22.01.2022, 14:14 - Жылагъуэ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ.

22.01.2022, 12:12 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

22.01.2022, 11:10 - ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ.

19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

ЩЭНХАБЗЭ

31.12.2021 - 11:26

Пащты Герман ягъэлъапIэ

Подробности... | Просмотрено: 6

30.12.2021 - 10:18

Уае Дадэр Налшыки къыдыхьат

МахуитI и пэкIэ Налшык и гъущI гъуэгу вокзалым цIыхуи 100 ­бжыгъэхэм гуапэу къыщрагъэб­лэгъащ Уае Дадэм и мафIэгу гъэ­щIэрэщIар.

Подробности... | Просмотрено: 16

29.12.2021 - 17:55

Къанщауэ Гъур и мэжджыт-кхъэлэгъунэр

Къанщауэ Гъур и мэжджытыр, 1503 - 1505 гъэхэм яухуар, адрейхэм къахэзыгъэщыр кхъэлэгъунэ зэры­хэтырщ.

Подробности... | Просмотрено: 24

29.12.2021 - 15:52

ТхакIуэ, журналист Гъэунэ Борис

Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут тхакIуэ цIэрыIуэ, журналист Гъэунэ Борис Хъызыр и къуэр. Илъэсищ ипэкIэ дунейм ехыжа а цIыху гуа­щIафIэр лъэпкъ литературэм езым и лъа­гъуэ щы­...

Подробности... | Просмотрено: 13

28.12.2021 - 18:46

ДэрэжэгъуэкIэ яхуоупсэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ «ХъуэпсапIэхэм я псей» урысейпсо псапащIэ Iуэхум хэтащ икIи республикэм ис сабийхэр игъэгуфIащ.

Подробности... | Просмотрено: 7

27.12.2021 - 12:44

Бэгъуэт Самирэ и хьэндырабгъуэр

Бзылъхугъэхэм зэрызагъэ­щIэращIэ пщэхъухэм палъ­-хьэ «Хьэндырабгъуэ» кIэры­щIэ цIыкIухэр, 925 пробэ зиIэ дыжьыным къыхэщIыкIарэ фианит мывэхэмкIэ гъэдэ­-хар, ди къэралым и къалэ куэдым дэт «585*...

Подробности... | Просмотрено: 12

27.12.2021 - 12:12

Зи Iэпэм дыщэ къыпыщхэр

Ставрополь щылажьэ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым иджыблагъэ утыку кърихьащ «Адыгэхэм я гъуазджэ дунейр» проект телъыджэр. Зы сыхьэткIэ екIуэкI документальнэ ­фильмым хэтщ зи IэпэIэсагъкIэ Кавказ...

Подробности... | Просмотрено: 7

27.12.2021 - 09:26

«Налмэсыр» ди хьэщIэщ

Налшык Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм дыгъэгъазэм и 14 - 15-хэм гуапэу къыщ­рагъэблэгъащ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэхэмкIэ и «Налмэс» къэрал академи­ческэ ансамблыр икIи концерт гукъинэж ­...

Подробности... | Просмотрено: 8

20.12.2021 - 17:30

Зи макъ дахэмкIэ дуней псор къэзыхьэхуа

Дуней псом цIэрыIуэ щыхъуащ Иорданием щыщ, илъэсипщI зи ныбжь адыгэ оперэ уэрэджыIакIуэ БищIо Иман.

Подробности... | Просмотрено: 15

20.12.2021 - 15:30

Уэрэдым и хъуреягъкIэ

 Уэрэдым и щIэнгъуазэкIэ уеджэну хуэфащэщ иджыблагъэ Налшык дэт «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей артиадэм и лауреат, уэрэдус,...

Подробности... | Просмотрено: 9

19.12.2021 - 11:36

«Шэрджэс» гупыр ягъэлъапIэ

Железноводск къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм ще­кIуэкIащ «Национальная пре­мия имени Айседоры Дункан» V дунейпсо зэпе-­ уэр. Ар къызэрагъэпэщащ иджы­­рей къафэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIа къэфакIуэ...

Подробности... | Просмотрено: 23

11.12.2021 - 14:00

КъардэнгъущI Зырамыку и фэеплъу

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дапхъэ щагъэуват щIэныгъэлI-Iуэры­Iуатэдж КъардэнгъущI Зырамыку и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуауэ, къыдигъэкIа тхылъ­хэр, нарт...

Подробности... | Просмотрено: 32

11.12.2021 - 13:27

ЦIыхубэ уэрэдыжьхэм я пшыхь

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 9-м щекIуэкIащ адыгэ уэ­рэ­дыжьхэм хуэIэкIуэлъакIуэу щыта, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист, Адыгэ ­Республикэм...

Подробности... | Просмотрено: 16

03.12.2021 - 12:44

Къэбэрдей театрым и вагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лъэпкъ щэнхабзэм зыщиужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм ящыщщ Адыгэ театрыр къызэзыгъэпэщахэм яхэта, сценэм япэу зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа адыгэ бзылъхугъэ...

Подробности... | Просмотрено: 25

02.12.2021 - 15:54

Сыт хуэдэ макъамэри къэзыгъэIурыщIэ

Гуазэ Тимур оперэ уэрэджыIакIуэ хъуну гугъэ уэзыгъэщI бгъэдэлъ хуэдэтэкъым. Ар къызэрыгуэкI къуажэ щIалэ цIыкIуу Тэрч районым хыхьэ Плановскэ къуажэм къыщыхъуащ: школым щеджэрт, и адэ-анэм...

Подробности... | Просмотрено: 18

01.12.2021 - 13:00

Къарэжь Людмилэ: Утыкум куэдрэ уиджэразэкIэ нэхъ пщIэ лей уиIэнукъым

Псэм фIэфI Iуэхум цIыхур зэрыдэщIэращIэм и щыхьэтщ   КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, къэфакIуэ Iэзэ Къарэжь Людмилэ  и гъащ1э  гъуэгуанэр.  Илъэс   22-кIэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ...

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

20.01.2022 - 15:43

НэгъуэщI еплъыкIэ

ЦIыхухэр хуейщ я кIэрыхубжьэрыхухэр уэрамыхьэм къытрагъэувэмэ, «Экологистикэ»-м» ар асыхьэту Iуишу псэуну.

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

20.01.2022 - 15:00

Щхьэгъусэ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.

Подробности... | Просмотрено: 16

Спорт

20.01.2022 - 14:41

Тэрч гимнасткэхэр щIыналъэ зэпеуэм къыщыхожаныкI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ....

Подробности... | Просмотрено: 9

Жылагъуэ

20.01.2022 - 14:41

Псы къыщIэшыпIэщIэ ухуэн щIадзэнущ

Мы зэманым Бахъсэн щIыналъэм щыщхэу Зэикъуэ, Ислъэмей, ХьэтIохъущыкъуей, Бахъсаненок, ПсыкIэху къуажэхэр, Бахъсэн къалэр псыкIэ гугъу иохь.

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

20.01.2022 - 12:17

Си гукъэкIыжхэр

1957 гъэр екIуэкIырт. Дзэм къулыкъу щысщIэрт абы щыгъуэ, курсхэми сыщеджэрт. Дзэ къулыкъум щымыщ, къемызэгъ мыхъумыщIагъэ куэдым пасэу гу лъыстащ сэ.

Подробности... | Просмотрено: 10

Жылагъуэ

20.01.2022 - 11:51

Зи хъуэпсапIэр нахуапIэ хъуахэр

«Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ си хэкIужь сыщылIэ», - жызыIэ ди лъэпкъэгъухэм я щапхъэщ зыхуей хуэзэу нэгъуэщI къэрал щыпсэуми, я адыгэгум я хэкужь къишэжауэ псэу ди къуэшхэр.

Подробности... | Просмотрено: 19

Тхыдэ

20.01.2022 - 11:11

Тхыдэм и лъагъуэхэр

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал...

Подробности... | Просмотрено: 12

Литературэ

20.01.2022 - 10:30

Нэхъ бзаджэр

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

Подробности... | Просмотрено: 15

Жылагъуэ

20.01.2022 - 10:05

Лэжьыгъэм хуэжыджэр Нартокъуэ СулътIан

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

Подробности... | Просмотрено: 13

Абы дегъэпIейтей

20.01.2022 - 09:00

Чэфу рулым дэтIысхьэныр шынагъуэщ

Урысей МВД-м Шэджэм районым щиIэ къудамэм, ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщри, КъБР-м щыIэ Урысей ФСИН-м Управленэм и район IэнатIэм и лэжьакIуэхэр ящIыгъу яхуэзащ УФ-м и УК-м и 264.I статьям...

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

19.01.2022 - 20:10

Кхъахэ хъуа унэхэм ехьэлIауэ.

2022 гъэм и мазаем и I-м щыщIэдзауэ, щIыналъэ, муниципальнэ унафэщIхэм къалэн щащIынущ кхъахэ хъуа унэ зэтетхэм ехьэлIа хъыбархэр Росреестр-м ирагъэхьын хуейуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

Жылагъуэ

19.01.2022 - 19:53

КъБР-м школыщIэу 7 щаухуэнущ

Илъэс кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтащ «Егъэджэныгъэ» федеральнэ лъэпкъ проектым. Абы и фIыгъэкIэ, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр курыт еджапIэхэм, гъэсапIэхэм щрагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

Литературэ

19.01.2022 - 18:46

Лъэсу къэфкIухь

Сэ куэд къысщощI. ЦIыхухэм зэрыжаIэщи, гъуни нэзи иIэкъым щIэщхъу мыфэмыцу къысщыщIым. КъызыхэкIри къысхуэщIэркъым. Сызэремыгупсыса лъэныкъуи къэзгъэнакъым, итIани нэхъ кIащхъэ хъуркъым.

Подробности... | Просмотрено: 10

Жылагъуэ

19.01.2022 - 17:18

Бжьамийхэр ирашалIэ

«Социальная газификация» президент программэм ипкъ иткIэ Бахъсэн районым хыхьэ къуажипщIым дэт лъапсэ 52-м пщIэншэу газ бжьамийр ирашэлIащ. 

Подробности... | Просмотрено: 5

Жылагъуэ

19.01.2022 - 16:51

ЩIымахуэр икIыху я нэIэм щIэтынущ

ЩIышылэмрэ мазаемрэ мэз псэущхьэхэмрэ къуалэбзухэмрэ уэс щIагъым я шхын къыщалъыхъуэным гугъуехь щхьэхуэхэр пыщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

19.01.2022 - 15:16

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

Къэхъун къуажэ дэт Тхылъ хъумапIэр 1952 гъэм къызэIуахауэ щытащ. Метр зэбгъузэнатIэ 30 фIэкIа мыхъу библиотекэм тхылъ мини 2 щIэлъу къежьат ар.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы