10.07.2020, 08:20 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м екIуэкIа IэIэтым хэтащ ди къэралым и УФСИН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и IуэхущIапIэхэр. Хабзэм ебэкъуахэмрэ щIэпхъэджагъэ ялэжьауэ зыхуагъэфащэхэмрэ щыщу Iэ зыIэтыну хуит цIыху 300 хэтащ къэралпсо Iуэхум.

10.07.2020, 08:00 - Спорт

Гъуащхьэхъумэныкъуэ цIэрыIуэ Мырзэ Резуан футбол лъагъуэм тезыгъэува Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м иджыблагъэ сом мелуан зыбжанэ къыIэрыхьащ. Ар къыпэкIуащ нэхъапэм зыхэта «Ростов»-м еврэ мелуаниплI ириту Мэзкуу и «Спартак»-м ди лъахэгъур нэгъабэ зэрызыхигъэхьам.

08.07.2020, 08:12 - Жылагъуэ

УФ-м и УФСИН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм Хабзэм ебэкъуахэм я щыуагъэр щагъэзэкIуэж и колонием (Каменкэ къуажэм) егъэбыдылIауэ лажьэ «Сымаджэщ» ФКУЗ МСЧ-7-м къыщызэIуахащ ПЦР-лабороториещIэ. Полимеразнэ цепной реакцэ жыхуаIэж къэхутэныгъэ лIэужьыгъуэм тестхэр, иджыпсту екIуэкI коронавирус уз зэрыцIалэм ейри хэту, ирипщI мэхъу.  

08.07.2020, 08:05 - Литературэ

                   XVII
ЖиIэху Евгений а ущиер,
Татьянэ, и нэм щIэзу нэпс,
Мыбауэу, псалъэхэм щIэдиерт,
ЕдаIуэрт щыму, хъуауэ щхъуэпс.

08.07.2020, 08:00 - Спорт

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIыну Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм и гуащIэгъуэу зыщыхуагъэхьэзыр        бадзэуэгъуэ (июль) мазэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тэрч къалэм пэмыжыжьэ Белоглинское къуажэм щыпсэу Хъущтхэ я унагъуэм дунейм къыщытехьащ пелуан теплъэ зиIэ щIалэ Iэбыдэлъэбыдэ.

03.07.2020, 08:08 - Литературэ

XXVII
КъыджаIэр: хуэфщI къалэн цIыхубзым,
Вгъэшынэ, евгъэщIэнум бзэ!
Хуэмейуэ пщащэр урысыбзэм
КъысфIощI «ФIым щIэкъур» къищтэм зэ.

03.07.2020, 08:00 - Спорт

Сумо спорт лIэужьыгъуэр илъэс минитI ипэкIэ Японием къыщежьауэ къалъытэ. Нэгъабэ ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къэсащ.

01.07.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Адыгэ жылагъуэм щытепщэ хьэлхэр къэбгъэнэхуэн мурадкIэ, цIыхухэр «хьэблэ-хьэблэкIэ» бгуэшыну ухуежьэмэ, лIэужьыгъуэ зыбжанэ хъууэ къыщIокI, езыхэр нэхъ цIыкIуу зэтепщIыкIыжу. Абыхэм ящыщщ «Сирием къикIыжахэр».

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

08.07.2020 - 08:08

Согуэ Данил и уэрэдхэр

Уи адэжьхэм я бзэм урипсалъэу,
Я хъыбарыжь Iущхэр уи пшыналъэу,
Хъуэхъум я нэхъыфIыр зэхыуагъэхыу
Ху махъсымэ фалъэр зэIэпыпхыу -
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!

Подробности... | Просмотрено: 5

19.06.2020 - 08:07

Нэгъуей таурыхъхэм федаIуэ

ГъэщIэгъуэнщ нэгъуейхэр. ЗэрыжаIэщи, IэмыщIэ из фIэкIа хъуркъым, ари икъухьащ - Дагъыстэным, Къэрэшей-Шэрджэсым, Шэшэным, Ингушым. Куэд щIакъым нэгъуейхэр лъэпкъ щхьэхуэ зэрыхъурэ, епщыкIутхуанэ лIэщIыгъуэм - тэтэр хъанхэм я хьэмтетыгъуэм - къыдыщIедзэ.

Подробности... | Просмотрено: 8

17.06.2020 - 08:15

Шэшэн таурыхъхэр

Зи гугъу тщIыхэр Кавказым и лъэпкъыжьхэм ящыщщ. Ар Урысей империем щыхыхьар 1859 гъэращ, я хэкури лъэпкъри зауэ гуащIэхэм къарууншэ ящIа нэужь. Советхэм я зэманым шэшэнхэм автономнэ область (1922 гъ.), автономнэ республикэ (1936 гъ.) статусхэр яIащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

12.06.2020 - 08:15

Вагъуэхэмрэ мазэ ныкъуэмрэ

Анкара Тыркум и къалащхьэ къу­дейкъым, атIэ мэжджыт инхэм ящхьэщыт мазэ ныкъуэхэмкIэ уафэгум зыхуэзыIэт щыхьэрщ. Куэд уигу къе­гъэкI а муслъымэн дамыгъэм, куэ­дым урегъэгупсыс вагъуэмрэ мазэ ­ныкъуэмрэ зэрызэхьэлIам...

Подробности... | Просмотрено: 5

05.06.2020 - 08:15

Япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор

Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор Батырбэч и къуэр псэужамэ,  мы гъэм илъэс 88-рэ ирикъу­нут. Ар ­Бахъсэн ­районым хыхьэ Куба къуажэм 1932 гъэм къыщалъ­хуащ.

Подробности... | Просмотрено: 6

03.06.2020 - 08:18

КъардэнгъущI зырамыку и адыгэ гушыIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

Подробности... | Просмотрено: 12

29.05.2020 - 08:20

«Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщIащ»

Ар и фIэщыгъэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къажэм щыщ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Щоджэн Риммэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 8

14.05.2020 - 08:05

Гупсысэр зэи илъахъэркъым

Лъахэм хуэпэж цIыхур сыт щыгъуи ­лъа­гъуныгъэ гуащIэкIэ епхащ щалъхуа щIыпIэм. И къуажэр абы и гум щыхы­хьа, Iэпкълъэпкъ  псом  щыпкърыхьа гуры­щIэрщ Хэкум хуищI лъагъуныгъэшхуэм хэкIыпIэ хуэхъури.

Подробности... | Просмотрено: 7

29.04.2020 - 08:05

Абазэ таурыхъхэр

IуэрыIуатэ къулей къадогъуэгурыкIуэ абазэхэм - нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ, пасэрей уэрэдыжьхэр, таурыхъхэр, псысэхэр, псалъэжьхэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми ныбжьышхуэ яIэщ, лъэпкъ фащэкIэ гъэпсащ, купщIафIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 43

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

24.06.2020 - 08:15

Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

ЦIыхухэр иджыпсту къыщыщIэдзауэ топсэлъыхь
2024 гъэм екIуэкIыну президент хэхыныгъэхэм

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

24.06.2020 - 08:07

Онегин Евгений

ЗэригъэщIащ щIэх бзитIщхьитIыгъэ,
Гухэлъ бзыщIын, ефыгъуэлIэн,
ПIихын, пхуигъэбэгъуэн уи гугъэр,
Нэщхъейуэ, узригъэлIэлIэн -

Подробности... | Просмотрено: 21
Тхыдэ

24.06.2020 - 08:05

ГОМЕР И «ОДИССЕЯ»-р АДЫГЭ ХЪЫБАРЫМ ПОДЖЭЖ

«Мы хъыбарыжьыр 1889 гъэм бадзэуэгъуэм и 12-м Къармэхьэблэ щыщ Къэшэж Псэбыдэ къысхуиIуэтэжурэ стхащ, езым ар и щIалэгъуэм Къармэ Шу къыжриIэжауэ щытащ», - етхыж фи пащхьэ къитхьэ тхыгъэм теухуауэ Кавказым куэдрэ щылэжьа урыс IуэрыIуатэдж Лопатинский Лев.

Подробности... | Просмотрено: 18
Спорт

24.06.2020 - 08:00

Iэрамбий и вагъуэр пасэу къызэщIэнат

Адыгейм щагъэсащ ди лъэпкъри къэралри зэрыгушхуэ бэнакIуэ лъэщ куэд. Абыхэм ящыщщ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, дзюдомкIэ Олимп Джэгухэмрэ Европэм и чемпионатымрэ домбеякъ медалхэр къыщызыхьа, самбэмкIэ Европэм щытекIуа, а спорт лIэужьыгъуитIымкIи Совет Союзым и чемпион Емыжь Iэрамбий.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

19.06.2020 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэхэр ягъэкIэщIыну?

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Экономикэ политикэмкIэ и комитетым къыхилъхьащ ИлъэсыщIэр къызэрихьэм ехьэлIа махуэшхуэ дауэдапщэхэр 2021 гъэм ягъэкIэщIыну.

Подробности... | Просмотрено: 6
Литературэ

19.06.2020 - 08:15

МАРШАК Самуил

ЗэгъунэгъуитI

Зэгуэрым си цIыхугъэ лIыжьыр
ЕлъэIуащ и гъунэгъу къулеижьым:
- Бэзэрым нобэ щызиIэщ Iуэхуи,
СрикIуэну къызэт уи шыдыр хьэхуу.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

19.06.2020 - 08:15

Псоми ящIэн хуейщ

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм медицинэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и гупым и унафэщI, полицэм и майор Аппаев Мухьэмэд хэтащ IуэхущIапIэм иригъэкIуэкIа радио нэтыным.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

19.06.2020 - 08:15

Сабийгъуэ тхылъхэр

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и дзэ къулыкъущIэ, клубым и оператор Аттаев Азнор хэтащ я IэнатIэм иригъэкIуэкIа «Росгвардия. Книги детства» урысейпсо Iуэхум. Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ехьэлIауэ щытащ ар.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

19.06.2020 - 08:08

Мэрем пшыхь

Махуэгъэпс
Тхыдэм щыщ
Нартыхур ягъэкIын зэрыщIадзар

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

19.06.2020 - 08:00

КъэкIуэну дахэ зиIэ ЗакIуий зэкъуэшхэр

Иужьрей илъэсхэм бэнэкIэ хуитым я цIэр фIыкIэ куэдрэ щоIу ЗакIуий зэкъуэшхэу Анзоррэ Азэмэтрэ. А тIум ныбжькIэ зэрагъэхь щыIэкъым икIи илъэс зэкIэлъхьэужьым - 1997, 1998 гъэхэм - дунейм къытехьащ. Нобэ ди псэлъэгъущ зэкъуэшхэм я нэхъыжь Анзор. Ар спортымкIэ дунейпсо классым и мастерщ, ныбжьыщIэхэм я деж Европэм и чемпионщ, Дунейпсо кубокыр къэзыхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

17.06.2020 - 08:20

Зауэм хэкIуэдахэр ящыгъупщэркъым

Фэеплъ

УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ управленэм и къудамэу Шэджэм районым щыIэм щылажьэхэр Шэджэм къалэм дэт Фэеп­лъым деж щыIащ. Ахэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм.

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

17.06.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм егугъуу зыхуегъэхьэзыр

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм зыщыхуагъэхьэзыр дунейм и къэралхэу а IэнатIэм фейдэшхуэ къызыхуихьхэм. Ар икIи гъэщIэгъуэнкъым, сыту жыпIэмэ, куэд мэхъу туризмэр зи экономикэм и къигъэхъуапIэ нэхъыщхьэу щыт хэкухэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

17.06.2020 - 08:19

Дохутырхэр ягъэгушхуэ

Налшык къалэ округым Ведомствэм хэмыхьэ и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжькIуэ-хэр иджыпсту щыIэ щытыкIэ гугъум иту госпиталхэм щылажьэ дохутырхэмрэ студентхэмрэ я деж щыIащ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

17.06.2020 - 08:18

КъБР-м коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

Сымаджэ хъуахэр - псори зэхэту 3975-рэ
Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр - 80-рэ
Хъужахэр - 1974-рэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Литературэ

17.06.2020 - 08:17

Кавказым и гъэр

Зэрытетхыхь щIыкIэр фIэзахуэтэкъым
Урыс тхакIуэ щэджащэ Толстой Лев дунейм зэрехыжрэ илъэси 100 ирокъу

 

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

17.06.2020 - 08:00

Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ щIыхь зиIэ я тренер

Иджыпсту щыпсэу Бахъсэн къалэм къищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Урысей Федерацэми, Совет Союзу щыта къэралыгъуэм къытепщIыкIыжахэми нобэми фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, лъэпкъ бэнэкIэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «Знак Почёта» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы