Вячеслав, КъБР-м энергетикэмкIэ, тарифхэмкIэ, псэупIэм и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Безниковэ Иринэ сымэ.

Псалъэмакъыр теухуауэ щытащ электрокъарууэ нэхъыбэ дыдэ къыщагъэсэбэп лъэхъэнэм зэрылэжьэнум республикэм и электросетхэр зэрыхуагъэхьэзырам. А лэжьыгъэм трагъэкIуэдэн папщIэ «Россети Кавказ Ищхъэрэ» зэгухьэныгъэм сом мелуан 200-м нэблагъэ къиутIыпщащ икIи абы и фIыщIэкIэ ныкъусаныгъэ псори ягъэзэкIуэжын яхузэфIэкIащ. Республикэм и электросетхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм тэмэму лэжьэн икIи цIыхухэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ зэблэу къыхэмыкIыу электрокъарукIэ къызэригъэпэщын папщIэ Iэмал псори иIэщ.
ЗэIущIэм апхуэдэу щаубзыхуащ республикэм и псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм хиубыдэ предприятэ нэхъ ин дыдэхэм электрокъарумкIэ щIыхуэу къатехуа сом мелард 1,5-р пшыныжынымкIэ икIэщIыпIэкIэ зэфIэгъэкIын хуейуэ къалъытэхэм. А щIыхуэр гъэ къэс процент 20-кIэ нэхъыбэ мэхъу икIи электрокъарум и уасэмкIэ щIыхуэ нэхъыбэ зытелъ IуэхущIапIэу Налшык къалэр псыкIэ, хуабэкIэ къызэзыгъэпэщ муниципальнэ IуэхущIапIэхэм я финанс зэфIэкIхэр зэтегъэувэжынымкIэ программэ щхьэхуэ зэхалъхьэу ягъэзэщIэн хуейщ.
ЗэIущIэм унафэ щащIащ щIыхуэшхуэ зытелъ икIи къагъэсэбэпа электрокъарум и уасэр и зэманым зымыт IуэхущIапIэхэм къыхах ахъшэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэм кIэлъыплъын папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэмрэ «Россети Кавказ Ищхъэрэ» зэгухьэныгъэмрэ я лIыкIуэхэр зыхэт лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщыну.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: