11.06.2021, 08:00 - Спорт

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

09.06.2021, 08:25 - Жылагъуэ

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

09.06.2021, 08:21 - Литературэ

«Жан» литературэ хасэм хэтхэр (унафэщIыр Къаныкъуэ Заринэщ).
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

 

09.06.2021, 08:00 - Спорт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ. Абы и гъащIэ кIэщIыр вагъуэижым хуэдэт, зэуэ нуру къызэщIэблэрэ псынщIэу ужьыхыжу, икIи гъэнщIат зэхьэзэхуэ гуащIэхэмрэ зыгъэсэныгъэ хьэлъэхэмкIэ.

04.06.2021, 08:00 - Спорт

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

02.06.2021, 08:25 - Щэнхабзэ

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

28.05.2021, 08:33 - Жылагъуэ

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

28.05.2021, 08:00 - Спорт

Адыгэ щIалэхэр ехъулIэныгъэ яIэу топ щоджэгу Урысей Федерацэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Новороссийск и «Черноморец»-м нэгъабэ лъандэрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ Машэжь Ратмир.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

11.06.2021 - 08:40

Зыми емыщхь хъэтI зиIа Балэ Мухьэдин

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м

Подробности... | Просмотрено: 5

02.06.2021 - 08:25

Бэрокъуэ Пщыкъуий Псыжь зэпрокI

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

Подробности... | Просмотрено: 16

28.05.2021 - 08:15

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр.

Подробности... | Просмотрено: 7

26.05.2021 - 08:35

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. 

Подробности... | Просмотрено: 10

21.05.2021 - 08:05

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

15.05.2021 - 08:35

Гугъуехьым ипсыхьа Щомахуэ Хьэсэнбий

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэ­дымрэ пшыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми  ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 22

28.04.2021 - 08:22

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ

04.06.2021 - 08:05

Лъапсэрых

Кавказ зауэр илъэсищэкIэ зэрекIуэкIам псори дыщыгъуазэщ - Къэбэрдейм щызэхаублэри, убых щIыналъэм 1864 гъэм щаухащ ар. Зауэм Кавказ щIыналъэм и нэхъыбапIэм зыщиубгъуауэ щытащ, ауэ ар лъапсэрых зыхуэхъуар адыгэхэрщ: зауэм хэкIуэдам нэмыщI, я хэкур ирагъэбгынащ адыгэхэм я процент бгъущIым.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

04.06.2021 - 08:03

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Псалъэжьхэр
ЦIыкIу щхьэкIэ, лъабжьэщ

♦Мыщэм пщIащэ техуэмэ, мэгубжь, жыг техуэмэ, зеущэху.
♦УзищIасэм и псэ ухуехь.
♦ПцIы зыупсыр щхьэщытхъущ, зызыгъатхъэр джэгуакIуэщ.
♦Нэм нэ хъумэ иIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

04.06.2021 - 08:00

Ашэмэз и бжьамийм иджы «Спартак-Налшыкыр» къыдофэ

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

Подробности... | Просмотрено: 18
Политикэ

02.06.2021 - 08:40

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр ­Республикэм и къэрал программэм ­зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

№81-ПП

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

02.06.2021 - 08:27

Шэрджэс парламент

Зауэр кIуэ пэтми нэхъ къащытехьэлъэм, адыгэ тхьэмадэхэм къагурыIуащ лъэпкъ псоми я къарур зэщIамыгъэуIуауэ я хэкум къиужьгъа дзэм зэрыпэмылъэщынур.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

02.06.2021 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

COVID-р цIыхум къыпкърымыхьэным хуэщхьэпэ мастэхэр ди къэралым щыпсэухэм халъхьэ щыхъунур езыхэр абыкIэ арэзымэщ, узыфэм щыхъума хъунымкIэ ар хэкIыпIэфIу зэрыщытыр хьэкъыу япхыкIамэщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

02.06.2021 - 08:15

Адыгэхэр (XVIII - XIX лIэщIыгъуэхэм)

Адыгэ тхыдэм и нэхъ Iуэхугъуэ зэIумыбзхэм ящыщщ абыхэм я бжыгъэр XVIII - XIX лIэщIыгъуэхэм зэрыхъуу щытар. Адыгэхэм я бжыгъэр нэхъ белджылы хъууэ щыщIидзар XVIII лIэщIыгъуэм и кIэхэращ. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

02.06.2021 - 08:00

Ласицкенерэ Акименкэрэ Олимпиадэм хэтыну хуит ящI

Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо ассоциацэм Допингым пэщIэт и комитетыр арэзы техъуащ Урысей Федерацэм и языныкъуэ спортсменхэр 2021 гъэм екIуэкIыну лъэпкъхэм зэдай зэхьэзэхуэхэм хэтыну.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

28.05.2021 - 08:45

«Сэ хьэдэкIэ сату сщIыркъым»

Контр-адмирал Артюхов и кхъухьхэр 1838 гъэм мэлыжьыхь мазэм и 13-м Сочэ псым есылIащ, абдеж убыххэр къащыпэплъэрти, зауэр яублащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тхыдэ

28.05.2021 - 08:40

Пащтыхь гуащэм и тыгъэ

ГОЛОВИН пщыхэм яIихащ лъэIу тхылъхэр, къепсэлъылIащ, къажриIащ урысхэми бгырысхэми щыуагъэ куэд зэраIэщIэкIар, ахэр гъэзэкIуэжын зэрыхуейр. Тифлис махуищкIэ дэсри, лIыкIуэхэр къежьэжащ, генералыр къазэрыхуэупса тыгъэхэри къыздахьащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

28.05.2021 - 08:33

Победитель международных конкурсов Тамбий Джимуко

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Махуэгъэпс

28.05.2021 - 08:25

Дунейм щыхъыбархэр

♦Гъунапкъэхъумэм и махуэщ. 1918 гъэм Ленин Владимир Iэ щIидзащ гъунапкъэхъумэ гупхэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Япэу къызэрагъэпэщар Ищхъэрэ-КъухьэпIэ гъунапкъэхъумэ округырщ. Гъунапкъэхъумэм и махуэр ди гъусэу ягъэлъапIэ Белоруссиеми, Къыргъызми, Украинэми.

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

28.05.2021 - 08:17

Мэрем пшыхь

Тхыгъэ кIэщIхэр
Щытхъуащ

 - СщIа сурэтхэр плъэгъуа?
- Слъэгъуащ.
-АтIэ дауэ къыпщыхъуа?
- Шырыкъу Хъызыр ейхэм нэхърэ нэхъыфIщ.
- Iагъу, ар дауэ? Шырыкъум сурэт ищIыркъым.
- Сэри аращ щIыжысIэр.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

28.05.2021 - 08:00

Новороссийск щыпашэщ ди лъахэгъу Ратмир

Адыгэ щIалэхэр ехъулIэныгъэ яIэу топ щоджэгу Урысей Федерацэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Новороссийск и «Черноморец»-м нэгъабэ лъандэрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ Машэжь Ратмир.

Подробности... | Просмотрено: 12
Махуэгъэпс

26.05.2021 - 08:27

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Химикым и дунейпсо махуэщ
♦Урысей хьэрычэтыщIэм и махуэщ
♦Тыркумэным щагъэлъапIэ я алэрыбгъум и махуэр
♦Куржым и лъэпкъ махуэшхуэ нэхъыщхьэщ – щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
♦Польшэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

26.05.2021 - 08:25

Ульбашев Мухьэрбий: «Урысей Федерацэм и субъектхэм дэ тхуэдэу социальнэ къалэнхэр нэгъэсауэ зыгъэзэщIэфа, пандемиеми тэмэму пэщIэта, апхуэдэу коммерческэ щIыхуэр зыпшыныжыфа куэд яхэткъым»

«Дэ коммерческэ щIыхуэхэр къэтщтэн ддакъым икIи апхуэдэ щIыхуэхэр ттелъкъым», - къыхигъэщхьэхукIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Парламентым и пащхьэ къыщыщыпсалъэм.
 

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы