24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Техникэ пэрытыр къэзыгъэIурыщIэхэр

 КъБКъУ-м и Политехникэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ Школа­кIуэхэм мехатроникэмрэ робототехникэмкIэ я республикэпсо олимпиадэ. АбыкIэ хъыбар дигъэ­щIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол ­Иннэ. 

Аруан щIыналъэм и пщащэ нэхъ дахэр

 Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и район Iыхьэр Нарткъалэ щекIуэкIащ. Зы мазэм къриубыдэу пщащэ щIы­кIафIэхэр къуажэ утыкухэм щызэпеуэри, абы къыщыхэжаныкIахэр район зэхьэзэхуэм щызэхуэзэжащ. 

Iуащхьэмахуэ районым щыщ цIыхур иукIауэ шэч зыхуащIым зиумысыжащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Эльбрус посёлкэм щыщ илъэс 27-рэ зи ныбжь Макитов Хъ. Къ. зэрылIыкIа уIэгъэр сэкIэ зэрытрадзам теухуа уголовнэ Iуэхур УФ-м и Уголовнэ кодексым и 11-нэ статьям и Iыхьэ 4-м ипкъ иткIэ 2018 гъэм мэлыжьыхьым 6-м къызэIуихащ Урысей Федерацэм СледствэмкIэ и комитетым СледствэмкIэ и дзэ къудамэ №316-м. А щIэпхъаджагъэр зылэжьауэ къалъытэхэр яубыдащ.

Хабзэр зыгъэбыдэну Iуэхухэр

 КъБР-м и премьер-министр ­Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Правительствэм и деж щыIэ ­Хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъунымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэIущIэ.

 Хабзэм къемызэгъ Iэпхъуэшапхъуэ Iуэ­хум, нэгъуэщI къэралхэм щыщхэр, гражданствэ зимыIэ цIыхухэр зэрагъэлажьэм пэ­щIэтыным, а къалэнхэр зэрагъэзащIэр егъэ­фIэкIуэным теухуауэ къэпсэлъащ ­КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ Iуэху­хэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Зэгъэщтокъуэ Мурат.

«Узыншагъэр хъумэнымкIэ электрон Iэмэпсымэхэр» проектым трагъэкIуэдэн папщIэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 21-рэ къыхуаутIыпщ

 «Узыншагъэр хъумэнымкIэ электрон Iэмэпсы­мэхэр» проект пэрытыр гъэзэщIэным 2018 гъэм трагъэкIуэдэн папщIэ Медведев Дмитрий и уна­фэкIэ УФ-м и Правительствэм и ГъэтIылъыгъэ фондым къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 21-рэ хухахащ.

 Ахъшэр къагъэсэбэпынущ цIыхухэм ират медицинэ дэIэпыкъуныгъэр егъэфIэкIуэным, къэрал, муни­ципальнэ медицинэ IуэхущIапIэхэм иджырей хъыбарегъащIэ системэхэр щызэтегъэувэным хуэгъэзауэ.

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэ­пеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри. 

ЗэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэп

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ екIуэкIащ. ПэщIэдзэ зэIущIищым зы очкои щы­фIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыда ­Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ абы къыкIэлъыкIуэ Сэрмакъ и «Союз»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр зэрагъэIэп­хъуар къагъэсэбэпри, пашэныгъэр зыIэрагъэхьащ «Ислъэмеймрэ» «ЛогоВАЗ»-мрэ.

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр Урысейм и мызакъуэу, дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыху­хэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьы­гъуэ­хэм я зэдэлэжьэныгъэм зрагъэу­жьын папщIэ. 

Щоджэн СэIихьэт и гъуэгу захуэр

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

Тхыпхъэхэм я гуащэхэр

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS