Сабийхэр ягъэгуфIэ

ЦIыхухэм суд унафэкIэ тралъхьа тезырхэр щрагъэпшыныжу КъБР-м ит колоние №1-м и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ щыIащ республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къегъэщIылIауэ лажьэ, жьэн уз зыпкърытхэм щакIэлъыплъ «Вагъуэ цIыкIу» сабий санаторэм.

Мы IуэхущIапIэм и дохутырхэм я нэIэ щIэтщ зи ныбжьыр илъэси 3 - 11 хъу сабиищэм нэблагъэ.
Дохутыр нэхъыщхьэ Кокутенкэ Еленэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэм защригъэплъыхьащ санаторэм, цIыкIухэм щеIэзэ, макъамэм, спортым щыхуагъасэ и залхэр яригъэлъэгъуащ. Абы жиIащ сабийхэм я унагъуэхэм щыщыIэ щытыкIэм хуэдэ сымаджэщым къащыхузэгъэпэщыным хуэунэтIа мурадхэри зэраIэр, цIыкIухэр я деж щыщыIэкIэ я унэм хуэмызэшын хуэдэу.
ИК-1-м и лэжьакIуэхэм къабгъэдэкIыу санаторэм тыгъэ хуащIащ макъамэ центр, зэрыджэгу хьэпшып цIыкIухэмрэ IэфIыкIэхэмрэ.
Санаторэм и дохутыр нэхъыщхьэм КъБР-м и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ я гулъытэм папщIэ.
- ФыкъэкIуэху къэс сабийхэр фогъэгуфIэ, абыхэм я гур хывогъахъуэ, апхуэдэ щIыкIэкIэ цIыкIухэм я нэгу зывогъэужь, дэрэжэгъуэ явот. А псори сэбэп мэхъу сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ, - къыхигъэщащ Кокутенкэ Еленэ.

ЗЭБАР Мадинэ, КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IэнатIэм и унафэщI.
Поделиться: