11.06.2021, 08:00 - Спорт

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

09.06.2021, 08:25 - Жылагъуэ

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

09.06.2021, 08:21 - Литературэ

«Жан» литературэ хасэм хэтхэр (унафэщIыр Къаныкъуэ Заринэщ).
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

 

09.06.2021, 08:00 - Спорт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ. Абы и гъащIэ кIэщIыр вагъуэижым хуэдэт, зэуэ нуру къызэщIэблэрэ псынщIэу ужьыхыжу, икIи гъэнщIат зэхьэзэхуэ гуащIэхэмрэ зыгъэсэныгъэ хьэлъэхэмкIэ.

04.06.2021, 08:00 - Спорт

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

02.06.2021, 08:25 - Щэнхабзэ

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

28.05.2021, 08:33 - Жылагъуэ

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

28.05.2021, 08:00 - Спорт

Адыгэ щIалэхэр ехъулIэныгъэ яIэу топ щоджэгу Урысей Федерацэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Новороссийск и «Черноморец»-м нэгъабэ лъандэрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ Машэжь Ратмир.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

11.06.2021 - 08:40

Зыми емыщхь хъэтI зиIа Балэ Мухьэдин

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м

Подробности... | Просмотрено: 5

02.06.2021 - 08:25

Бэрокъуэ Пщыкъуий Псыжь зэпрокI

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

Подробности... | Просмотрено: 16

28.05.2021 - 08:15

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр.

Подробности... | Просмотрено: 7

26.05.2021 - 08:35

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. 

Подробности... | Просмотрено: 10

21.05.2021 - 08:05

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

15.05.2021 - 08:35

Гугъуехьым ипсыхьа Щомахуэ Хьэсэнбий

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэ­дымрэ пшыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми  ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 22

28.04.2021 - 08:22

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ

26.05.2021 - 08:05

Къэбэрдейм и хуитыныгъэм папщIэ

ХVIII лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм Урысейр зи къару илъыгъуэ къэрал лъэщ хъуащ, абы Кавказым щригъэкIуэкI политикэми зихъуэжу щIидзащ. И лъэр Тэрч псым и Iэшэлъашэм щыува нэужь, урыс пащтыхьым мурад ищIащ Кавказ гупэр, псом япэрауэ, Къэбэрдейр, зыIэщIиубыдэну.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

26.05.2021 - 08:00

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

«RedFox Team» командэм щыщ спортсмен Кравченкэ Еленэ «Километр задэ» псынщIэу бгым дэкIынымкIэ дунейпсо рекорд игъэуващ. Иркутск щыщ пщащэм Iуащхьэмахуэ метр 2450-м къыщыщIэдзауэ метр 3450-м нэс дакъикъэ 48-рэ секунд 31-кIэ дэкIащ. Иджы еханэу Кравченкэ апхуэдэ зэхьэзэхуэхэм щытокIуэ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ «Курорты Северного Кавказа» АО-м и пресс-IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 9
Махуэгъэпс

21.05.2021 - 08:35

Мэрем пшыхь

ХьэтIохъущокъуэм и лIыщIэхэм ящыщ зы, мэкъушэ щыIауэ къыздэкIуэжым, джабэ задэ гуэрым деж къыщыувыIащ. Вым тIэкIу зригъэгъэпсэхури джабэм къыкIэрыхьащ, арщхьэкIэ, мо уэшх нэужьым цIэнтхъуэрыгъуэ хъуащ гъуэгури, къыдэкIыфыркъым. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

21.05.2021 - 08:32

Премьер-лигэм щоджэгу адыгэ закъуэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и зи чэзу чемпионатыр накъыгъэм и 16-м иухащ. Илъэс ещанэ хъуауэ абы и дыщэ медалхэр зыIэрегъэхьэ къэралым и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэр зыIэщIэлъ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэм и жьауэм щIэт Санкт-Петербург и «Зенит»-м.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тхыдэ

21.05.2021 - 08:27

Инджылызхэм зэрахуэр сыт?

Лондон къыщыдэкI «Таймс» газетым и корреспондент Лонгворт Джон 1837 гъэм Шэрджэсым къакIуэри, адыгэхэм зы илъэсым щIигъукIэ яхэсащ, зауэ гуащIэм хэт бгырысхэм я хъыбар дуней псом щигъэIуащ - абы и гукъэкIыжхэр тхылъ щхьэхуэм щызэхуэхьэсауэ инджылызыбзэкIи урысыбзэкIи зыбжанэрэ къыдэкIащ. Щыгъуазэ фыдощI Лонгворт и гукъэкIыжхэм щыщ пычыгъуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 8
Литературэ

21.05.2021 - 08:05

ГушыIэр Тхьэм и щIасэщ

Iуэхур щекIуэкIыр уэрамдэкI кIыфIырщ.
- Тутын умыIыгъыу пIэрэ? - йоупщI лIым щыхьэу ар ихъунщIэну мурад зыщIа бзаджащIэр.
- Хьэуэ, щIалэ! Вэсэмахуэ апхуэдэ упщIэ зэпта боксерыр сыкъыумыцIыхужауэ ара?! Абы щыгъуи бжесIатэкъэ тутын сызэремыфэр.

Подробности... | Просмотрено: 9
Махуэгъэпс

21.05.2021 - 08:00

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэщ. Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Совет Нэхъыщхьэм 1992 гъэм мазаем и 7-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

19.05.2021 - 08:36

Спорт

Мэзкуу областым хыхьэ Одинцовэ къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ «Битва в Подмосковье» урысейпсо зэхьэхзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ олимп чемпион, Урысейм и ЛIыхъужь Лазутинэ Ларисэ и фэеплъу. Медалхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 25-м щыщ ныбжьыщIэ 800-м щIигъу.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тхыдэ

19.05.2021 - 08:32

1779 гъэм Къэбэрдейм щекIуэкIа мазибл зауэр

IуэрыIуатэм «Мазибл зауэ» цIэмкIэ къыхэна лъэпкъ нэщхъея­гъуэр 2019 гъэм жэпуэгъуэм и 10-м (махуэгъэпсыжьымкIэ - фокIадэм и 29-м) илъэс 240-рэ ирикъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Махуэгъэпс

19.05.2021 - 08:15

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

19.05.2021 - 08:11

Зеикъуэ къуажэм щыщ щIэныгъэхэм я докторхэр

Илэжь IуэхуфIхэмкIэ, и дуней тетыкIэмкIэ жылэм къахэщу, фIыуэ ялъа­гъуу цIыху цIэрыIуэ куэд къахэкIащ Сэбаншыхэ. Мы тхыгъэ кIэ­щIым сыщытепсэлъыхьыну сыхуейщ­ лъэпкъым и бын пажэхэм ящыщу Сэбаншы Хъанджэрий, абы и къуэ­рылъху Хъусен, абы ипхъу Жанеттэ сымэ.

Подробности... | Просмотрено: 13
Литературэ

19.05.2021 - 08:05

Бзэкъутэ-бзэщIыж

ПсынщIэрыпсалъэхэр

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

15.05.2021 - 08:32

Мэрем пшыхь

 «Акъыл уэстын, хьэмэрэ былым уэстын?» - щыжаIэм, «Акъыл къызэти, былым сэ къэзгъуэтыжынщ», - жиIащ.
Акъылыр жыжьэу маплъэ, нэр абы и лъагъуэм ирокIуэ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

15.05.2021 - 08:25

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Унагъуэхэм я дунейпсо махуэщ
♦Климатым и дунейпсо махуэщ
♦Езым и дуней еплъыкIэм къызэремызэгъым къыхэкIыу дзэм къулыкъу щымыщIэным и дунейпсо махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

15.05.2021 - 08:15

Iэпщэм и фэеплъ зэпеуэм

1998 гъэм щыщIэдзауэ Налшык и Сабий стадионым илъэс къэс зэ щызэхуос абы и ныбжьэгъухэмрэ Iыхьылхэмрэ. Топджэгум щыхуагъасэ сабий-ныбжьыщIэ спорт школ хэхар здэщыIэ мы щIыпIэм щокIуэкI Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ я чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iэпщэ Александр и фэеплъ турнир. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Литературэ

15.05.2021 - 08:05

Хьэту Пётр и усэхэр

Бжьыхьэ уэфIым и макъамэр,
гур ихузми, мэIур гуакIуэу.
Сэ уэ зыр узимыIамэ,
зым щымыщт дунейм щызгъакIуэр.

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы