18.10.2019, 08:10 - Спорт

 Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

18.10.2019, 08:07 - Жылагъуэ

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и пщIантIэм дэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъ. Абдеж пэкIу щекIуэкIащ жэпуэгъуэм и 13-м. Абы хэтащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIхэр, КъБР-м и УИС-м и ветеранхэр, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ящыщхэр, дин лэжьакIуэхэр.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м  и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ  ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ. ЗэIущIэм хэтащ  къалэ администрацэм  Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пэрыт ГъукIапщэ Линэ.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ  щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

16.10.2019, 08:05 - Щэнхабзэ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

МафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым махуищкIэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Максимчук Владимир Михаил и къуэм и фэеплъу.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

16.10.2019 - 08:08

«Арыншауэ Кавказыр щызкъым»

Мэхъэчкъалэ щызэхуащIыжащ Дагъыстэным и «Тарки-Тау 2019» еянэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Кавказ Ищхъэрэм, Москва, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм я къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр.

Подробности... | Просмотрено: 1

16.10.2019 - 08:05

Хъупсырджэн Албэч: Ди анэращ макъамэр фIыуэ дэзыгъэлъэгъуар

КъБР-м и Музыкэ теат­рым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, классикэ макъамэхэр зи псэм хэлъ Хъуп­сырджэн Албэч зыхуэд­гъэзащ и лэжьыгъэм, и унагъуэм ятеухуа упщIэ зыб­жанэкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 2

16.10.2019 - 08:05

Си чэнджэщым тетщ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

Подробности... | Просмотрено: 4

11.10.2019 - 08:12

Дунейпсо кином и тхьэмахуэ Налшык щекIуэкIынущ

Жэпуэгъуэм и 14-м Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахынущ «FEST-хиты» фIэщыгъэм щIэт, дунейпсо кином и тхьэмахуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

09.10.2019 - 08:02

Къэбэрдей театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Жьа­кIэмыхъу КIунэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

03.10.2019 - 08:05

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ гъуэгуанэм дидзыхауэ, адыгэ макъамэ гъуазджэм абы гъуэгущIэ щыпхеш. И Iуэхур къызэ­рекIуэкIам, адэкIэ и мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну Тимур зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 20

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

11.10.2019 - 08:14

Спорт утыкущIэу 8 илъэсым и кIэ пщIондэ къыщызэIуахынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэм

Утыкухэр къызыхащIыкIынухэр, абыхэм щагъэувыну Iэмэпсымэхэр, апхуэдэуи футбол губгъуэм иралъхьэнухэр къащэхунущ «Демография» лъэпкъ проектым хыхьэ «Спортыр гъащIэм и мардэщ» щIыналъэ Iыхьэм хухаха мылъкумкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Литературэ

11.10.2019 - 08:14

Адэжь макъамэ, сытхэр уи щэху?

«Тыркум щыпсэу абхъазхэмрэ адыгэхэмрэ я макъамэ IуэрыIуатэр» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Истамбыл къыщыдэкIащ ди лъэпкъэгъу пщащэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Абхъаз къэрал университетым и доцент, Гулиа Дмитрий и цIэр зезыхьэ институтым IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Чурей Дыжьын и тхылъ.

Подробности... | Просмотрено: 9
ЗэIущIэхэр

11.10.2019 - 08:14

Зи IэщIагъэм хуэIэижь къегъэлакIуэхэр

МафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым махуищкIэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Максимчук Владимир Михаил и къуэм и фэеплъу.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

11.10.2019 - 08:14

Сом мелуан 790-рэ

«Урысей мэкъумэшбанк» АО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм 2019 гъэм цIыхухэм щIыхуэу яритащ сом мелуан  790-м щIигъу. БлэкIа мазибгъум къриубыдэу - мелуан 94-рэ къызэщIэзыубыдэ кредит 53-рэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
ЗэIущIэхэр

11.10.2019 - 08:14

IэнатIэ гугъум пэрытхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

11.10.2019 - 08:11

Аушыджэр псы хущхъуэхэр хабжащ къэралым и цIыху нэхъыбэм яфIэфIу зыщагъэпсэхухэм

ТурСтат сайтым наIуэ къищIащ псы хущхъуэхэмкIэ, ятIэхэмкIэ щеIэзэурэ Урысейм и цIыхухэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, зыщагъэхъуж и щIыпIэ нэхъыфIхэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

11.10.2019 - 08:10

Дунейм щыхъыбархэр

Дунейпсо хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр мы махуэхэм нэхъыбэрэ зытепсэлъыхьхэм ящыщщ Сирием щыIэ щытыкIэр. А къэралым зауэр аргуэру къыщызэщIэстыжащ икIи ар хъыбарыщIэхэм я япэ сатырхэм хэтщ.

Подробности... | Просмотрено: 9
Тхыдэ

11.10.2019 - 08:08

Адыгэ мамлюкхэр

Беркъукъуэ Мысырымрэ Сириемрэ я сулътIан тахътэр тIэу иубыдат: 1382 - 1389 икIи 1390 - 1399 гъэхэм. Тыркумэнхэу Диярбакыррэ Къарэмамидхэмрэ я дэIэпыкъуныгъэхэр къигъэсэбэпурэ, уэсмэнхэм щезэуам, абы и гъунапкъэхэр зыкъомкIэ егъэбыдэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

11.10.2019 - 08:02

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мыр адыгэ унэишэм и пкъыгъуэ гъэщIэгъуэну щытащ. Абы и кIапэлъапэу къэплъытэ хъуну къыщIэкIынущ нысащIэр фызыжьхэм я деж щIашауэ абы и щхьэтепхъуэр яIэтурэ щеплъыр. Хъытех хабзэр Нэгумэ Шорэ и лъэхъэнэм къыфIэкIагъэнукъым.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

11.10.2019 - 08:00

Дунейпсо утыкум уардэу балигъхэм щахохьэ

КъалэкIыхьыр (Прохладнэ) лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ спортсмен Iэзэхэр гъэхьэзырыным и кIыщ хъуа хуэдэщ. А гугъэфIхэр дигъэщIащ иджыблагъэ Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым. Зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр нэхъапэIуэкIэ зыIэрызыгъэхьа Ласицкене (Кучинэ) Марие къыкIэлъыкIуэу цIыхухъухэр лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ а къалэ дыдэм щыщ Акименкэ Михаил. Ар зэи къэмыхъуа телъыджэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

09.10.2019 - 08:17

Дунейм щыхъыбархэр

Путин Владимир Iэ тридзащ Къэрал Думэм и унэр зэрагъэпэщыжын папщIэ абы щIэсхэр Союзхэм я Унэм гъэIэпхъуэным теухуа унафэм. Нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ягъэIэпхъуэнур Думэм щылажьэхэрщ, абы щIэт унэлъащIэхэмрэ къагъэсэбэп Iэмэпсымэхэмрэщ.

Подробности... | Просмотрено: 8
ЗэIущIэхэр

09.10.2019 - 08:17

Адыгэбзэмрэ литературэмрэ езыгъэджхэр ягъэлъапIэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэмрэ ЕгъэджакIуэм и махуэм ирихьэлIэу «Гум и щIалэгъуэ» фIэщыгъэр зиIа пшыхь Налшык къалэ щрагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жылагъуэ

09.10.2019 - 08:17

Хъуэхъу

Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профес-сор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэшыр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымкIэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

09.10.2019 - 08:10

Кэнжэдэсхэр жыжьэ маплъэ

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу ди республикэм щыIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм ящыщ зыт Кэнжэ щекIуэкIар. Пшыналъэ дахэр къыдэIукIрэ щIалэгъуалэр адыгэ фащэкIэ зэщыхуэпыкIауэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и пщIантIэм жылэдэс нэхъыжьхэр, нэгъуэщI щIыналъэ къикIа хьэщIэхэр щрагъэблагъэрт.

Подробности... | Просмотрено: 48
Тхыдэ

09.10.2019 - 08:05

Адыгэ мамлюкхэр

Абыхэм ятеухуауэ къыдэкIащ икIи къыдокI тхыгъэшхуэхэр, романхэр, повестхэр.

Подробности... | Просмотрено: 18

Страницы