13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


«ЩIэныгъэ школым и къызэгъэпэщакIуэ» Шурдым Гъэзэлий

 ЩIДАА-м и академик, Урысей Феде­рацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьа­кIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзэлий Къасбот и ­къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ.

Пэжыр зи гъуазэ адыгэлI

 ГъащIэм зэрихабзэщи, зэманыр и пIэ иткъым, хуэм-хуэмурэ «мэбакъуэ» ди адэ-анэхэр, ди нэхъы­жьыфIхэр, фIыуэ тлъагъу­хэр тIэщIихыурэ. Ахэр щыдимыIэжым и дежщ гуп­сысэгъуэм дыщыхэхуэр: къызэрысщыгугъа псор хуэсщIэфауэ пIэрэ, къыс­хуэарэзыуэ дунейм ехыжа, си гулъытэу лъызгъэсар мащIэ? Куэд мэхъу а упщIэхэр. Нобэ-пщэдейуэрэ, зэманыр тхуримыкъуу жытIэурэ блэдгъэкIа илъэсхэм уа­кIэ­лъы­пIастхъэми, къыпхуе­гъэгъэзэжынукъым, пса­­лъэ IэфIу жыдмыIа­хэр кIыхь дыдэу къытщыхъуа гъащIэ кIэщIым зэдихьауи къыщIокI.

Дунейм и набдзэ къудейкъым

 Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм ­хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ. 

Къэрал куэдым щыцIэрыIуэ Шыхъуэстэн Владимир

 Адыгэхэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, мымащIэу къытхэкIащ лъэпкъыр зэрыгушхуэ, зэрыпагэ цIыху щэджащэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ ди тхыгъэр зытеухуа Шыхъуэстэн Владимир КIысту и къуэр. Еджагъэшхуэм и зэфIэкI куэд ирихьэлIащ техносферэ унэтIыныгъэм ди къэралым зыщиу­жьыным. РАЕН-м и академик, абы и къудамэм и унафэщI, профессор, физикэ щIэныгъэхэм я доктор Шыхъуэстэныр дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ къэхутакIуэщ, зи IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI щыпкъэщ. 

ЯгъэтIысахэр зэраIыгъымрэ тезырхэр щрагъэпшын IуэхущIапIэхэр егъэфIэкIуэнымрэ

 Мы Iуэхум теухуа псалъэмакъыр къыщаIэтащ КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм ­хиубыдэу. УФ-м Тезырхэр егъэпшы­нынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Бырмамыт Ч. депутатхэм я пащхьэ щищIа док­ладым ­къы­зэрыхэщамкIэ, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и щIыналъэм щыIэ тутнакъэщхэм цIыху 1603-рэ щаIыгъащ, зи Iуэхухэр зэхагъэкIхэр щаIыгъ IуэхущIапIэхэм цIыху 354-рэ щыIащ.

Зи хьэлъагъыр грамм 495-рэ хъу сабийм и нэр операцэ ящIащ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Перинатальнэ центрым, ди республикэм щыяпэу, зи хьэлъагъыр грамм 495-рэ хъууэ къалъхуа сабийм и нэр операцэ щащIащ. 
 Апхуэдэ операцэхэр хуащI зи хьэлъагъыр егъэлеяуэ мащIэу е и чэзур нэмысу дунейм къытехьа сабийхэу зи нэм сэкъат иIэхэм. Ретинопатием и Iэзэгъуэ имыгъуэтмэ, хуэм-хуэмурэ нэм зыри имылъагъужу мэхъу. 

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 8, махуэку

ЩIымахуэм хуэхьэзырщ

 Налшык и коммунальнэ хозяйствэхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм ­къанэ щымыIэу хуагъэ­хьэзыращ.

Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ

 Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ ди республикэм и социально-экономикэ зыу­жьы­ныгъэм теухуа зэIущIэ.

Май щIыналъэр къызэхаплъыхь

 УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матов­ников Александр лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей­-Балъкъэрым къэкIуащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек­рэ абырэ Май районым и щIыпIэ зыбжанэ къызэ­хаплъыхьащ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS