27.03.2020, 08:14 - Жылагъуэ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

27.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.

27.03.2020, 08:00 - Спорт

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым.

25.03.2020, 08:19 - Махуэгъэпс

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

25.03.2020, 08:15 - Щэнхабзэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

25.03.2020, 08:00 - Спорт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

20.03.2020, 08:17 - Литературэ

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ

20.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.03.2020 - 08:15

Джэху Элинэ и ехъулIэныгъэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

18.03.2020 - 08:10

Шэшэн таурыхъхэр

Зэгуэрым, ижь-ижьыжкIэ узэIэбэкIыжмэ, хъумпIэцIэджым щIымахуэр щIы щIагъым щигъэкIуа нэужь, гъатхэр къыщыблагъэм, и гъуэм къипщыжыну иужь ихьащ, ауэ абдеж щылъ удзыр зэран къыхуэхъурт.

Подробности... | Просмотрено: 15

05.03.2020 - 08:15

Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм папщIэ

Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щы­цIэ­рыIуэщ Къэбэрдейм и тхыдэм - Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр - Луковскэ жылагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 6

14.02.2020 - 08:07

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

12.02.2020 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

29.01.2020 - 08:10

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэнэри иджыри къудамэ зыщыплIу зэщхьэщокIыж. Ауэ, цIыхур лъагэмэ, и нэкIур бгъуэмэ, натIэ лъагэмэ, и нэпкъпэпкъыр къишарэ и жьэпкъыр хуэпсыгъуэмэ, пэ къуаншэмэ, нэ фIыцIэрэ щхьэц фIыцIэмэ - абы щхьэкIэ европеиднэ расэ, е «кавказ лIэужьыгъуэ» жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 23

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

25.03.2020 - 08:00

Зэхьэзэхуэм кIуа бзылъхугъэр бгым щадзырт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Политикэ

20.03.2020 - 08:20

Республикэм и Парламентым и Унафэ

Фенилкетонурие узыфэр зыпкърыт сабийхэм я ныбжьыр илъэс 18 ирикъуху ныкъуэдыкъуагъэ яхуэгъэувыным теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Урысей Федерацэм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Котяков А.О. зэрызыхуигъазэм и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

20.03.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

 

Президентым гъуэгу ирет

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэ­кIыныгъэхэмрэ дэщIыгъужыныгъэхэмрэ хэлъ­хьэным и IуэхукIэ къэралпсо щIэупщIэныгъэр мэлыжьыхьым (апрелым) и 22-м екIуэкIынущ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

20.03.2020 - 08:19

Хэхэс адыгэхэм я япэ лъагъуэхэш

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2001 гъэ ­лъандэрэ къыдигъэкI «Ди цIыху цIэры­Iуэхэр» серием хэту иджыблагъэ дунейм къытехьащ «ХьэфIыцIэ Мухьэмэд: хэхэс адыгэхэм я лъагъуэхэш» («Мухамед Ха­фицэ: первооткрыватель черкесского зарубежья») тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 7
Литературэ

20.03.2020 - 08:18

Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, Сочэ къалэм дыгъэгъазэм щекIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо кинофестивалымрэ SIFFA киносаугъэтымрэ къы­зэзыгъэпэща икIи абы и президент хъуа,

Подробности... | Просмотрено: 8
Литературэ

20.03.2020 - 08:17

Бэлагъы Любэ хужаIа псалъэ гуапэхэр

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ

Подробности... | Просмотрено: 21
Жылагъуэ

20.03.2020 - 08:13

Иджыри зы хьэщIэщ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

20.03.2020 - 08:12

И зэфIэкIыр инт

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэс 85-рэ ирикъуащ. 1935 гъэм мазаем и 18-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм ар къыщалъхуащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

20.03.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

Псалъэжьхэр

Псапэ куэд хъуркъым

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

20.03.2020 - 08:00

Илъэс 2904-рэ и пэкIэ къежьа телъыджэ

Дуней псор зэхэзыгъэлъэдэжа коронавирус уз зэрыцIалэр сабырмэ, мы гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м щыщIэдзауэ шыщхьэIум и 9-м пщIондэ ХХХII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр Японием и къалащхьэ Токио щекIуэкIынущ. Ижь-ижьыж лъандэрэ къэгъуэгурыкIуэ мы зэхьэзэхуэм илъэс минищым нэблагъэ тхыдэ къулей иIэщ. Нобэ щыщIэдзауэ фыщыдгъэгъуэзэнщ япэ Олимпиадэхэр къызэрежьамрэ ахэр зэрекIуэкIамрэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Политикэ

18.03.2020 - 08:20

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Моллаев Расул Салихь и къуэр Бахъсэн район судым и суд участкэ №5-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и Унафэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

18.03.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

ЕджакIуэхэм я гъатхэ
зыгъэпсэхугъуэм къыпащэну?

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

18.03.2020 - 08:20

Узыншагъэм ехьэлIа Iуэху щхьэпэ

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м щызэхалъхьэжащ републикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм дэщIыгъуу ирагъэкIуэкIа «Узыншагъэм и марафон» Iуэхум кърикIуахэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

18.03.2020 - 08:19

Сом мелуани 2-м щIигъу япшын

Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, гъатхэпэм и 7-13-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 11527-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 7-рэ мин 21-м щIигъу. А махуэхэм япшынащ сом 2415500-рэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы