Правительствэмрэ муниципалитетхэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэмрэ муниципалитетхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы къыщаIэта Iуэху нэхъыщхьэр цIыхухэм яхуэзэнымкIэ Урысейм гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ махуэ хэхар Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIарщ.

ЗэIущIэм къыщыхагъэщхьэхукIащ 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м республикэм и къэрал властым и органхэм я лэжьакIуэхэр цIыху 300-м щIигъум зэрахуэзар. Абыхэм ящыщу 77-р КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я IуэхущIапIэм къекIуэлIащ. Нэхъыбэу цIыхухэм къаIэтащ псэупIэ-коммунальнэ, социальнэ IэнатIэхэм япыщIа Iуэхухэр, бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ защIэгъэкъуэныр, узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьэкIэр. Тхьэусыхафэхэм, лъэIухэм ящыщ куэдым занщIэу унафэ пыухыкIахэр тращIыхьащ.
КIуэкIуэ Казбек жиIащ КъБР-м исхэм дэIэпыкъуэгъу тэмэм етыныр министерствэхэм, ведомствэхэм, муниципалитетхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм зэращыщыр икIи псэупIэм пыщIа гугъуехьхэр къызэнэкIынымкIэ хэкIыпIэхэр убзыхун зэрыхуейр. КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ зи щхьэ IуэхукIэ къабгъэдыхьэхэм тэмэму епсэлъэн, абыхэм законхэр гурагъэIуэн, адэкIэ я щхьэ Iуэху зэрызэрахуэну щIыкIэр ирагъэлъагъун зэрыхуейр. Абы папщIэ республикэм щыпсэухэм ядэлажьэ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм зэпымыууэ хамыгъахъуэу хъунукъым.
ЗэIущIэм апхуэдэу щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ мы гъэм зэфIагъэкIахэм. Дыгъэгъазэм и 19-м ирихьэлIэу «Хьэрычэт мыинымрэ курытымрэ я щытыкIэр, щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэм я жэрдэмхэр ядэIыгъыныр», «Къэрал зэхуаку кооперацэмрэ экспортымрэ», «ПсэупIэмрэ къалэм и щытыкIэмрэ», «ФIагъ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектхэм япкъ иткIэ къэув щIыналъэ лэжьыгъэхэм трагъэкIуэдэн папщIэ къаутIыпща ахъшэр нэсу къагъэсэбэпащ. Апхуэдэу, «Демографие» «Егъэджэныгъэ», «Экологие», «Узыншагъэр хъумэныр» проектхэм япкъ иткIэ къапэщыт лэжьыгъэхэр нагъэблэгъащ.
Муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм зэIущIэм хэтахэр щыгъуазэ ящIащ илъэсыщIэм зыхуэгъэхьэзырын  и лъэныкъуэкIэ республикэм и жылагъуэхэм щызэфIагъэкIхэм.
 

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: