Я къалэным йогугъу

Май щIыналъэ

Май къалэм гъуэгу щигъуэтащ «Къалэм и теплъэр егъэфIэкIуэн» программэм. Абы ипкъ иткIэ къат куэду зэтет унэхэм я унащхьэрэ унэ щIыхьэпIэу мы щIыпIэм зыхуей щыхуагъэзар метр зэбгъузэнатIэ 1300-рэ мэхъу. Унэ щIыбу зэрахьащ метр зэбгъузэнатIэ 200-м щIигъу. ПсэупIэ-коммунальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ управляющэ компаниеу 4 къалэм иIэщи, дэтхэнэми и къалэнхэр жэуаплыныгъэ яхэлъу ягъэзащIэ. Абыхэм ящыщ «Сервис» ООО-м и унафэщI Хьэтыхъу Хьэсэн дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, унэ зэтетхэм къадэкIуэу, УК-м зыхуей хуегъазэ пщIантIэхэр зыгъэдахэ жыгхэри. Къапщтэмэ, бжьыхьэм дызэрытехьэрэ жыгыу 30-м щIигъу яухъуэнщIащ, ихыпхъэхэр ирахащ. Сабий утыкуу къагъэщIэрэщIэжа 34-м цIыкIухэр щыджэгу конструкцэу 5 щIэуэ щагъэуващ, дызытехьэ илъэсыщIэм абы иджыри 10 къыхагъэхъуэну я мурадщ. Компаниер псом хуэмыдэу елэжьащ ток зрикIуэ кIапсэхэм. Абы къыдэкIуэу жэщ уэздыгъэ зэмылIэужьыгъуэу 46-рэ фIадзащ. «Сервис»-м и нэIэм щIэт фэтэрхэм яхэткъым тетIысхьэпIэ екIухэмрэ кIэрыхухэр зрадзэрэ зи бжэIупэ щамыгъэува.
 

Шэрэдж Дисэ.
Поделиться: