29.07.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дуней­псо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм Еджэпсы­къуеищIэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щеджащ гъуазджэхэмкIэ институту Краснодар дэтым, Ростов къалэм Рахманинов Сергей и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием.

29.07.2020, 08:05 - Литературэ

Урысей Федерацэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэр­джэс республикэхэм я цIыхубэ су­рэ­тыщI, УФ-м и Художникхэм, Журналистхэм, ТхакIуэхэм я союзхэм хэт Къат Теувэж ди къэралым фIыуэ къыщацIыху, абы и цIэр щащIэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми, Тыркуми, Европэми.

24.07.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Быть адыгом - значит иметь душу воина. Независимость и сила -маяки, указавшие путь черкесскому народу и осветившие его историю. Прошло много времени с периода как озарения военных побед, так и горечи поражения, но сегодня в Москве, в районе Сокол, есть частичка адыгской отваги и мужества - АО «Научно-производственное предприятие «Радий».

24.07.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа цIыху щэджащэхэм я цIэхэр фIыкIэ къыщраIуэкIэ, абы хуабжьу дыщогуфIыкI, дрогушхуэ икIи дропагэ. Апхуэдэ гурыщIэхэр ди гумрэ ди псэмрэ къыщызыгъэуш Iуэхугъуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Краснодар къалэм.

24.07.2020, 08:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ди лъэпкъэгъу куэд спортым щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ щыхъуащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩыIащ ахэр мымащIэу щызэрихьэлIа командэхэри.

22.07.2020, 08:13 - Жылагъуэ

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм щекIуэкIа зыгъэсэныгъэхэр теухуат мамыр лъэхъэнэм и дзэхэр ныкъусаныгъэншэу зэрызэдэлэжьэну щIыкIэм.

22.07.2020, 08:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щэнейрэ я чемпион прохладнэдэс Ласицкене (Кучинэ) Марие щытыкIэ гугъум ихуащ. Мыгувэу абы Урысейр ибгынэнкIэ хъунущ.

17.07.2020, 08:10 - Политикэ

Хамэ щIыпIэ цIэрыIуэ ­щыхъуа адыгэхэм язщ Германием и жылагъуэ лэ­жьакIуэ цIэрыIуэ, «Удзы­фэхэм я парт» зэгухьэныгъэм ­щы­­па­­шэ Оздемир (УнащIэ) Джем.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

29.07.2020 - 08:07

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

«Мстиславрэ Ридадэрэ» - аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляров­хэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхы­лъыщIэм.

Подробности... | Просмотрено: 4

24.07.2020 - 08:15

«Си хъыджэбзыр нэзыкІуэщ, къан хьэлыуэхэр хузоубэ»

Адыгэбзэм  щыщщ

Подробности... | Просмотрено: 4

24.07.2020 - 08:15

ЩIэм и лъыхъуакIуэ Нэхущ Залинэ

Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ищхъэ­рэ къуажэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, филологие щIэныгъэхэм я кан­дидат Нэхущ (Къаскъул)­ Залинэ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6

22.07.2020 - 08:11

Балъкъэрхэм я щхьэ кърикIуар

ТхылъыщIэ

XX лIэщIыгъуэм балъкъэрхэм я псэукIар къызыхэщыж  дэфтэрхэмрэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса томих Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIын зэрыщIадзар нэхъапэIуэкIэ теддзауэ щытащ.

Подробности... | Просмотрено: 4

17.07.2020 - 08:15

БаIуэ нэхърэ - бащIэ

Адыгэбзэм иджырей грамматикэ (бзэхабзэ) къупхъэхэр зэригъуэтрэ тхыдэ лъэхъэнэкIэ уеплъмэ, ды­гъуа­сэ хуэдэщ, ауэ гъащIэм ебгъапщэмэ, зы цIыху гъащIэщ къикIуар - илъэсищэ ирикъуакъым. Ныкъу­саныгъи, зэмыпэщ Iуэхугъуи, щы­щIэныгъи иджыри къыздэсым хэлъщ - ар Iуэхум и зы лъэныкъуэращ.

Подробности... | Просмотрено: 12

15.07.2020 - 08:17

Адыгэ лъэпкъ театрым и гуащэ

Лъэпкъ Iуэху зыгъэкIуатэ, абы зезыгъэузэщI, зэчий зыбгъэдэлъ, фIыщIэрэ щIыхьрэ къэзылэжь цIыхухэм я гугъу щыпщIкIэ, плъэмыкIыу уопIейтей, зыгуэркIэ хуэфащэ псалъэхэр къэзмыгъуэтмэ, и ехъулIэныгъэхэм ящыщ гуэр гулъытэншэу къэзгъанэмэ, жыпIэу.

Подробности... | Просмотрено: 14

08.07.2020 - 08:08

Согуэ Данил и уэрэдхэр

Уи адэжьхэм я бзэм урипсалъэу,
Я хъыбарыжь Iущхэр уи пшыналъэу,
Хъуэхъум я нэхъыфIыр зэхыуагъэхыу
Ху махъсымэ фалъэр зэIэпыпхыу -
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!

Подробности... | Просмотрено: 6

19.06.2020 - 08:07

Нэгъуей таурыхъхэм федаIуэ

ГъэщIэгъуэнщ нэгъуейхэр. ЗэрыжаIэщи, IэмыщIэ из фIэкIа хъуркъым, ари икъухьащ - Дагъыстэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Шэшэным, Ингушым. Куэд щIакъым нэгъуейхэр лъэпкъ щхьэхуэ зэрыхъурэ, епщыкIутхуанэ лIэщIыгъуэм - тэтэр хъанхэм я хьэмтетыгъуэм - къыдыщIедзэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

17.06.2020 - 08:15

Шэшэн таурыхъхэр

Зи гугъу тщIыхэр Кавказым и лъэпкъыжьхэм ящыщщ. Ар Урысей империем щыхыхьар 1859 гъэращ, я хэкури лъэпкъри зауэ гуащIэхэм къарууншэ ящIа нэужь. Советхэм я зэманым шэшэнхэм автономнэ область (1922 гъ.), автономнэ республикэ (1936 гъ.) статусхэр яIащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ

14.05.2020 - 08:10

Лэжьыгъэращ цIыхур зыгъэдахэр

Критик, литературэдж, щIэныгъэлI цIэрыIуэ ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащ­хъуэ и къуэр Тэрч районым хыхьэ Арыкъ (Борыкъуей) къуа­жэм 1929 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къыщалъхуащ. 1948 - 1952 гъэхэм ар ­щеджащ Ленинград дэт къэрал университетым и филологие ­факультетым.

Подробности... | Просмотрено: 16
Литературэ

14.05.2020 - 08:10

Адыгагъэм хуэпэж

ЦIыху гъащIэм деж илъэсхэр пкIэлъей дэкIуеипIэм ещхьщ - абы и нэ бжыгъэхэм хэхъуэхукIэ, узытет ­лъагапIэми зеIэт. ХьэкIуащэ Андрей нобэ здынэса илъэс 90 лъагапIэм тету зыкъиплъыхьмэ, илэжьа Iуэхухэм, зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм еплъыжмэ, жиIэ хъунущ зэрынасыпыфIэр.

Подробности... | Просмотрено: 18
Литературэ

14.05.2020 - 08:07

Ди литературэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа

Лъэпкъ литературэр, лъэпкъыбзэр курыт еджапIэм щIэсхэм ябгъэ- дэзылъхьэхэм, нэхъ щIалэIуэхэм я ­гугъу умыщIмэ, куэд яхэту къыщIэ­кIынкъым ХьэкIуащэ Андрей иримыгъэджа. Абы я закъуэ!

Подробности... | Просмотрено: 15
Спорт

14.05.2020 - 08:00

Уафэ лъабжьэр зи хэщIапIэхэм я деж

Мельбурн щыIа Олимпиадэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щытекIуа Къардэн Мурат и лъагъуэм илъэсий дэкIри Китайм и къалащхьэ Пекин 2008 гъэм щрикIуащ Хъущт Аслъэнбэч. Килограмм 96-рэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

08.05.2020 - 08:15

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Радиом, связым и IэнатIэ псоми я лэжьакIуэхэм я махуэщ. Ар щагъэлъапIэ Урысейм, Армением, Белоруссием.
Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1992 гъэм УФ-м и Президентым Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэмрэ IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэмрэ къызэгъэпэщыным теухуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

08.05.2020 - 08:12

Курп Ищхъэрэ гъуэгур зэрагъэпэщыж

«ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу, илъэс къэс Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуэгухэм щолэжь.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

08.05.2020 - 08:11

Курп лъагапIэхэр: фэеплъым и пщIэр

Урысей гвардием и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ щыIащ Тэрч щIыналъэм ит Курп лъагапIэхэм. Зауэр ди лъахэм къыщысам, зэхэуэ нэхъ гуащIэ дыдэр 1942 гъэм абдежщ щекIуэкIар.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тхыдэ

08.05.2020 - 08:10

Бийр жылэм щыдэтам

1942 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ 1943 гъэм щIышылэм и 3 пщIондэ зэрыпхъуакIуэхэм Къэхъун яIэщIэлъащ. Биидзэм нэхъыбэу хэтыр румынхэрт. Арауэ къыщIэкIынущ хьэкIэкхъуэкIагъэ куэд щIызэрамыхьари. АрщхьэкIэ унафэр зыIэщIэлъ офицерхэр къанэ щIагъуэ щымыIэу нэмыцэхэт.

Подробности... | Просмотрено: 14
Махуэгъэпс

08.05.2020 - 08:08

АЛИЙ И МЫВЭ

А мыващхъуэ иныр куэдым ялъэгъуащ. Зеикъуэ дэт курыт еджапIэ №2-м декIуэкI нэпкъышхуэм, ищхъэрабгъукIэ ихуэу, ноби джабэм кIэрылъщ ар. Ар адрей мывэхэм емыщхьу жыпIэ хъунущ, зэремыщхьри абы телъ «дыркъуэхэмкIэщ».

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

08.05.2020 - 08:05

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыр Налшык щызэхуос

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 27
Спорт

08.05.2020 - 08:00

Олимп Джэгухэр къыщежьа Афинхэм

Олимпиадэр къыщежьа Алыджым и къалащхьэ Афинхэм 2004 гъэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм чемпионыгъэр къытхуихьакъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэу Аккаев Хьэжмурат атлетикэ хьэлъэмкIэ дыжьыныр, Тау Хьэсэнбий дзюдомкIэ домбеякъ медалыр къалъысащ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жылагъуэ

08.05.2020 - 08:00

Джылахъстэнейр мэхасэ

ЩIышылэм и 28-м Тэрч щIы­налъэм щекIуэкIащ Джы­лахъстэней Адыгэ ­Ха­сэм 2019 гъэм зэфIи-гъэ­кIа­хэмрэ илъэсыщIэм къы­пэщылъхэмрэ ятеухуа зэIущIэ щхьэпэ.

Подробности... | Просмотрено: 9
Махуэгъэпс

01.05.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

♦Джазым и дунейпсо махуэщ
Ветеринархэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм и МафIэсгъэункIыфIхэм я махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

01.05.2020 - 08:19

ХущхъуэкIэ защIегъакъуэ

Зи ныбжь хэкIуэтахэр сыт щыгъуи гулъытэ хэха хуэныкъуэщ. УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий Налшык къалэм дэт жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэм щыпсэухэм защIигъэкъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Литературэ

01.05.2020 - 08:18

И адыгэгур хамэ щIыналъэм щызыхъумэфа КIубэ Щэбан

Лъэпкъым и тхыдэм хэмыгъуэщэн лъагъуэ, Iэужь дахэ къэзыгъэна адыгэ щIалэр 1890 гъэм Адыгейм хыхьэ ХьэкIуринэхьэблэ къыщалъ­хуащ.

Подробности... | Просмотрено: 35
Махуэгъэпс

01.05.2020 - 08:17

Мэрем пшыхь

Телъыджэу зэхэджащ цIыху гъащIэр. ГъэщIэгъуэнми къыщынэжкъым ар плъыфэбэу, къуэпсыбэу, нурыбэу икIи къуабэбжьабэу зэрызэхэлъым укIэлъыплъыныр. Къыпхуэмылъытэным хуэдизщ упщIэ нагъыщэу абы къытлъыкъуигъэкI жыхуэпIэр.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы