13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


Денизэ аргуэру пашэ мэхъу

 УэрэджыIакIуэ ныбжьы­щIэ­хэм я «Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэр «Звезда» телеканалым къы­зэригъэпэщащ, УФ-м Зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэм щыщ, Япэ урысейпсо каналым къызэ­ригъэпэща «Голос. Дети» проектым етIуанэ увыпIэр нэгъабэ къыщызыхьа икIи абы телъыджэу зыкъыщызыгъэ­лъэгъуа Хекилаевэ Денизэ. 

НыбжьыщIэ хахуэхэр

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаилрэ Урысейм и къегъэлакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI, ­КъБР-м щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ Гулиев Мухамматрэ Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №3-м и школакIуэхэм иратащ «ЦIыху къыщригъэлым зэрихьа лIыгъэм папщIэ» медалыр. 

Мыщхъуэжь Каземир нэхъыфIхэм халъытэ

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым и мэкъумэш еджапIэ нэхъы­щхьэ­хэм илъэс къэс щокIуэкI Ежевский Александр и цIэкIэ яубзыхуа лъэпкъ саугъэ­тыр зыIэрыгъэ­хьэным хуэ­гъэ­п­са зэпеуэ. Абы дапщэщи жы­джэру хэтщ ди республикэм и ­мэкъумэш еджапIэ нэхъыщхьэр - КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъ­къэр мэкъумэш университетыр. КъБКъМУ-м и пресс-­IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын ­Заремэ хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, мыгъэрей урысейпсо зэ­пеуэм и лауреат хъуа цIыхуи 9-м яхэтщ а еджапIэм и 2-нэ курсым и студент Мыщхъуэжь Каземир. 

Къэрал тIощIым щIигъум щолажьэ

 1841 гъэм щэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзауэ щытащ къэралым ­хъу­мапIэ кассэхэр къыщызэгъэ­пэщыным теухуа указым икIи ар ­УФ-м и ХъумапIэ банкым и махуэу къалъытэ.
 Мы зэманым ХъумапIэ банкыр дунейпсо финанс гуп лъэщу зэтеуващ икIи абы и IуэхущIапIэхэр къэрал 20-м щIигъум щолажьэ. Банкым ахъшэ гъэтIылъыгъэхэр хъумэнымкIэ къэралым бжьыпэр щиIыгъщ, апхуэ­дэу урысей экономикэм и кредитор нэхъыщхьэщ.

Сабий епщIанэ

 ЩэкIуэгъуэм и 7-м Бахъсэн район сымаджэщым и лъ­­хуапIэ унэм къыщIатхыкIыжащ мы илъэсым абы дунейм къыщытехьахэм ящыщу мин бжыгъэр зытехуа цIыкIур. «Юбилей сабийр» Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Кременчуг-Константиновкэ жылэм щыщ Къуэ­щIы­сокъуэ Алиещ, унагъуэм ар я сабий 10-нэщ.
 Апхуэдэ Iуэхум иращIэкIа махуэшхуэм хэтащ Бахъ­сэн район администрацэм, ЗАГС-м и щIыналъэ къудамэм я лIыкIуэхэр, сымаджэщым и унафэщIхэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр.

ЦIыхубэ саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр

 Унагъуэм и щэнхабзэ-тхыдэ щIэиныр хъумэным хуащI хэлъхьэныгъэм пап­щIэ ягъэува ­«Се­мейная реликвия» цIы­хубэ саугъэтыр хуа­­гъэфэщащ Налшык щыт­раха «Семейный альбом» теленэтыным. Ар зыгъэ­хьэ­зыра, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м и унафэщI Конаревэ На­талье щытекIуащ «Уна­гъуэ псэкупсэ къулеигъэхэр ­хъы­барегъащIэ Iэ­на­тIэ­хэм къы­зэры­щы­гъэ­лъэ­гъуар» Iыхьэм. 

Мамыру дыпсэуныр зи къалэнхэр

 КъБР-м щыIэ   МВД-м и лэжьакIуэхэм къэрал псом и гъусэу ягъэ­лъапIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэр къызэгъэ­пэ­щынымрэ ар зэфIэувэнымрэ ди Хэкум и тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ.
 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нистерствэм и тхыдэр 1718 гъэм къыщожьэ. Пащтыхь Пётр Езанэм а зэманым жылагъуэ хабзэр зыхъумэну ­полицэ Урысейм къыщызэригъэпэщауэ щытащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм яIуощIэ

 КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и рай­онхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм икIи ахэр зи унафэщI щIыналъэхэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным теухуа зи чэзу Iуэхухэм тепсэлъыхьащ.

Правительствэм хэтхэмрэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэмрэ КIуэкIуэ К. В. ядригъэкIуэкIащ къэрал социальнэ политикэр пхыгъэкIыным теухуа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ зыубгъуа

 КIуэкIуэ К. В. республикэм и Прави­тельствэм, муниципальнэ щIыналъэ­хэмрэ къалэ округхэмрэ я уна­фэщIхэм зэIущIэ зыубгъуа ядригъэ­кIуэкIащ ­Урысей Федерацэм и Президент Путин  В. В. «Къэрал социальнэ политикэр гъэ­зэщIэным теухуауэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указым щыубзыхуахэр зэрагъэзащIэм теухуауэ.

Иужь джэгугъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатыр иухащ. Иужь дыдэ джэгугъуэращ щы­зэхэкIар гуп нэхъыщхьэр зыбгынэну псори. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS