Лъэпкъхэм я Iуэху ягъэкIуатэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэр (иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIар) къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ зиIэу къилъытэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэным, абы ехьэлIа къэрал политикэр гъэзэщIэнымкIэ IэщIагъэлIхэр щIыпIэхэм щыгъэхьэзырыным, я хэкур фIыуэ ялъагъуу щIэблэр къэгъэтэджынымкIэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми.

Къэралым и Iэтащхьэм лъэпкъ зэхущытыкIэхэр зыхуэдэнур иригъэпщащ цIыхум и узыншагъэм - япэри етIуанэри зэпымыууэ гулъытэ хуэныкъуэщ, адэкIэ гъащIэ иIэн папщIэ.
Путин Владимир лъэпкъ-щэнхабзэ зэгухьэныгъэхэм я зэфIэкIыр къызэрагъэсэбэпыф Iэмалхэм я гугъу щищIым, икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къигъэлъэгъуащ ахэри къэрал программэхэм хыхьэу, лъэпкъ политикэр гъэзэщIэным жыджэру хэтын зэрыхуейр. Президентым къелъытэ щIалэгъуалэм я пашэхэми зэрадэлажьэ щIыкIэм куэд зэрелъытар, цIыхубэм зиужьыныр е дэхуэхыныр щIэблэм я дуней тетыкIэм зэрепхар. Абы къыхэкIыу къулыкъущIэхэми, еджапIэхэми, жылагъуэ IуэхущIапIэхэми я къалэнщ зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэм гулъытэ хуащIу къэралым хуэщхьэпэн Iуэхухэм хашэну.
Советым хэтхэм гулъытэ хэха хущIащ анэдэлъхубзэхэр хъумэнымрэ зегъэужьынымрэ. Васильевэ Ольгэрэ Баринов Игоррэ абы теухуауэ къыхагъэщащ анэдэлъхубзэхэр зэрырагъэджым и гъэпсыкIэр зэрагъэбелджыламрэ ар гъэзэщIэнымкIэ программэр зэрагъэхьэзырамрэ ехъулIэныгъэхэр къазэрыдэкIуар. Мы зэманым анэдэлъхубзэу 10-мкIэ зэрырагъаджэ тхылъ 222-рэ зэхагъэуващ, иджыри 14 къыдагъэкIыну ягъэхьэзыр. А Iуэхум кърашалIэ филологхэр, тхыдэджхэр, бзэмкIэ щIэныгъэрылажьэхэр.
Зорин Владимир тепсэлъыхьащ мыхьэнэ зиIэ нэгъуэщI Iуэхугъуэм - 2020 гъэм къыхэтхыкI зэрекIуэкIынум. А Iуэхум жэуаплыныгъэ хэлъу бгъэдыхьэпхъэщ, псом хуэмыдэу абы хэтыну IэщIагъэлIхэр зэрагъэхьэзырым. Сыту жыпIэмэ, а къыхэтхыкIым къигъэлъэгъуэнущ Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэр зыхуэдизыр икIи зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым дэтхэнэ къэралми зэрыхузэфIэмыкIыр апхуэдэ Iэмалыр къигъэсэбэпыну. ЦIыхур зыщыщ лъэпкъыр къигъэлъэгъуэну Iэмал зэриIэнур щыхьэт тохъуэ къэралыр и цIыхум нэхъ гъунэгъу хуэхъуну, и дзыхь иригъэзыну зэрыхущIэкъум.
Апхуэдэу Советым и зэIущIэм къыщаIэтащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм, я хабзэм, щэнхабзэм зэрызрагъэужьыфыну щIыкIэм теухуа Iуэхугъуэ куэд.
Путин Владимир къэралым хыхьэ дэтхэнэ щIыналъэми пщIэ зэрыхуищIыр къигъэлъэгъуауэ къыдолъытэ зэIущIэр къыщызэIуихым Налшык Кавказ Ищхъэрэм и щыхьэрхэм язу къызэрыхигъэщам.

 

Жемчуговэ Маргаритэ, УФ-м и Президентым дэлажьэ РАНХ-мрэ ГС-мрэ я къудамэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ институтым и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.
Поделиться: