25.09.2020, 08:00 - Спорт

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

23.09.2020, 08:15 - Жылагъуэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. 

23.09.2020, 08:00 - Спорт

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

18.09.2020, 08:20 - Жылагъуэ

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

18.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

18.09.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

18.09.2020, 08:00 - Спорт

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.09.2020 - 08:07

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 3

25.09.2020 - 08:05

КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Котляровхэ Мариерэ Викторрэ

2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

23.09.2020 - 08:19

Премьера полнометражного фильма по роману Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» запланирована в ноябре

Во время съемок фильма «Графиня Аиссе». Лето 2020 года

Подробности... | Просмотрено: 10

23.09.2020 - 08:07

БЕЩТО Албэч: Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

23.09.2020 - 08:05

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуащ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

16.09.2020 - 08:20

Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

09.09.2020 - 08:14

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

Подробности... | Просмотрено: 20

09.09.2020 - 08:10

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.08.2020 - 18:16

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

16.09.2020 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

Мы илъэсым ирагъэкIуэкIынукъым

Подробности... | Просмотрено: 1
Жылагъуэ

16.09.2020 - 08:18

Дыхуейщ дызэзыгъэкIуж фэеплъхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар крайм я жылагъуэ ­зэгухьэныгъэхэмрэ цIыху щхьэ­хуэхэмрэ къабгъэдэкIыу иужь тхьэмахуэм куэдым зыкъысхуа­гъэзащ Адлер щыIа фэеплъ дамыгъэр зэрыIуахыжам теухуауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыжаIэхэм ехьэлIауэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
ЩIалэгъуэ

16.09.2020 - 08:15

Адыгэбзэр зыIэщIэхухэм сэбэп яхурехъу!

Ди газетымкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIащи, щэкIуэгъуэ мазэм продюсер цIэрыIуэ Хьэцей Тимур и жэрдэмкIэ къызэIуахащ «Черкес-FM» ­радиостанцыр. Адыгэ радиом и ехъу­лIэныгъэхэмкIэ къыддэгуэшэну ди хьэщIэщым къытхуеблэгъащ радиостанцым и гъэзэщIакIуэ унафэщI ­ГъукIакъуэ Идар.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

16.09.2020 - 08:10

Дэрмывэм и лIыгъэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр щыгъэтауэ, Совет Союзу щытами цIыху куэд щыбгъуэтынкъым Фин зауэми, Хэку зауэшхуэми, Япон ­зауэми лIыгъэ хэлъу хэтауэ, псэууэ къыхэкIыжауэ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

16.09.2020 - 08:05

Зи гъащIэр макъамэ зэфэзэщ

УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, композитор цIэрыIуэ Даур Аслъэн Алий и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

16.09.2020 - 08:00

Олимп чемпионхэр щагъэсэну бэнакIуэ пэш Шэджэм къалэ къыщызэIуах

 Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ. Абы фIащащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

11.09.2020 - 08:17

Къаныкъуэ Анфисэ теухуауэ сатыр 250-рэ

УзыщыгуфIыкIа гуэрхэр къыщыпщIэжкIэ, ехъу­­­­­лIэныгъэм и гъу­сэу ар къыщыхъуа илъэс­ри уигу къонэж.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

11.09.2020 - 08:15

Адыгэ дамыгъэхэм къахохъуэ

Адыгагъэм и нэщэнэ нэ­хъыщхьэхэм ящыщщ, къыд­дэгъуэгурыкIуэ хабзэхэр зехьэным, абы и щап­хъэу ущытыным я мызакъуэу, лъэпкъым зыгуэр хуэпщIэфыныр, и пщэдейм гууз-лыуз хууиIэу уте­лэжьэныр.

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

11.09.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Сабий къэс сом минищ хуэзэу

Урысей Федерацэм и Правительствэм унафэ къищтащ зи адэ-анэхэр лэжьапIэншэу къалъыта сабий къэс хуэзэу сом минищ фокIадэм мазэм иратыным теухуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

11.09.2020 - 08:13

Ар апхуэдизкIэ адыгэти…

БзэщIэныгъэлI щэджащэт Абдокъуэ Iэуес. Абы кавказыбзэхэр зыдж, къэзыхутэ щIэныгъэлI псоми пщIэшхуэрэ гулъытэшхуэрэ хуащIу щытащ. Нобэ езыр дунейм темытыжми, и тхылъхэмрэ и лэжьыгъэхэмрэ бзэщIэныгъэлIхэм я стIолым текIыркъым, езыри ягу ихуркъым.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

11.09.2020 - 08:12

Куэд елъытащ ди цIыхубзхэм

Адыгэ тхьэмадэ, шынэхъыжьыфI МыгъуэлI Садыкъ Сирием щыщщ. Магнитофон плёнкэм тетхауэ абы хэкужьым ис адыгэхэм къытхуигъэхьа псалъэм къыхощ Садыкъ и гупсысэр, губзыгъагъэр, адыгэ лъэпкъым и Iуэхум ар зэ­реплъ щIыкIэр.

Подробности... | Просмотрено: 4
Политикэ

11.09.2020 - 08:12

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  узыншагъэр хъумэн IэнатIэм зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Подробности... | Просмотрено: 1
Литературэ

11.09.2020 - 08:10

«Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я номер зэхэтхэр илъэс 30 ирокъу

«Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр.  2004 гъэ, накъыгъэм и 15

 

МЭЩБЭШIЭ Исхьакъ

Адыгэ Республикэм и Гимн

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

11.09.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

Япэ бжьыхьэ мазэр иджырей фокIадэр аращ, абы и 22-м къихьэу. Бжьыхьэпэ мазэр къихьамэ, гуахъуэ хэх укIуэ хъунущ, жаIэу щытащ. Ар цIыхухэм фIыуэ ягъэунэхуа Iуэхут. Бжьыхьэр къихьамэ, жыгхэм я хэхъуэныр щагъэт, пхъэ кумылэр мэж, пхъэ хъунур ягъэхьэзыр.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

11.09.2020 - 08:00

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Етхуанэ Iыхьэ

Совет Союзыр зэхэщэщэжу Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэ къэунэхуа иужькIэ, дауи, СССР-м футболымкIэ я зэхьэзэхуэхэм я пIэ нэгъуэщIхэр къиуващ. Урысей Федерацэм и чемпионатыр япэу къызэрагъэпэщахэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

09.09.2020 - 18:16

ЩIэныгъэм и щыгум ихьэфа Бэвыжь Мухьэмэд

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Жьакуэ къуажэм къыщалъхуащ зи зэфIэкIкIэ къэрал куэдым цIэрыIуэ щыхъуа щIэныгъэлI щэджащэ Бэвыжь Мухьэмэд Данял и къуэр.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы