ЦIыху нэхъыбэ драгъэхьэх

Туризм

Урысей Федерацэм, абы и зы Iыхьэу щыт Кавказ Ищхъэрэм бгы-лыжэ туризмэм зэрызыщиужьым ехьэлIа Iуэхухэм я гугъу щащIащ Минводы къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа, «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэн» зыфIаща бизнес-форумым.

Абы щызэрихьэлIахэр тепсэлъыхьащ бгы-лыжэ индустрием хыхьэ унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщу нэхъ зыщехъулIэхэм, дяпэкIэ зыхуэныкъуэну къалъытэхэм. «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ООО-м и унафэщI ТIымыжь Хьэсэн къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ щIыналъэм щIэрыщIэу къыщыунэхуж курортхэм бизнесым тещIыхьа я Iуэху бгъэдыхьэкIэр зыхуэдэмрэ халъхьа мылъкум и зегъэкIуэкIэщIэм къарикIуахэмрэ.
Зэхыхьэ зэIухам и лэжьыгъэм хэтащ ди къэралым «Газпром», «Шерегеш», «Кант», «Нечкино», «Воробьёвы горы» и бгы-лыжэ зыгъэпсэхупIэхэм, «Фишер», «Спортивная держава» эксперт зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, федеральнэ, щIыналъэ властым щыщхэр, Кавказ Ищхъэрэм зиужьыным хуэгъэзауэ къызэрагъэпэща «Ростуризм», «Кавказыр зэгъэлъагъу» институтхэм, нэгъуэщI абы хуэдэхэм щылажьэ IэщIагъэлIхэр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, дызэрыт илъэсым и фокIадэм къыдэкIащ ди къэралым туризмэм мы и унэтIыныгъэм 2035 гъэ пщIондэ зыщиужьынымкIэ лэжьыпхъэхэр къыщыгъэлъэгъуа унафэр.
«Абы теухуауи къыжыIэпхъэщ, Урысейм и бгы-лыжэ зыгъэпсэхупIэхэр, зыр адрейм ехьэехуэ щхьэкIэ, зэныкъуэкъу-зэпэщIэувэжу зэрыщымытыр. Ар икIи дызыгъэгуфIэщ. Сыту жыпIэмэ, ди къэрал псор къэтщтэнщи, нобэ цIыхухэм «Архъыз» зыгъэпсэхупIэр нэхъ зэгъыу къалъытэмэ, пщэдей хуэдэм «Iуащхьэмахуэ» курортыр нэхъ къыхахыжынщ, уеблэмэ, Кавказыр къыдогъанэри, Сахалин нэс кIуэну гукъыдэж зыщIхэми дарихьэлIэнщ», - щыжиIащ а зэхыхьэм ТIымыжь Хьэсэн.
ЗэIущIэм къызэрыщыхагъэщамкIэ, мы зэманым Урысейм лыжэрэ сноубордкIэ къыщызыжыхьым я бжыгъэр щыпсэум я проценти 3-м нэблагъэ къудейрщ. Адрей процент 97-м щыщхэри апхуэдэ зыгъэпсэхукIэм дебгъэхьэхын папщIэ, абыхэм яфIэтелъыджэ хъун фестивалхэр, зекIуэ гъэщIэгъуэнхэр, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къызэгъэпэщыпхъэщ.

 

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться:

Читать также: