17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Махуэшхуэм иращIэкI Iуэхухэм фрагъэблагъэ

 Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ, лъэпкъ тхыдэр, хабзэр, щэнхабзэр зи лъабжьэ пшыхьхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, зэхьэзэхуэхэр, зэхуэс гъэщIэгъуэнхэр къалэхэмрэ къуа­жэхэмрэ щекIуэкIыу.

Мэзым и махуэ

 2018 гъэм Мэзым и махуэр нэ­гъуэщI къэралхэм щагъэлъэпIащ гъатхэпэм и 21-м, ауэ Урысейм ар зытехуэр фокIадэм и 16-рщ. Абы щхьэу­сыгъуэ иIэщ: Совет Союзым 1977 гъэм и фокIадэм къару щи­гъуэтащ Мэз законодательствэу мы IэнатIэм егъэщIылIа Iуэху псори зезыгъа­кIуэм. Абдежым къыщегъэжьауэ ар уващ гуфIэгъуэ махуэу. 

ГъуэгуфI диIэнымкIэ хэкIыпIэхэр

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэ иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ.

Къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищIа докладым.

«Налкъутналмэс Iуащхьэ зи Iэужь»

 Ар и фIэщыгъэу Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ, адыгэ уэрэдыжьхэр, хъыбархэр зэхуэзыхьэсыжу хэIущIыIу зыщIа, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист, Адыгэ Республикэм ­щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къардэн­гъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэсищэ зэ­рырикъум и щIыхькIэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэ­жьакIуэхэм. Ар иригъэкIуэкIащ радиом и лэжьа­кIуэ Дзэгъащтэ Азэмэт. 

УнафэщIхэм я щIэныгъэм хагъэхъуэнущ

 Пятигорск къалэм дэт, УФ-м и Президентым и деж щыIэ ЦIыхубэ хозяйст­вэмрэ къэрал къулыкъущIапIэмкIэ Урысей академием и Кавказ Ищхъэрэ инс­титутым социальнэ унэтIыныгъэм ­щы­лажьэ унафэщI IэщIагъэлIхэр гъэ­хьэ­зырынымкIэ президент программэр ­щагъэзащIэ, Урысей Федерацэм «Экономикэ зыужьыныгъэмрэ инновацэ экономикэмрэ» и къэрал программэм хэту.

Республикэм щекIуэкIынущ урысей студентхэм я парад

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

ЩIДАА-р жыжьэ маплъэ

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

Май муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр Саенкэ Татьянэ егъэзащIэ

 Май муниципальнэ районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэу щыхахащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и Аппаратым и унафэщIу лэжьа Саенкэ Татьянэ.
 А махуэ дыдэм депутатхэм Саенкэ Т. В. и пщэ далъ­хьащ район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр игъэзэщIэну.
 Саенкэ Татьянэ Виктор и пхъур КъБАССР-м щыщ Майскэ къалэм 1970 гъэм къыщалъхуащ. Педагогикэ IэщIагъэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси­тетыр къиухащ. Педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидатщ.

Къэралым и къэкIуэнур зыхуэдэнур къызыфIэIуэхухэр зэкъуегъэувэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр хыхьащ «Урысейм и цIыхухэу езыхэм яфIэфIу Iуэху щхьэпэ зылэжьхэр» («Добровольцы России») зыуэ щыт хъыбарегъащIэ системэм.
 А фIэщыгъэр зиIэ зэгухьэныгъэм и порталыр ­(добровольцыроссии.рф) щытщ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и «Пэжыгъэмрэ захуагъэмрэ» IV Медиа­форумым хэтахэм Урысей Федерацэм и Президент ­Путин Владимир къалэн ящищIахэр зэрагъэзащIэ щIыкIэр къызэрапщытэ, къэралым щекIуэкIхэм цIыху­бэр нэхъ жану къыхэшэнымкIэ зрагъэгъуэта Iуэху дэгъэкIыкIэмкIэ щызэхъуажэ, волонтёрхэр а лэжьыгъэм щыхурагъаджэ интернет-Iэмалу.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS