МафIэс къэмыхъун папщIэ

Фысакъ

ИлъэсыщIэ, Хъуромэ махуэшхуэ зыгъэпсэхугъуэхэм къыщыхъу мафIэсхэм нэхъыбэу щхьэусыгъуэ яхуэхъур пиротехникэ мыхьэнэншэмрэ ар тэмэму къызэрамыгъэсэбэпымрэщ. ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм сымаджэщхэм къыщIохутэ мафIэс фэбжь зыгъуэта сабийхэмрэ балигъхэмрэ. ЗэрыжытIащи, апхуэдэ къэхъукъащIэхэм я щхьэусыгъуэр я инагърэ лъэщагъкIэ зэмылIэужьыгъуэ петардэхэр, «бомбочкэхэмрэ» ракетницэхэмрэ зэрыхуэмысакъырщ. Иужьрейм шынагъуэ нэхъыбэ пылъщ: къэлыда хьэрэкIытIэр фэтэрым, лоджием, унэм е къуэдзэщым щIэлъэтэнкIэ икIи абы мафIэс, мылъку хэщIыныгъэшхуэ кърикIуэнкIэ мэхъу. Нэхъ шынагъуэр цIыхухэм фэбжь хахынырщ.

Къэтхьынщ щапхъэхэр. 2008 гъэм мыр Тэрч щIыналъэм къыщыхъуащ. Илъэситху хъу сабийр, абы и анэмрэ и анэ дэлъхумрэ  ящIыгъуу, пщIантIэм дыхьащ хьэрэкIытIэ ягъэуэну. Япэу яутIыпща 11-р тэмэму зэфIэкIащ. Иужьрейм здиунэтIамкIэ зыIэзыбжьэу зихъуэжри, сабийм и джабэ ижьырабгъум зыхиукIащ. Пиротехникэ Iэмэпсымэр цIыкIум и тхьэмбылым нэсыным зы сантиметрщ иIэжар. Сабийр къригъэлащ абы щыгъын Iув зэрыщыгъам.
2017 гъэм щIышылэм и 1-м налшыкдэс щIалэр щIыбым къыщIэкIащ къищэхуа петардэхэр къигъэуэну. АрщхьэкIэ, тэмэму хузэтемыублэу къыIэщIэуащ. Абы и IитIми фэбжь ягъуэтащ, сымаджэщым ямышэнкIэ Iэмал имыIэу.
2019 гъэ. Шэджэм районым хыхьэ къуажэм щыпсэу, илъэсих зи ныбжь сабийр  уэрамым кIуащ хьэрэкIытIэ драгъэуейм еплъыну. АрщхьэкIэ къехъулIакъым уэгур зыгъэдахэ мафIэхэм защигъэнщIыну: я гъунэгъухэм яутIыпща хьэрэкIытIэм къыпыхуа хъуаскIэр и нэ сэмэгум къыщIэхуащ. Абы тхьэмахуэ зэхуакукIэ къыщеIэзэн хуей хъуащ   сымаджэщым.
Пиротехникэр къащэхуныр икIи ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм къагъэсэбэныр къызэтебгъэувыIэфынукъым. ИтIани, дыхуейт Iейм щытхъумэну: япэрауэ, апхуэдэ хьэпшыпхэр къыщыфщэхукIэ я фIагъым феплъ, етIуанэрауэ, тетхам феджэ, фысакъ.
Дыщогугъ ди чэнджэщхэм фыкъыщIэдэIуну. Ауэ ахэр уэим фщIырэ зыгуэр къэхъужыкъуэ хъумэ, зэвмыгъэтIылъэкIыу къевджэ мафIэсым и хъумакIуэхэр «01» (стационар телефонхэмкIэ), «101» е «112» (жып телефонхэмкIэ).

 

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэтынымкIэ-къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэ.
Поделиться: