ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

УФ-м и Конституцэм щыубзыхуахэр ягъэзэщIэн папщIэ

Урысей Федерацэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм игъэхьэзыращ щIыхуэхэр пенсэхэмкIэ ирагъэпшыныжу мыдэным, апхуэдэуи къытехуа къуэдыхэр лэжьапщIэм щыхагъэкIкIэ цIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу ягъэувауэ щыIэ мардэм хуэдиз ахъшэ иужьрейм къыхуэнэу щытыным теухуа законопроектхэр.

Иджыпсту зытет хабзэм ипкъ иткIэ, щIыхуэхэр япшыныжын щхьэкIэ узыхэIэбэ мыхъуу щыIэр социальнэ ахъшэу цIыхум хуагъэувахэм я закъуэщ. Псалъэм папщIэ, япIыжыну къащта сабийхэм ират пенсэхэм апхуэдэ щхьэусыгъуэкIэ ухэIэбэ хъунукъым, ауэ пенсэхэр яубыду цIыхум банкхэм къаIиха щIыхуэхэри, коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм пэкIуэхэри хагъэкIыжыну хуитщ.
ЗаконопроектыщIэр къыхэзылъхьахэм я мурадщ узэIусэ мыхъуну хэхъуэхэу гъэбелджылауэ щыIэхэм я спискэм иджыри нэгъуэщIхэри щIагъуну. Абыхэм хагъэхьэнущ цIыхум жьыгъэкIэ, ныкъуэдыкъуагъэкIэ хуагъэува пенсэхэр, дзэм къулыкъу щызыщIахэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм пэрытахэм иратхэр, лэжьакIуэр сымаджагъэкIэ и IэнатIэм щыпэрымытыф зэманым пэкIуэу ират ахъшэр.
Законопроектыр зэхэзылъхьахэм зэраубзыхуамкIэ, пенсэхэм ущыхэIэбэ хъуну зыгуэрхэри къагъэлъагъуэ. Псалъэм папщIэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм я щIыхуэ ятелъмэ, ялэжьа щIэпхъаджагъэм пэкIуэу зыгуэрхэр ятыжын хуеймэ, административнэ, суд къуэдыхэр къатехуамэ. Абы щыгъуэми хэIэбэ хъунукъым къэралым нэхъ мащIэ дыдэу щат пенсэм хуэдиз фIэкIа зрамытхэм я ахъшэм.
Я законопроектым лъабжьэ хуащIауэ зытрагъащIэр цIыхум социальнэ дэIэпыкъуныгъэ къэралым иритын хуейуэ УФ-м и Конституцэм къызэрыщыгъэлъэгъуарщ, пенсэм ухэIэбэным а хуитыныгъэхэр къызэрызэпиудырщ.

Кърымым  зыщрагъэгъэпсэхунущ

Сирием щекIуэкIа, иджыри мыужьыхыжа зауэм бэлыхь хидзахэм защIэгъэкъуэным хуэунэтIа Iуэху щхьэпэ къыщыхалъхьащ Кърымым. Ар нэхъыбэу зэхьэлIар зауэм и гузэвэгъуэр зыгъэва сабийхэрщ.

«ЦIыху лажьэншэхэр зыхэхуа бэлыхьыр, зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми, ящхьэщыхынырщ жэрдэмыр къыхэзылъхьахэм ди мурадыр, - жиIащ Экспортыр дэIыгъынымкIэ Ипщэ щIыналъэ центрым» и унафэщI, Iуэхур къезыхьэжьахэм я зэщIэгъэуIуакIуэ Серовэ Наталье.
Абы зэрыжиIамкIэ, Сириемрэ Кърымымрэ я лIыкIуэхэм иджыблагъэ Iэ щIадзащ туризм IэнатIэм щызэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм. Абы щыубзыхуащ программэ зэмылIэужьыгъуэ куэд икIи ахэр хуэгъэпсащ къэралыр, абы и цIыхухэр щытыкIэ гугъум къишыным, гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэжыным, зи гур иудахэм гъащIэм и IэфIагъхэр зыхегъэщIэжыным хуэунэтIа Iуэхухэр.
- Ди цIыхухэр, япэхэм хуэдэу, иджыпсту зыгъэпсэхуакIуи нэгузыужьакIуи Сирием пхуэкIуэну къыщIэкIынукъым. Ди жагъуэ зэрыхъущи, абы уигу дахэ пхуэзыщIын, нэр зыгъэгуфIэн лъэпкъ зэкIэ щыплъагъунукъым. Ауэ а къэралым щыщхэр ди деж къэкIуэнущ загъэпсэхунуи, я нэгу зрагъэужьынуи, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэжынуи, - жиIащ Серовэм. - Ахэр гуп-гупурэ къедгъэблэгъэнущ, щхьэж зыхуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъи ди деж щагъуэтынущ.
ПсапащIэ Iуэхур зэман кIыхьым тещIыхьауэ щытынущ. Абы IуэхуфIхэр къызэрырикIуэнум лъэныкъуитIми шэч къытрахьэркъым. Къэралыр и къэкIуэнумкIэ зыщыгугъ щIэблэм апхуэдэ IуэхутхьэбзэкIэ уахуэупсэныр Iуэхушхуэу къыщалъытэ Сириеми.

Нобэ

Бгыхэм я дунейпсо махуэщ
Танго къэфэкIэм и дунейпсо махуэщ
1802 гъэм император Александр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ зэпымыууэ лэжьэну мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэ Санкт-Петербург къыщызэгъэпэщыным теухуауэ. Абы лэжьэн щIидзащ 1803 гъэм и гъатхэм.
1815 гъэм Петербург къалэм щылажьэ Берже и заводым япэ урыс кхъухьыр щащIащ.
1946 гъэм ООН-м Сабийхэм защIэгъэкъуэнымкIэ фонд (ЮНИСЕФ) къызэригъэпэщащ.
1956 гъэм Мэлбахъуэ Тимборэ КПСС-м и обкомым и япэ секретару хахащ.
1972 гъэм иужьрейуэ Мазэм теуващ цIыхум и лъэ. Ар США-м и «Аполлон-17» кхъухьым исахэрт - Сернан Юджин, Эванс Роналд, Шмит Харрисон сымэт.
2008 гъэм, Солженицын Александр къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу, къызэIуахащ абы и гъащIэм и къекIуэкIыкIам, и творчествэм, урысей, дунейпсо тхыдэм щиIыгъ увыпIэм теухуа сайт. Ар зи жэрдэмыр тхакIуэм и щхьэгъусэ Солженицынэ Натальет.
1843 гъэм къалъхуащ нэмыцэ бактериолог цIэрыIуэ, Нобель и саугъэтыр зрата Кох Роберт.
1856 гъэм къалъхуащ урысей политик, публицист Плеханов Георгий.
1913 гъэм къалъхуащ франджы актёр, тхакIуэ, сурэтыщI, скульптор Марэ Жан.
1918 гъэм къалъхуащ урыс тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Нобель и саугъэтым и лауреат Солженицын Александр.
1922 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Щхьэгуэш ШотIэ.
1922 гъэм къалъхуащ совет теннисист, актёр, спорт комментатор цIэрыIуэу щыта, УФ-м и цIыхубэ артист Озеров Николай.
1930 гъэм къалъхуащ актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Светин Михаил (и цIэ дыдэр Гольцман Михаилщ).
1935 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Виктор.
1949 гъэм къалъхуащ актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Щербаков Борис.
1953 гъэм къалъхуащ совет музыкант, уэрэджыIакIуэ, «Машина времени» гуп цIэрыIуэр къызэзыгъэпэща, УФ-м и цIыхубэ артист Макаревич Андрей.
1956 гъэм къалъхуащ КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сэкрэк Владимир.
1967 гъэм къалъхуащ «Кабардинка» ансамблым и къэфакIуэ пажэу щыта, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Егъэн (Багъэтыр) Мадинэ.
1969 гъэм къалъхуащ Индием щыщ гроссмейстер, дунейм шахматымкIэ и епщыкIутхуанэ чемпион Вишванатан Ананд.
1982 гъэм къалъхуащ Осетие Ищхъэрэ - Аланием щыщ бэнакIуэ цIэрыIуэ, дунейм тхуэнейрэ и чемпион, 2004 гъэм Афины (Алыдж) щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыщэ медаль къыщызыхьа, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Гацалов Хьэжмурат.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 4 - 6, жэщым щIыIэр градуси 3 - 2 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Аслъэныр жьы хъумэ, хьэIуцыдзыр мэятэ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: