Ди щIыналъэр щапхъэ яхуохъу

Узыншагъэ

Яхуэмыгъэхъуж узыфэхэр зыпкърыт сабийхэм дэIэпыкъуэгъу щахуэхъу къудамэу къэралым къыщызэIуахахэм я нэхъыфI дыдэм хабжэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэр. Абы лэжьыгъэр къызэрыщызэгъэпэщам щапхъэ трахыну хуагъэлъэгъуэнущ Урысейм и адрей хэгъэгухэм.

«Къэбэрдей-Балъкъэрыр икъукIэ щIыналъэ гъэщIэгъуэнщ. Яхуэмыгъэхъуж узыфэхэр зыпкърыт сабийхэм зэрыдэIэпыкъунымкIэ ахэр дгъэсэн хуейуэ аракъым, атIэ дэ абыхэм щапхъэ ятетхыпхъэщ. Абыхэм я лэжьыгъэ къызэгъэпэщыкIэр нэгъуэщI щIыналъэхэми зэрыщыдгъэлъэгъуэнум дыхущIэкъунущ, - жиIащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и «Регион заботы» проектым и унафэщI Федермессер Аннэ.
Абы къыхигъэщащ щIыналъэм и унафэщIхэм паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэр зищIысыр къазэрыгурыIуэр, IэщIагъэлIхэр яхуримыкъуми, лэжьыгъэм и пIалъэ зыщIэ цIыхухэр республикэм зэрыщыIэр. Сабий унэу щытам и хэщIапIэм къыщызэIуахащ сабийхэм паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэ щыхуащIэ къудамэр икIи ар къэралым щынэхъыфIхэм ящыщ зыуэ къалъытащ.
 Федермессер Аннэ жиIащ паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэм зегъэужьынымкIэ «Регион заботы» проектым Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыхагъэхьар. Абы и программэр зэхалъхьащ, иджыпсту хоплъэж.
Проектыр щагъэунэху УФ-м и хэгъэгу 25-м, Севастополыр 26-нэу къыхыхьэнущ.
 

Тхьэхущынэ Ланэ.
Поделиться:

Читать также: