Путин Владимир журналистхэм жэуап ярет

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
 

УФ-м и Президент Путин Владимир и 15-нэ пресс-конференц иныр эфир занщIэкIэ махуэку кIуам екIуэкIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ мы Iуэхугъуэм хуащI гулъытэр гъэ къэс нэхъ ин зэрыхъур. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, мыбы къыщоIу упщIэ - жэуап купщIафIэхэмрэ Президентым и гупсысэ гъэщIэгъуэнхэмрэ, къыщызэхуос урысей, хамэ къэрал журналистхэр, федеральнэ, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр. Дунейпсо сату центрым щекIуэкIа зэIущIэшхуэм телевиденэм, радиом, газетхэм, журналхэм, агентствэхэм, интернет порталхэм я лэжьакIуэу 1895-рэ хэтащ. Эфир занщIэр къагъэлъэгъуащ Япэ каналым, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» телеканалхэм, къатащ «Маяк», «Вести FM», «Радио России» радиостанцхэм. УпщIэхэм жэуап щаритым Урысейм и цIыхухэр нэхъ зыгъэпIейтейуэ къыщIэкIар къэралым и экономикэ щытыкIэращ, псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм, медицинэ хуэIухуэщIэхэм, къэралкIуэцI, къэралщIыб политикэм ехьэлIахэрщ журналистхэр нэхъыбэу зыщIэупщIар.

 

 

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: