04.12.2019, 08:15 - Политикэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэр (иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIар) къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ зиIэу къилъытэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэным, абы ехьэлIа къэрал политикэр гъэзэщIэнымкIэ IэщIагъэлIхэр щIыпIэхэм щыгъэхьэзырыным, я хэкур фIыуэ ялъагъуу щIэблэр къэгъэтэджынымкIэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми.

04.12.2019, 08:10 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм щэкIуэгъуэм и 28-м иригъэкIуэкIащ къэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» джэгу зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэгъуэ. Ар теухуат дунейпсо бэджыхъымрэ (Интернетым) ар ди гъащIэм къызэрыхэпшахъуэрэ зэрызытхъуэжамрэ. Налшык къалэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэпеуащ Бахъсэн къалэм и 6-нэ курыт еджапIэм («Вагъуэбэ»), Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм и 3-нэ курыт еджапIэм («Нанэ и псэ»), Табыхъу Хьэзрит и цIэр зэрихьэу Анзорей къуажэм дэт школым я гъэсэнхэр («Налмэс»).

04.12.2019, 08:10 - Жылагъуэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Теберда курорт къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Адыгэм и къэкIуэнур» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху япэу зэхашэу зэрыщытыр. Ар къызэригъэпэщат Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыIэ Адыгэ Хасэ - Шэрджэс Парламентым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм, КъШР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэмрэ печатымкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

04.12.2019, 08:08 - Литературэ

Хетагуров Коста
(Кавказ повесть)

(КIэлъыкIуэр.
ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 27, 28-хэм итщ).

III

28.11.2019, 08:15 - Щэнхабзэ

 «Энергия искусств» фIэщыгъэм щIэту урысейпсо фестиваль-зэпеуэ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ университетым (Ставрополь) щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар къафэм хухахауэ Урысейм щрагъэкIуэкI «Барахолка» проектым и Iыхьэу аращ. КъБКъУ-м и «Импульс» къэфакIуэ гупыр увыпIэ зыбжанэкIэ абы къыщыхэжаныкIащ.

27.11.2019, 08:17 - Жылагъуэ

Мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ Америкэм щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэу иджыблагъэ хаха Чыгъэду Казбек. Ар иджы япэу къакIуэу аращ и адэжь хэкум. Езыр къыщалъхуар Сирием и Джолан лъагапIэхэм хиубыдэ КъунейтIрэ къуа­жэращ. Дамаск еджэн къыщиуха нэужь, 1976 гъэм Америкэм Iэпхъуащ, щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ, инженер-механикыу щылэжьащ, иджы пенсэм щыIэщ.

27.11.2019, 08:12 - Жылагъуэ

2011 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Леон къалэм «Европэм и Кубокым» щхьэкIэ щызэпрагъэуа шы хэплъыхьахэм япэ увыпIэр къыщихьауэ щытащ Деберт Джули зытеса къэбэрдеиш Инал.

27.11.2019, 08:00 - Спорт

Щалъхуа икIи къыщыхъуа Адыгейм и Теучэж щIыпIэм и мызакъуэу, Хьэпай зэкъуэшхэр дуней псом цIэрыIуэ щащIащ самбэмкIэ къахьа текIуэныгъэ инхэм. Абыхэм къахэкIащ СССР-м, Европэм, дуней псом я чемпионхэр. И дуней тетыкIэр дахэу, щапхъэ трахрэ щIэблэм я гъэсакIуэу гъащIэр ирихьэкIащ дэтхэнэми. Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Совет Союзми Европэми я чемпион, ЩIы хъурейм и вице-чемпион, спортым и дунейпсо классымкIэ мастер, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Хьэпай Хьэмидщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 2017 гъэм и гъатхэпэм ар и щхьэгъусэм дэщIыгъуу автомобиль зэжьэхэуэм гуузу хэкIуэдащ, и ныбжьыр илъэс 56-м щIигъуа къудейуэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

06.12.2019 - 08:12

Адыгэ лъэпкъ оперэр Налшык къыщоIу

Налшык и щэнхабзэ гъащIэр щIэщыгъуэ ящIу къытхуеблэгъащ Адыгэ Республикэм къафэмрэ уэрэдымкIэ и «Ислъэмей» къэрал ансамблымрэ Адыгэ Республикэм и Къэрал филармонием и къэрал  симфоние оркестрымрэ (дирижёрыр СтIащ Къаплъэнщ).

Подробности... | Просмотрено: 13

28.11.2019 - 08:15

Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ

 «Энергия искусств» фIэщыгъэм щIэту урысейпсо фестиваль-зэпеуэ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ университетым (Ставрополь) щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар къафэм хухахауэ Урысейм щрагъэкIуэкI «Барахолка» проектым и Iыхьэу аращ. КъБКъУ-м и «Импульс» къэфакIуэ гупыр увыпIэ зыбжанэкIэ абы къыщыхэжаныкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

28.11.2019 - 08:15

Ислъэмей къуажэм и блэкIамрэ нобэмрэ

ТхылъыщIэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Верхний Курп. История и современность. XVIII-XX вв.» фIэщыгъэм щIэту Беслъэней Владимиррэ Хьэрэдурэ Заурбийрэ зэдатха тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 3

22.11.2019 - 08:08

Тырку уафэ щIагъым

«Мыдхьэт Ахьмэд (1844 - 1913) тырку тхакIуэщ, хьилмышхуэ зыбгъэдэлъа цIыхущ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ пьесэхэр, тхыдэмкIэ, философиемкIэ лэжьыгъэхэр. Хъыбар кIэщIхэмрэ романхэмрэ я гъуэгу тырку литературэм япэу щыпхызышащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

15.11.2019 - 08:13

Актёр телъыджэ, режиссёр Iэзэ, драматург цIэрыIуэ Тубай Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

«… Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым», - жеIэ ди адыгэ псалъэжьым, ауэ абы къыдэкIуэу сэ жысIэну сыхуейт зэныбжьэгъу псори зы ныбжьу, я илъэс бжыгъэкIэ зэхуэдэу зэрыщымытыр. ЦIыху гуапэм, цIыхугъэшхуэ зыхэлъым сыт щыгъуи ныбжьэгъу и куэдщ.

Подробности... | Просмотрено: 10

13.11.2019 - 08:15

Зэрыпсэум хуэдэу мэусэ, зэрыусэм хуэдэу мэпсэу

Къэбэрдей литературэм къикIуа гъуэ­гуанэм уриплъэжмэ, IупщIу къыхощхьэхукI абы нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ зыщиужьа лъэхъэнэр - ХХ лIэщIы­гъуэм и 50 гъэхэм къыщыщIэдзауэ 60 гъэхэм я кIэуххэм нэс.

Подробности... | Просмотрено: 14

08.11.2019 - 08:17

«Вагъуэ цIыкIум» и ехъулIэныгъэщIэ

Мы махуэхэм Нартан къуажэ Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ «Кубок победителей» VII Дунейпсо зэпеуэ зэхуэщIам щытекIуа, щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» ансамблыр (гупым и художественнэ  унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ).

Подробности... | Просмотрено: 85

08.11.2019 - 08:17

«Гъуазджэхэм я жэщым» ирихьэлIэу

Сурэт гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ А. и цIэр зезыхьэм, «Гъуазджэхэм я жэщым» ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ УФ-м щIыхь зиIэ и художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и действительнэ член, КъБР-м и цIыхубэ художник КIыщ Мухьэдин и гъэлъэгъуэныгъэ. А зэхыхьэр егъэщIылIауэ щытащ сурэтыщIыр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум.

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

27.11.2019 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

2014 гъэ лъандэрэ Урысеймрэ Европэмрэ яку дэлъ зэныкъуэкъум – ди къэралым къыхуагъэува санкцэхэм - я Iуэху адэкIэ зэрыхъунум щIэх-щIэхыурэ топсэлъыхь езыхэри ди къэрал экономистхэри.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

27.11.2019 - 08:12

Инал нэхърэ нэхъ губзыгъэ къахэкIакъым

2011 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Леон къалэм «Европэм и Кубокым» щхьэкIэ щызэпрагъэуа шы хэплъыхьахэм япэ увыпIэр къыщихьауэ щытащ Деберт Джули зытеса къэбэрдеиш Инал.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жылагъуэ

27.11.2019 - 08:08

Псэм и гъуджэ

Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм, щIэблэм я гъэсэныгъэм, хабзэм, нэмысым ехьэлIа лэжьыгъэ куэд зэфIэзыха хэкупсэхэм ящыщщ УФ-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я союзхэм хэта, зи лэжьыгъэфIым папщIэ «Урысей Федерацэм цIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник» цIэр, дамыгъэ лъапIэ, щIыхь, фIыщIэ тхылъ куэд зыхуагъэфэщауэ щыта тхакIуэ, журналист, егъэджакIуэ цIэрыIуэ, щIэблэм я узэ­щIакIуэ Жылау Нурбий Хьудин и къуэр.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

27.11.2019 - 08:08

Тырку уафэ щIагъым

Хэкур фIыуэ лъагъуным къыхузэщIэзыIэтэу уващ къэралыр зыгъэзджызджа зэщIэхъееныгъэу лъэпкъ-щхьэхуитщIыжакIуэ зауэм и лъэхъэнэм щыIар. Абы хуэфэщэн щIыпIэ щиубыдащ тырку буржуазнэ литературэм. ИщхьэкIэ къызэрыщыдгъэлъэгъуащи, а гъэхэм Къалэдахэм нэхъ къехъулIащ «МафIэ джанэ», «ФукI цIыхубз куэпэчыр!» жыхуиIэ романхэр.

Подробности... | Просмотрено: 17
Спорт

27.11.2019 - 08:00

ГъущIым къыхэщIыкIам хуэдэт Хьэпай Хьэмид

Щалъхуа икIи къыщыхъуа Адыгейм и Теучэж щIыпIэм и мызакъуэу, Хьэпай зэкъуэшхэр дуней псом цIэрыIуэ щащIащ самбэмкIэ къахьа текIуэныгъэ инхэм. Абыхэм къахэкIащ СССР-м, Европэм, дуней псом я чемпионхэр. И дуней тетыкIэр дахэу, щапхъэ трахрэ щIэблэм я гъэсакIуэу гъащIэр ирихьэкIащ дэтхэнэми. Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Совет Союзми Европэми я чемпион, ЩIы хъурейм и вице-чемпион, спортым и дунейпсо классымкIэ мастер, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Хьэпай Хьэмидщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 2017 гъэм и гъатхэпэм ар и щхьэгъусэм дэщIыгъуу автомобиль зэжьэхэуэм гуузу хэкIуэдащ, и ныбжьыр илъэс 56-м щIигъуа къудейуэ.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

22.11.2019 - 11:00

Иджыри куэдкIэ дызыщыгугъ Мурадин

Къэралым и чемпион, Европей лъэпкъхэм я кубокыр зыIэщIэлъ, ЩIы хъурейм и кубокым и финалым тIэунейрэ нэса Къущхьэ Мурадин ящыщщ бэнэкIэ хуитымкIэ дуней псом щэнейрэ и чемпион, Олимп Джэгухэм я дыжьын медалыр къэзыхьа Махуэ Билал хиша лъагъуэ дахэм пищэну дызыщыгугъхэм. И лъэпкъэгъу цIэрыIуэми хуэдэу, ар щыбанэр килограмми 125-м нэс зи хьэлъагъхэм я дежщ, и нобэрей гъэсакIуэри Махуэм и тренер дагъыстэн щIалэ Гусейнов Магомедщ.

Подробности... | Просмотрено: 12
Махуэгъэпс

22.11.2019 - 08:18

Дунейм щыхъыбархэр

Узыншагъэр хъумэн
 IэнатIэм щыIэ
зэфIэмыхьэныгъэхэм
 щытопсэлъыхь

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

22.11.2019 - 08:15

Щэнхабзэ утыкушхуэ

Театрым и илъэс

Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекищым даIыгъащ «Мир и гармония» псапащIэ фондым къыхилъхьа Iуэхумрэ Урысей дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм зыхыхьэну зригъэблэгъа «Театральная Россия» проектымрэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

22.11.2019 - 08:15

БэлэрыгъыпIэ яIэкъым

Дзэлыкъуэ щIыналъэ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и Iэщ фермэхэр щIымахуэм хуэхьэзырщ.

Мы илъэсым районым нэрылъагъуу щыхэхъуащ мэлхэм, бжэнхэм я бжыгъэр (мини 9 нос), псом хуэмыдэжу шым (мини 6).

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

22.11.2019 - 08:10

Мэрем пшыхь

ГъэщIэгъуэнщ

Уэгум вагъуэбэр щыкуэдщ

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

22.11.2019 - 08:08

Лъэпкъ куэд къызыхыхьа зэпеуэ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м яублауэ 2020 гъэм фокIадэм и 20 пщIондэ екIуэкIынущ «Сокровище древних черкесов (адыгов), «Нарты» в мировой цивилизации» зэпеуэр, лъэпкъ куэдым къызэдащтар.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

22.11.2019 - 08:08

Нанэр полицейхэм йохъуэхъу

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм къыIэрыхьащ Прохладнэ районым щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс 80-м щхьэдэха цIыхубзым къыбгъэдэкI фIыщIэ тхыгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 1
Тхыдэ

22.11.2019 - 08:08

ХамэщIым вагъуэхэр щоужьых

Академием  и унафэщIу  здэщытым Намыкъым куэд ищIэрт  икIи хэлъ хьэлыфIхэмрэ  иIэ  цIыхугъэ лъагэмрэ  гукъинэж  ящыхъурт абы къыдэлэжьахэм.  Исмэхьил  и  къуэдзэу щытахэм ящыщ зым игу къегъэкIыж:

Подробности... | Просмотрено: 23
ЩIалэгъуэ

22.11.2019 - 08:07

Сэбаншы Фаридэ къыхуагъэфэщащ Ежевскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэр илъэс етIуанэ хъуауэ къыщыхожаныкI мэкъумэш машинэхэр зэпкърылъхьэным, щыIэхэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса къэралпсо зэпеуэм. Мы гъэм абы и саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыхуиблым ящыщщ КъБКъМУ-м механизацэмрэ IуэхущIапIэхэр электрокъарукIэ къызэгъэпэщынымкIэ и факультетым «Техникэ Iэмэпсымэхэр, машинэхэмрэ комплексхэмрэ къэгъэсэбэпыныр» и къудамэм и 3-нэ курсым щIэс Сэбаншы Фаридэ.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы