04.08.2021, 16:35 - ЗэIущIэхэр

Иджыблагъэ Къэзан щекIуэкIащ «Урысейр ислъамым и дунейщ: KazanSummit 2021» экономикэмкIэ XII-нэ дунейпсо зэхыхьэр. Ар къыщызэрагъэпэщащ «Казань Экспо» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ центрым. 

04.08.2021, 16:00 - Тхыдэ

Къэмыгупсыса хъыбар

(ГъэкIэщIауэ)

Зауэр зэрыувыIэрэ илъэс бжыгъэ тещIэжащи, Бабэ и щхьэр къыхуэмыIэту и махуэхэр йокIуэкI.

03.08.2021, 08:35 - Щэнхабзэ

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкI зэпеуэхэм жыджэру хэтщ ди артист ныбжьыщIэхэр икIи увыпIэфIхэр къыщахь. Абыхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зи зэфIэкI утыку къизыхьа, Бахъсэн къалэм и «Амра» сабий къэфакIуэ ансамблым иджыблагъэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэр.

02.08.2021, 18:00 - Спорт

Японием щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ олимпиадэм теухуа хъыбархэм махуэ къэс захъуэж. Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ фытщIыныр тфIэигъуэщ.

02.08.2021, 16:35 - Махуэгъэпс

Тхьэгъушым хуэдэу зу мывэхэр

02.08.2021, 15:54 - Спорт

ШыщхьэуIум и 1-м Налшык и «Спартак»-р щыджэгуащ етIуанэ дивизионым хыхьэнур зэхэкIын папщIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм.

02.08.2021, 14:05 - Жылагъуэ

Зи хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Налшык дэт «Трэк» шхапIэм    щагъэхьэщIащ Зи хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэмрэ  гъэмахуэ  зыгъэпсэхупIэм   щыIэну ныбжьыщIэ цIыкIухэмрэ.

02.08.2021, 13:31 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Iэ зыщIидза «ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэхэм къыхэжаныкIахэм, щIыналъэ олимпиадэхэм щытекIуахэм, анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ литературэхэмкIэ екIуэкI хэгъэгу зэхьэзэхуэхэм КъБР-м и Iэтащхьэм саугъэтхэр зэрыхуагъэфэщэну щIыкIэм теухуауэ» унафэр КъБР-м и Iэтащхьэм и сайтым иджыблагъэ кърагъэуващ.

02.08.2021, 12:44 - Спорт

Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм махуипщI ипэкIэ зэхэта и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ къикIа «Динамо»-м 2:0-у зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ адэкIэ кIуатэри, финалым и I/I28-нэ Iыхьэм нэсат. 

ЩЭНХАБЗЭ

17.04.2019 - 08:05

Гъуэгуанэ купщIафIэ

Май район

Май къалэм  дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъэпIащ щIыналъэ сабий библиотекэр къызэрызэIуахрэ илъэс 70 зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 16

17.04.2019 - 08:04

Адыгэ эстрадэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жырыкъ Заур

ДифI догъэлъапIэ

 Илъэс 13-м иту макъамэ зэхэлъхьэн щIэзы­дза Жырыкъ Заур адыгэ эстрадэ уэрэдым и ­лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщу къалъы-тэ. Япэ профессиональнэ уэрэдыр абы и ныбжьыр илъэс 15 фIэкIа мыхъуауэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Талантыр щыиным деж псынэ уэрым хуэдэщи, щIы щIагъым хуэмыгъэпщкIуу къыпхеуд.

Подробности... | Просмотрено: 49

12.04.2019 - 08:13

Куэцэ Пщымахуэ и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм мэлыжьыхьым и 9-м зэIущIэ хьэлэмэт щекIуэкIащ. Ар теухуат Кавказ Ищхъэрэм и жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Куэцэ Пщымахуэ къызэралъхурэ илъэси 135-рэ щрикъум.

Подробности... | Просмотрено: 29

10.04.2019 - 08:07

ЩIэупщIэ зэриIэнум шэч хэлъкъым

УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Минги Тау» журналым прозэмкIэ и къудамэм и унафэщI, зи тхыгъэхэр курыт еджапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ щадж Шаваев Хьэсэн и «Волны жизни» тхылъыр иджы дыдэ къыдэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 19

10.04.2019 - 08:05

Щэнхабзэм цIыхухэр зэпещIэ

Гъатхэпэм и 25-26-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щекIуэкIащ «Нальчик-подкова счастья» фIэщыгъэм щIэту Арткомитетым къызэригъэпэща еханэ дунейпсо зэпеуэ. Ар хуэгъэпсат лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр хъумэным, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным, ди республикэр Урысей Федерацэм, хамэ къэралхэм фIы и лъэныкъуэкIэ къыщегъэцIыхуным.

Подробности... | Просмотрено: 18

10.04.2019 - 08:02

КъызыхэкIа и лъэпкъым зэрызыкъиужьыжар и лъабжьэу

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ХудожествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, скульптор, сурэтыщI Ахматов Леуан и лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ абы и ныбжьыр илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

Подробности... | Просмотрено: 18

05.04.2019 - 08:09

Гъуазджэр зи гъащIэ гъусэ

Театрым и илъэс-2019

Зэкъуэш республикэхэм я зэдэлэжьэныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ нэхъри ягъэбыдэн, я зэпыщIэныгъэм псэщIэ халъхьэжын мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Кlуэкlуэ Казбекрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и lэтащхьэ Темрезов Рашидрэ зэгурыlуэныгъэм lэ щlадзащ 2019 гъэр хэгъэгухэм я илъэсу щlыналъитlым зэрыщагъэувымкlэ.

Подробности... | Просмотрено: 141

03.04.2019 - 08:06

Зи щхьэм пщIэ хуэзыщIыж лъэпкъ

Адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь ды­дэхэм ящыщщ. Абыхэм я тхыдэр апхуэдизкIэ жы­жьэ зоIэ­бэ­кIыжри, Китайм, Мысы­рым, Къэ­жэрым я гугъу у­­мыщIмэ, адыгэхэм я блэ­кIам елъытауэ, дэтхэнэ зы ­хэкуми зи гугъу ящIхэр ды­гъуасэрей хъыбарщ.

Подробности... | Просмотрено: 39

22.03.2019 - 08:10

Театрым пыщIа IэщIагъэхэм щыхагъэгъуазэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэмрэ мэкъумэшымрэ ятеухуа литературэмкIэ и къудамэм зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьакIуэхэм 2014 гъэм щыщIэдзауэ ягъэзащIэ «В лабиринте профессий» проектыр, ныбжьыщIэхэр зыхуеджэну IэщIагъэр къыхахынымкIэ ядэIэпыкъуным, абы ехьэлIа чэнджэщхэр етыным теухуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 38

20.03.2019 - 08:04

Таймаз Гюлджан и «Гунэхур»

Таймэз-Алтан Гюлджан Истамбыл къыщалъхуащ, и адэ-анэр Денизли къалэм хыхьэ Чардак щIыналъэм и Хъейрие адыгэ ­къуажэм щыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 66

20.03.2019 - 08:02

«Сэри адыгэлъщ сщIэтыр»

Кавказым и художник нэхъыфIхэм ящыщ зыт Жэмыфэ (Чемсо) Виктор Мусэ и къуэр (1933 - 1996 гъгъ.).

Подробности... | Просмотрено: 15

15.03.2019 - 08:14

ЦIыху Iэпкълъэпкъым щыщхэр

Щхьэм и Iыхьэхэр

Щхьэ - голова.
Щхьэ къупщхьэ - (мыр къупщхьэ щхьэхуэ зэгуэгъу 32-уэ егуэшыж, шэрыпI псэущхьэ псоми я зэхуэдэу, 33-рэ зиIэр кхъуэ закъуэращ - и пэ бетакъым и лъабжьэр къыхохьэри) - череп.
Щхьэц - волос головы.
Щхьэц лъэдакъэ - корень волоса.

Подробности... | Просмотрено: 65

13.03.2019 - 08:07

«ХамэщIым ди натIэ щыхъуар»

Абазэ Ибрэхьим иужьрей илъэсым къыдигъэкIа тхылъхэм ящыщщ иджыблагъэ къытIэрыхьар, «ХамэщIым ди натIэ щыхъуар» зыфIищар. Ар и бжыгъэкIэ щитху хъууэ Анкара дунейм къыщытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 39

20.02.2019 - 08:05

«Невиновен» фильмыр Сочэ щагъэлъагъуэ

Мазаем и 15 - 17 махуэхэм Сочэ щекIуэкIащ «Сочи Фильм Фестиваль» ещанэ дунейпсо кинофестивалыр.

Подробности... | Просмотрено: 119

20.02.2019 - 08:02

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм щекIуэкIащ «Светлый взгляд Инны Кашежевой» пшыхь гукъинэжыр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Подробности... | Просмотрено: 44

13.02.2019 - 08:14

И псэр лъэпкъым хуэушэрт

Адыгэ усакIуэ Къэшэж Иннэ Инал и пхъум (1944 гъэм Москва къыщалъхуащ) и анэр урыст, и адэр Къармэхьэблэ къыдэкIа адыгэ щIалэт. Хъыджэбзым къиухащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературэ институтыр, иужькIэ «Юность» журналми Москва и тхылъ тедзапIэ зыбжанэми щылэжьащ.

Подробности... | Просмотрено: 36

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ

02.07.2021 - 11:47

Шыгъэлыгъуэ Мерал и усэхэр

Ди газетеджэхэм фIыуэ яцIыхун хуейщ нэхъ пасэу тхыгъэ зыбжанэ зыхуэдгъэфэща, «ЛIэщIыгъуэ телъы­джэ» тырку киносериалыр зи IэдакъэщIэкI, а къэралым щыпсэуа адыгэ ­актрисэ, сценарист Шыгъэлыгъуэ Мерал.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

02.07.2021 - 10:44

БаIуэ нэхърэ - бащIэ

Адыгэбзэм иджырей грамматикэ (бзэхабзэ) къупхъэхэр зэригъуэтрэ тхыдэ лъэхъэнэкIэ уеплъмэ, ды­гъуа­сэ хуэдэщ, ауэ гъащIэм ебгъапщэмэ, зы цIыху гъащIэщ къикIуар - илъэсищэ ирикъуакъым. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

02.07.2021 - 09:40

Псыущхъуэ

Хы ФIыцIэ Iуфэм узыщрихьэлIэ фIэщыгъэр Iыхьищу зэхэлъщ: «Псы - у (ы) - шъ (у) хъо».

Подробности... | Просмотрено: 8
ЗэIущIэхэр

30.06.2021 - 16:43

ЩэпхъаджащIэхэм йопсалъэ

   Урысей Федерацэм терроризм гупсысэм зэщIиIыгъэхэм щыпэщIэтынымкIэ 2019 - 2023 гъэхэм щрагъэкIуэкIыну Iуэхухэм хиубыдэу щытащ Хабзэм ебэкъуахэр щаIыгъ Урысей управленэм (УФСИН) Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ и къудамэм и колоние №5-м щекIуэкIа зэIущIэр.

Подробности... | Просмотрено: 1
Махуэгъэпс

30.06.2021 - 14:41

Астероидым и махуэ

Мэкъуауэгъуэм и 30-р Астероидым и дунейпсо махуэщ (Asteroid Day). АбыкIэ унафэ къыщащтащ ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зи чэзу зэхыхьэу 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м ирагъэкIуэкIам.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

30.06.2021 - 14:26

ЩIэм и лъыхъуакIуэ Нэхущ Залинэ

Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ищхъэ­рэ къуажэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, филологие щIэныгъэхэм я кан­дидат Нэхущ (Къаскъул)­ Залинэ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

30.06.2021 - 12:53

Къэхъуам зэреджэр сыт?

Урысей Федерацэм футболымкIэ и командэ къыхэхам аргуэру ди гур хигъэщIащ. Мы махуэхэм екIуэкI Европэм и чемпионатым и кIэух зэхьэзэхуэм зыхэта гупым къыщихьыфар иужь дыдэ увыпIэращ, тIэунейрэ бжыгъэшхуэкIэ къыхагъащIэщ, зэ закъуэ текIуэныгъэр ерагъкIэ къахьри. Арати, дауи, медалхэм папщIэ екIуэкIыну бэнэныгъэм къыхэхуащ аргуэру.

Подробности... | Просмотрено: 7
Литературэ

30.06.2021 - 12:30

«ХьэIишэт» романым и киногъуэгур

Адыгэ бзылъхугъэм тратхыхьар ма­щІэкъым, тражыІыкІари нэхъыбэжщ. Абы и хъыбарыр яхуэмыІуэтэщІыж ищІащ и дахагъэм къыщымынэу и Іущагъ­ми, и щэныфІагъми. Дэнэ щІыпІэ къыщыхутами, ар и цІыху щІыкІэмкІэ къыхэщырт, зыми емыщхь хабзэ дахэмкІэ къэлъагъуэрт. 

Подробности... | Просмотрено: 31
Жылагъуэ

30.06.2021 - 12:20

СурэтыщIыр, егъэджакIуэ цIэрыIуэр ягъэлъапIэу

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Дунейр сабийхэм я нэкIэ» зэпеуэ-гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Художественнэ егъэджэныгъэмкIэ методикэ центрымрэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

30.06.2021 - 09:40

Мэз Каринэ хуэдэ щыIэкъым

Адыгэ бзылъхугъэ гуакIуэ, анэ гумащIэ Мэз Каринэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм политикэмкIэ, спортымрэ хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ комиссэм хэтщ. Ар зэфIэкI, къару ин зыбгъэдэлъ, спортымкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьэ бзылъхугъэщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

30.06.2021 - 08:40

ЛIЫГЪЭ НАПЭ

УсакIуэ, тхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ Исхьэкъ щытхъуцIэу иIэр мащIэкъым, ахэр къимылэжьауи къы­Iэрыхьакъым.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

30.06.2021 - 08:00

Адыгэхэмрэ къэзакъхэмрэ я къежьапIэр зы?

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

25.06.2021 - 13:00

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Тенджызым щылажьэм и дунейпсо и махуэщ
♦УФ-м и Статистикэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
♦Словение, Хорватие республикэхэм я къэралыгъуэхэм я махуэщ.
1991 гъэм ахэр Югославием къыгуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

25.06.2021 - 12:30

КIуэкIуэ Казбек: «Вакцинэр зыхезыгъалъхьэхэр нэхъыбэ хъуху узым зиубгъунымкIэ шынагъуэм кIэрыхунущ»

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм и районхэм зыщемыгъэубгъуным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Роcпотребнадзорым и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Пагуэ Жыраслъэн, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Батыр Заур, муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

25.06.2021 - 12:20

КIэух зэIущIэхэми гур къыщIаубыдакъым

«Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэм и къулыкъум Шакъ Ашэмэз зэрыпрагъэувэрэ ди щIалэхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр иджыри къэс мыIейуэ къехъулIат. Джэгугъуищым тIэунейрэ щытекIуат, ещанэми къыщыхагъэщIатэкъым. Зы лъэныкъуэкIэ ар гъуэзэджэт.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

25.06.2021 - 09:40

Мэрем пшыхь

Хабзэ

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы