17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


Къэпщытэныгъэхэм къагъэлъагъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

«Гуапагъэм и макъ»

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ. Концертыр ирагъэ­кIуэкIащ телевиденэм и лэжьа­кIуэхэу Аттаев Азноррэ Ашэбокъуэ Дамирэрэ. 

Нейрохирургхэм я зэхуэс

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.
 Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерст­вэм, Евдокимовым и цIэр зэрихьэу Москва дэт медико-стоматологие университетым, Склифосовскэм и цIэр зезыхьэ, ДэIэ­пы­къуэгъу псын­щIэмкIэ щIэ­ны­гъэ-къэхутакIуэ институтым, Урысейм и нейрохирургхэм я зэгу­хьэны­гъэм. 

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 17, гъубж

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 17, гъубж

Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр Кавказ Ищхъэ­рэм и курых щIыналъэщ

 Ди республикэм лэжьыгъэ ­IуэхукIэ къэкIуащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Алек­сандр
 КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий, КъБР-м и Пра­вительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий, хабзэхъумэ, шынагъуэншагъэр къызэ­гъэ­пэ­щы­ным пыщIа IэнатIэхэм, министерствэ зэмылIэу­жьыгъуэ­хэм, щIыналъэм щыIэ дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри. 

Зэлэжьыпхъэхэр яубзыху

 Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэ­лъы­хьащ щIыналъэм и Iуэхухэр зыIутым. ЗэIущIэм хэтащ Бахъсэн щIыналъэм ­хыхьэ къуажэхэм я уна­фэщIхэр.
 Псом япэу зи гугъу ящIар гъэмахуэ лъэхъэнэм цIыхухэм псыр зэпымыууэ яIэн папщIэ зэфIагъэкI лэжьыгъэрщ. Мы зэманым псыр ирикъуу яIэкъым ХьэтIохъущыкъуей, Зеикъуэ, Ислъэмей, Кыщпэк, Бахъсэнёнок, Куба, Псыхъурей, Къубэ-Тэбэ къуажэхэм. 

Нэхъыбэр арэзы тохъуэ

 КъБР-м и Парламентым бадзэуэгъуэм и 13-м зи мычэзу зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы къыщаIэта Iуэхухэм ящыщт пенсэм щыкIуэ ныбжьым хэгъэхъуэным ­теухуа законопроектым халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр. 

Путинымрэ Трампрэ Хельсинки щызэIуощIэ

 Финляндием и къалащхьэ Хельсинки дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ я зэIущIэ. Ар куэд щIауэ дуней псор зыпэплъа Iуэхугъуэщ. 
 Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ мыпхуэдэу зыубгъуауэ иджы япэу зэхуэзэу аращ. Нэхъапэм ахэр зэман кIэщIкIэ щы­зэ­Iу­щIар дунейпсо зэхуэс зэмылIэужьы­гъуэхэращ.

Щlалэгъуэ

 Иджыблагъэ Налшык къалэ хьэгъуэлIыгъуэ дахэ щекIуэкIащ. Адыгэ пщащэр ­Австрием щыщ щIалэм дэкIуащ икIи я хьэгъуэлIыгъуэм и зы Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ. Чэрим Тамилэрэ Шонк Кристианрэ хамэ къэралхэм щыщ я ныбжьэгъухэмрэ я благъэхэмрэ ящIыгъуу адыгэ хабзэм тет дауэдапщэхэр ­ирагъэкIуэкIащ. Австриец щауэми щитIэгъащ адыгэ фащэ, абы къыщымынэу, абы кIэрылъ дэтхэнэ пкъыгъуэм къикIри зригъэщIащ, псэгъу ищIа пщащэм и лъэпкъ хабзэхэр зригъэцIыхуащ. ХьэгъуэлIыгъуэм Тамилэрэ Кристианрэ дахэу адыгэ ­къафэр щагъэзэщIащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS