19.06.2019, 08:15 - Политикэ

КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщызэщIакъуэжащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм 2018 гъэм къилэжьамрэ гъатхэ псыщIэгъэлъадэхэр зэрырагъэкIуэкIамрэ.

19.06.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, министерствэм, балигъ мыхъуахэр кIэлъыплъыныгъэншэу къэмынэным, хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъуным кIэлъыплъ IэнатIэхэм ящIыгъуу, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрегъэпэщ я учётым щыт, зыхуей хуэмызэ ныбжьыщIэхэм загъэпсэхуныр.

14.06.2019, 08:20 - Жылагъуэ

Ди къэралым и щIыналъэ  куэдми хуэдэу, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и махуэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

14.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ махуэшхуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ урыс усыгъэм и вагъуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум.

14.06.2019, 08:00 - Спорт

«Спартак-Налшыкым» и капитан гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир топджэгум дихьэххэм фIы дыдэу яцIыху.

07.06.2019, 08:17 - Жылагъуэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

07.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

07.06.2019, 08:12 - Щэнхабзэ

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

14.06.2019 - 08:17

Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэ

Бгырыс лъэпкъхэм я IуэрыIуатэр, шыпсэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр иту томищ хъу къыдэкIыгъуэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 16

14.06.2019 - 08:07

Театрыр ноби зи пщIыхьым хэт

Театрыр дунейпсо гъуазджэм и Iыхьэ нэхъ лъэрыхь дыдэхэм ящыщщ. Ар и «щхьэцыгъуэхэмкIэ» хэухуэнащ литературэм, ма­къамэм, къафэм, уэрэдым, ­гъуа­з­джэм и нэгъуэщI лIэужьы­гъуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:12

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

Подробности... | Просмотрено: 17

07.06.2019 - 08:10

Си гъащIэр схьащ лъэпкъым щхьэкIэ сыхъуапсэу

Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм Шостакович Дмитрий и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зы­хуагъэфэща ХьэIупэ ДжэбрэIил лъэпкъыр зэрыгушхуэщ, лъэпкъыр зыгъэгушхуэщ. Ар и ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэн папщIэ и лъым хэлъ талантыр щIэныгъэмкIэ щIи­гъэбыдащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:02

Iэпкълъэпкъ пщыкIутIым къыдэкIыу…

Адыгэбзэр джыныр, адрей бзэхэми хуэдэу, псалъэхэр зэхуахьэсурэ къежьа Iуэхущ. 17-нэ лIэщIыгъуэм япэу а Iуэхум иужь ихьащ нэмыцэ щIэныгъэлI Дрешер. Абы зэхилъхьащ нэмыцэ-адыгэ-осетин псалъалъэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

05.06.2019 - 08:13

Театрым и илъэсым хуэгъэпсауэ

Гъэлъэгъуэныгъэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Театрым и илъэсым хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Подробности... | Просмотрено: 13

05.06.2019 - 08:12

Гъунапкъэ зимыIэ

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ 2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и етIуанэ зэхыхьэр. Ар щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым (СКГИИ).

Подробности... | Просмотрено: 5

05.06.2019 - 08:11

Къафэр зи псэм хэлъхэр

Гъуазджэ

Подробности... | Просмотрено: 137

29.05.2019 - 08:14

УсакIуэр ягъэлъапIэ

Махуэгъэпс

КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ, усакIуэр къыщалъхуа Ерокъуэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Подробности... | Просмотрено: 22

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

07.06.2019 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

2015 гъэм Украинэм къыщащтащ совет лъэхъэнэм къыдэунэхуа, коммунизмэм пыщIа сыт хуэдэ Iуэхури лъэныкъуэ егъэзыным теухуа закон. Абы къемызэгъ ищIащ а къэралым совет дамыгъэхэр къыщыбгъэсэбэпыныр, СССР-м къыщекIуэкIа хабзэхэм утетыныр. Ауэ законым къигъэлъэгъуауэ щытащ узэIусэ мыхъуну гуэрхэри - псалъэм папщIэ, нацизмэм ебэна совет къулыкъущIэхэм я цIэхэр зезыхьэ фэеплъхэр, абыхэм хуагъадэ нэгъуэщI ухуэныгъэхэр пкъутэжыну хуит уищIыркъым.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

07.06.2019 - 08:17

АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

07.06.2019 - 08:15

Сабийхэм я махуэшхуэр екIуу къызэрагъэпэщащ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

07.06.2019 - 08:07

Шагъдийм зыкъезыгъэужьыжа зеикъуэдэс лIыхъужьхэр

БлэкIам уасэ пэж хуэзыгъэувыр нобэрей махуэращ. ФIыр абы къы­щынэмэ, ар щапхъэ, гъуэгугъэлъагъуэ мэхъу. ЛъэхъэнэщIэр ефIэкIмэ, япэ итахэм пхаша гъуэгур хэмыкIуэдэжауэ аращи,  ухуэфэщэныр уэри къэ­кIуэнум и пащхьэ щыпхь пщэрылъщ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

07.06.2019 - 08:04

Мэрем пшыхь

Монти зи цIэ щIалэ цIыкIурщ мы хъыбарыр зы­теухуар. Абы и ныбжьыр илъэс 16-м иту, курыт еджапIэм сочиненэ щитхауэ щытащ. ЕгъэджакIуэм унэ лэжьыгъэу къаритат балигъ хъумэ, зэрыпсэуну щIыкIэм, я хъуэпсапIэхэм тетхыхьыну. Монти куэдрэ егупсысащ абы икIи зэритхыну щIыкIэр иубзыхуу щIидзащ. Мэкъумэш IуэхущIапIэшхуэ иIэну хуейт щIалэ цIыкIур.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

07.06.2019 - 08:00

Дызэрыгушхуэ лъагапIэхэр

Илъэсищэ ипэкIэ Совет властыр текIуэу къэралыгъуэ теплъэ ягъуэтыжа иужькIэщ адыгэхэм физкультурэмрэ спортымрэ зищIысыр къыщащIар, абы тету я гъащIэр яхьа пэтми.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

05.06.2019 - 08:15

Алэрыбгъум щыпащтыхь

СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер,Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ щIыхь зиIэ я тренер Хьэпай Арамбий самбэмрэ дзюдомрэ ехъулIэныгъэ ин дыдэхэр щызыIэригъэхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

05.06.2019 - 08:14

Дыдыкъушым фыхуэсакъ!

ЦIыхум хуэдэу, дунейм псэущхьэу тетыр мэсымаджэ, уз зэмылIэужьыгъуэхэр къофыкI. Уз зэрыцIалэ зыпкърыт псэущхьэм адрей псэущхьэхэр зэрицIалэм и мызакъуэу, цIыхуми ар къыпкърыхьэнкIэ мэхъу. ЦIыхум и узыншагъэм зэран нэхъ хуэхъу псэущхьэхэм ящыщщ дыдыкъушыр (попугайр).

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

05.06.2019 - 08:11

Хэкури анэри зы къуэпскIэ гум епхащ

АБЕИКЪУЭ Шухьэиб:

Урысей пащтыхьыгъуэм 1763 - 1864 гъэхэм Кавказым щригъэкIуэкIа зауэ политикэм адыгэхэм къытхуихьащ лъапсэрыхыр. Ди лъэпкъым къыкIэлъызэрахьа леймрэ залымыгъэмрэ я лъэужьщ адыгэхэм тщыщ куэд нобэ дунейм щызэбгрыдза зэрыхъуар.

Подробности... | Просмотрено: 12
Махуэгъэпс

05.06.2019 - 08:08

Къалэмым къуэш зэхуищIахэр

ХЬЭФIЫЦIЭ  Мухьэмэд
(КIэухыр. ПэщIэдзэр  №33-м итщ).

НЭГУМЭР, Къаз-Джэрий, Хъан-Джэрий, Кърым-Джэрий, Адыл-Джэрий, Къуэдзокъуэр, ХьэтIохъущокъуэр, КIашэр, Ахъмэты­къуэр!.. Япэу къэунэхуа тхакIуэхэр, щIэныгъэлI Iэзэхэр, журналистхэр - ахэр дызэрыгушхуэщ, дызэрыинщ.

Подробности... | Просмотрено: 11
ЗэIущIэхэр

05.06.2019 - 08:07

Къалэхэр зэIузэпэщ щIынымкIэ проектхэм я къэралпсо зэпеуэм щытекIуащ

Бахъсэн къалэм и паркыр зэIузэпэщ щIынымкIэ проектыр урысейпсо конкурсым хэтащ икIи абы зэрыщытекIуам папщIэ сом мелуан 85-рэ къыхуагъэфэщащ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

05.06.2019 - 08:05

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Адэхэми мылъку щхьэхуэ иратыныр яхузэфIэкIыну?

УФ-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ къыщыхалъхьа жэрдэмыр гунэс ящыхъуащ абы и хъыбар зэхэзыха псоми. «Анэм и мылъку» фIэщыгъэм щIэту ят мылъкум хуэдэ адэхэми яхуэгъэувыным щытепсэлъыхьащ иджыблагъэ палатэм.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

29.05.2019 - 08:15

Къалэн гугъухэр зи пщэрылъ Шыпш Тимур

Уи щIыпIэм къыщалъхуа, абы къыщыхъуаращ сыт щыгъуи укъэзыгъэпэжынур.

Подробности... | Просмотрено: 21
Литературэ

29.05.2019 - 08:08

Къалэмым къуэш зэхуищIахэр

Нобэ зи гугъу сщIыну Кърым-Джэрий СулътIан тхакIуэт, журналистт икIи щIэныгъэлIт. Адыгэ лъэпкъхэм яIа псэу­кIэм­рэ я тхыдэмрэ ятеухуауэ абы и Iэдакъэм къыщIэкIа тхыгъэ щIэщыгъуэхэр тедзэн зэры­щIа­дзэрэ илъэси 110-м щIигъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Спорт

29.05.2019 - 08:00

Лъакъуэрыгъажэм дихьэххэм я махуэшхуэр ягъэлъэпIащ

А махуэм и щIыхькIэ Бахъсэн къалэм къыщызэрагъэпэща зэпеуэм цIыху 1200-м нэблагъэ хэтащ. А зэхьэзэхуэм и пашэу щытащ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, абы и къуэдзэхэр, администрацэм и лэжьакIуэхэр, организацэхэм, предприятэхэм я унафэщIхэр, еджакIуэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 12

Страницы