Сэлэт мыцIыхум и щIыхькIэ

Зи Хэкур зыхъумэжурэ хэкIуэда Сэлэт мыцIыхум и махуэм ехьэлIа дауэдапщэхэр дыгъэгъазэм и 3-м щызэхэтащ Бахъсэн щIыналъэм - Къызбрун щIыналъэр зыхъумахэм я фэеплъу ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэтым деж щагъэтIылъащ удз гъэгъахэр.

ЗэIущIэм хэтащ Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэбэч Андзор, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэм, Бахъсэн къалэ округым дзэ комиссару щыIэ Сосналы Мухьэмэд районым и жылагъуэ палатэм и унафэщI Къаздэхъу Олег, ХьэтIохъущыкъуей дэт кадет еджапIэ-интернатым и унафэщI Габоев Мухьэрбий сымэ, еджакIуэ цIыкIухэр.
Илъэс къэс дыгъэгъазэм и 3-м Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Сэлэт мыцIыхум и махуэр. Ленинград шоссем и 4I-нэ километрым деж хуэзэу иIэ къуэшыкхъэм къыщIахыжри, 1966 гъэм дыгъэгъазэм и 3-м сэлэт мыцIыхум и хьэдэ щыщIалъхьэжауэ щытщ Москва Кремлым пэмыжыжьэу иIэ Александровскэ хадэм. Нэхъ иужькIэ абдежым къыщызэIуахащ Сэлэт мыцIыхум и хуащIа мемориал ансамблыр.
- Нобэ дигу къыдогъэкIыж етIощIанэ лIэщIыгъуэм и гузэвэгъуэ нэхъ шынагъуэ дыдэм - фашизмэм - текIуа ди нэхъыжьхэр. Абыхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр зэи ди гум ихунукъым. Куэдым я псэр ятащ ди нобэрей мамыр гъащIэм папщIэ. Ар зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым, - къыхигъэщащ Ахъуэбэч Анзор.
ДакъикъэкIэ щыма нэужь, къызэхуэсахэм удз гъэгъахэр фэеплъым деж тралъхьащ.

 

ЧЫЛАР Аринэ, Бахъсэн щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.
Поделиться: