19.06.2019, 08:15 - Политикэ

КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщызэщIакъуэжащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм 2018 гъэм къилэжьамрэ гъатхэ псыщIэгъэлъадэхэр зэрырагъэкIуэкIамрэ.

19.06.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, министерствэм, балигъ мыхъуахэр кIэлъыплъыныгъэншэу къэмынэным, хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъуным кIэлъыплъ IэнатIэхэм ящIыгъуу, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрегъэпэщ я учётым щыт, зыхуей хуэмызэ ныбжьыщIэхэм загъэпсэхуныр.

14.06.2019, 08:20 - Жылагъуэ

Ди къэралым и щIыналъэ  куэдми хуэдэу, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и махуэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

14.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ махуэшхуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ урыс усыгъэм и вагъуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум.

14.06.2019, 08:00 - Спорт

«Спартак-Налшыкым» и капитан гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир топджэгум дихьэххэм фIы дыдэу яцIыху.

07.06.2019, 08:17 - Жылагъуэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

07.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

07.06.2019, 08:12 - Щэнхабзэ

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

14.06.2019 - 08:17

Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэ

Бгырыс лъэпкъхэм я IуэрыIуатэр, шыпсэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр иту томищ хъу къыдэкIыгъуэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 16

14.06.2019 - 08:07

Театрыр ноби зи пщIыхьым хэт

Театрыр дунейпсо гъуазджэм и Iыхьэ нэхъ лъэрыхь дыдэхэм ящыщщ. Ар и «щхьэцыгъуэхэмкIэ» хэухуэнащ литературэм, ма­къамэм, къафэм, уэрэдым, ­гъуа­з­джэм и нэгъуэщI лIэужьы­гъуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:12

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

Подробности... | Просмотрено: 17

07.06.2019 - 08:10

Си гъащIэр схьащ лъэпкъым щхьэкIэ сыхъуапсэу

Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм Шостакович Дмитрий и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зы­хуагъэфэща ХьэIупэ ДжэбрэIил лъэпкъыр зэрыгушхуэщ, лъэпкъыр зыгъэгушхуэщ. Ар и ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэн папщIэ и лъым хэлъ талантыр щIэныгъэмкIэ щIи­гъэбыдащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:02

Iэпкълъэпкъ пщыкIутIым къыдэкIыу…

Адыгэбзэр джыныр, адрей бзэхэми хуэдэу, псалъэхэр зэхуахьэсурэ къежьа Iуэхущ. 17-нэ лIэщIыгъуэм япэу а Iуэхум иужь ихьащ нэмыцэ щIэныгъэлI Дрешер. Абы зэхилъхьащ нэмыцэ-адыгэ-осетин псалъалъэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

05.06.2019 - 08:13

Театрым и илъэсым хуэгъэпсауэ

Гъэлъэгъуэныгъэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Театрым и илъэсым хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Подробности... | Просмотрено: 13

05.06.2019 - 08:12

Гъунапкъэ зимыIэ

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ 2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и етIуанэ зэхыхьэр. Ар щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым (СКГИИ).

Подробности... | Просмотрено: 5

05.06.2019 - 08:11

Къафэр зи псэм хэлъхэр

Гъуазджэ

Подробности... | Просмотрено: 137

29.05.2019 - 08:14

УсакIуэр ягъэлъапIэ

Махуэгъэпс

КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ, усакIуэр къыщалъхуа Ерокъуэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Подробности... | Просмотрено: 22

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

29.05.2019 - 08:00

Дунейм щыхъыбархэр

Дыщэ гъэтIылъауэ доллар мелард 500 и уасэ

Урысей Федерацэм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэм кIуэ пэтми зэрыхигъахъуэм егъэгузавэ адрей къэралхэр.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

29.05.2019 - 08:00

Къалэ щIыбхэм мафIэгукIэ щызекIуэхэм лъакъуэрыгъа­жэхэр пщIэншэу къыздрашэкI хъунущ

«Кавказ Ищхъэрэ къалэ щIыб пассажир компание» акционер зэгухьэныгъэм зэрихьэ щIыпIэм щызекIуэ къалэ щIыб мафIэгухэм 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ фокIадэм и 30-м нэсыху пассажирхэм пщIэншэу лъакъуэрыгъажэхэр къыщыздрашэкI хъунущ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

24.05.2019 - 08:17

Дунейм щыхъыбархэр

«С-400 ракетэхэр къызэрытщэхум теухуа зэгурыIуэныгъэм Урысеймрэ дэрэ Iэ теддзащ икIи а Iуэхум пыщIа зэпсэлъэныгъэхэм кIэ игъуэтауэ къыдолъытэ. А Iэщэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэм ди IэщIагъэлIхэр Урысейм щыхудогъаджэ накъыгъэм и 22-м къыщыщIэдзауэ», - жиIащ Тыркум лъэпкъ зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Акар Хулуси. Абы къыхигъэщащ Москварэ Анкарарэ яку зэхущытыкIэфIхэр зэрыдэлъыр.

Подробности... | Просмотрено: 9
ЗэIущIэхэр

24.05.2019 - 08:15

Псори зыхуэныкъуэ лъэпкъ щIэин

Бахъсэн къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и конференц-пэшым щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ Махуэгъэпс тафэ хэIэтыкIам тхыдэ-щэнхабзэ заповедник къыщызэгъэпэщыным икIи Къэбардэ Тамбий щыщIалъхьа Iуащхьэм абы и цIэр зытет мывэ сын щыгъэувыным.

Подробности... | Просмотрено: 10
Политикэ

24.05.2019 - 08:15

Нэмыцэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм Налшык щахуозэ

Республикэм и къэрал властым и органхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр иджыблагъэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щахуэзащ ФРГ-м и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэмрэ щIалэгъуалэм я зэдэлэж

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

24.05.2019 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш продукцэр Азербайджаным щагъэлъагъуэ

КъБР-м и мэкъумэш предприятэхэмрэ сырьём елэжь IуэхущIапIэхэмрэ я продукцэр иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ илъэс 25-рэ хъуауэ Баку гъэ къэс къыщызэIуах «Ерыскъы промышленность» дунейпсо зэхыхьэм.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

24.05.2019 - 08:12

Бзылъхугъэ щыпкъэм и щапхъэ

Сэрмакъ къуажэ щыщ Дау КIулэ Хьэмац и пхъум и ныбжьыр илъэси 104-рэ ирикъуащ. Абы и унэм кIуэри ехъуэхъуащ, тыгъэ гуэрхэри хуащIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Русланрэ къыдэлажьэхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

24.05.2019 - 08:08

Творчествэм и къару тIуащIэ

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа тхакIуэ цIэрыIуэ Лохвицкий Михаил (Аджыкъу Джэрий) и «Уафэгъуагъуэ макъ», «Тхьэм лъыхъуэурэ» романхэр «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иригъэжьа «Черкесика» проектым хэту иджыблагъэ дунейм къызэрытехьэнум хуагъэхьэзыращ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

24.05.2019 - 08:05

Мэрем пшыхь

Гупсысэ кIэщIхэр

Ныбжьрэ ныбжьэгъурэ

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

24.05.2019 - 08:00

Новороссийск куэдрэ щаIэт ДыщэкI Хьэзрэт

Зи зэфIэкI инымкIэ Новороссийск и «Черноморец»-м и пщIэр лъагэу зыIэта ДыщэкI Хьэзрэт и цIэр а командэм и тхыдэм дыщэпскIэ иратхащ - абы нэхърэ нэхъыбэрэ хуэджэгуарэ топ нэхъыбэ я хьэрхурэгъухэм яхудэзыгъэкIарэ зэи яхэтакъым. Иджы я тренер нэхъыщхьэщ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

24.05.2019 - 08:00

НыбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ илъэси 10-11, 12-13 зи ныбжьхэм каратэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Медалхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 48-м къикIа спортсмен 754-рэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

17.05.2019 - 08:17

Дунейм щыхъыбархэр

ЩIыналъэм  зиужьыным лъэмыжыр  сэбэп  хуохъу

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

17.05.2019 - 08:15

БлэкIам хоплъэж

ТхылъыщIэ

Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ, Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм томитI хъууэ къыщыдэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр» лэжьыгъэр.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

17.05.2019 - 08:12

Симпсон Уильям адыгэхэм сурэт ятрещIыкI

Кавказым лъэпкъ зэщымыщхэм къахэкIа цIыху Iущ, зэчиифIэ куэд щыхьэщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 32
Тхыдэ

17.05.2019 - 08:10

Кавказ зауэр еух, е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м

1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. ­Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убых­хэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ ­парад ще­кIуэкIынут.

Подробности... | Просмотрено: 15

Страницы