24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 24, гъубж

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэ

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Iуащхьэ Дыкъуакъуэжь и щыгум

 Шэджэм щIыналъэм ­хыхьэ Лашынкъей къуа­жэм мэлыжьыхьым и ­22-м щызэхаша гуфIэгъуэ Iуэ­хугъуэр адыгэхэм я нып яIэж зэрыхъурэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIащ. 

ЕджапIэщIэ яухуэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Налшык къалэм щаухуэн зыщIадза курыт еджапIэщIэм лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 21, щэбэт

Тхылъым и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу

 Мэлыжьыхьым и 21-м Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуапIэм щекIуэкIынущ «Книгафест-2018» зыфIаща фестивалыр. Тхылъым и дунейпсо махуэм ехьэ­лIауэ къызэрагъэпэща Iуэху дахэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ. 

Адыгэ щIалэхэм Кубокыр къапоплъэ

 ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щыдгъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щы­зэхэтынущ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Абы зи насып къыщикIынухэм ящыщынущ адыгэ щIалэхэри. 

И зэфIэкIым хуэфэщэн пщIэ егъуэт

 ХудожествэхэмкIэ Урысей ака­демием иджыблагъэ Москва къалэ щригъэкIуэкIа зэIущIэм Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыщ сурэтыщI Iэзэ Гуданаев Борис къыщратащ а академием щIыхь зиIэ и цIыхуу къызэралъытам и щыхьэт тхы­лъыр. 

Куэдрэ ди япэ итыну!

 Нобэ зи гугъу фхуэтщIынум и цIэ зэхэзыхар мащIэщ, ар къулыкъу ­лъагэ зыIыгъахэм ящыщкъым, ауэ гъащIэм щынэхъыщхьэ къалэныр ехъулIэу игъэзэщIащ. И пщIэнтIэпс къабзэкIэ и бынхэр ипIащ, абыхэм гъэсэныгъэ дахэ яхилъхьэн ху­зэ­фIэкIащ. «Адэ-анэу ущытыныр - къа­лэнышхуэщ. Абыхэм гъэса­кIуэм, егъэджакIуэм, ныбжьэгъуфIым, хьэкумэщIым, унафэщIым и къалэн мытыншхэр ягъэзащIэ», - псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым. 

Ди щэнхабзэм щIапIыкI

 Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр яфIэгъэ­щIэгъуэну, ахэр хуэсакъыу яхъумэу ди щIэблэр гъэсэным, ди щIыналъэм и къулеягъэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэу, ахэр зэрырагъэфIэ­кIуэным хущIэкъуу къэгъэ­тэ­джыным хуэгъэпса Iуэхущ «Си бзэ - си псэ, си дуней» лъэпкъ зэпеуэм хыхьэу Къубэ-Тэбэ къуажэм и пэ­щIэдзэ еджапIэ-сабий гъэсапIэм щрагъэ­кIуэкIыр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS