ПащIэ Бэчмырзэ и щIыхькIэ

Адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, джэгуакIуэ Iэзэу щыта ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъур Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 16-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

А Iуэхум хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, Парламентым, Правительствэм я лIыкIуэхэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, ПащIэ Бэчмырзэ и пхъурылъху, адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ композитор, усакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, нэгъуэщIхэри.
КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин зэIущIэр къызэIуихри, ПащIэ Бэчмырзэ и гъащIэ гъуэгуанэр къызэхуэсахэм кIэщIу ягу къигъэкIыжащ. Бэчмырзэ и тхыгъэхэм лъэпкъым дежкIэ яIэ мыхьэнэ лъагэм, абы лъэпкъым хуищIа IуэхуфIхэми тепсэлъыхьащ ар.
Иужьрей адыгэ джэгуакIуэм теухуауэ псалъэ дахэ куэд щыжаIащ а пшыхьым. Псом хуэмыдэу къызэхуэсахэм ягу ирихьащ Бэчмырзэ и IэдакъэщIэкIхэм ди республикэм и артист пажэхэр екIуу къызэреджар.

Сурэтыр  Къарей Элинэ трихащ.

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться:

Читать также:

20.03.2019 - 08:08 Адыгейм и вагъуэ
14.05.2020 - 08:10 Адыгагъэм хуэпэж
03.07.2020 - 08:08 Онегин Евгений