Зумакулов Борис Бахъсэн щIыналъэм цIыхухэм щаIуощIэ

ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис вэсэмахуэ Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унэм щаIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзэну хуейуэ а IуэхущIапIэм къекIуэлIахэм.

ЩIыналъэм щыпсэухэм я лъэIухэм щыхэплъэм кърихьэлIащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и дэIэпыкъуэгъу Таукенов Мустэфа, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм Къэрал кIуэцI политикэмкIэ и управленэм и чэнджэщэгъу Шыпш Аслъэн, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэм Бахъсэн щIыналъэм щиIэ и лIыкIуэ Зэгъэщтокъуэ Людмилэ сымэ.
 Куба, Бахъсэнёнок къуажэхэм щыщхэр къызытекIухьар я псэупIэр ирагъэфIэкIуэным пыщIа гугъуехьхэрт. Закъыхуэзыгъэза дэтхэнэми тэмэму гурагъэIуащ зыIууа гугъуехьхэм хэкIыпIэ хуэхъунур. Iуэху зыбжанэм хэплъэнущ властым и зыхуэфащэ органхэм ящIыгъуу.
 

 

ЧЫЛАР Аринэ, Бахъсэн щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.
Поделиться: