17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Хоккейми апхуэдэ бжыгъэхэм ущримыхьэлIэ къохъу

 6:8, 5:2, 3:4… апхуэдэ бжыгъэхэр куэду яхэтащ КъБР-м футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щрагъэ­кIуэкIа зэIущIэхэм. Дауи, апхуэдэ зэпэщIэтыныныгъэхэм еплъахэм я нэгу зиужьащ. 

Къафэр зи Iэпэгъу

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун. Илъэситхум къриубыдэу абы зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэр мащIэкъым: «Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ» дунейпсо телевизоннэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр къихьащ, «Москва и бжьыхьэ», «Дэ­рэжэгъуэ», «Fairy Dance», «Хореограф Шершнев Виктор и саугъэт» урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ, нэгъуэщI зэхыхьэ куэдми зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ.

Республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.
 Псынабэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр 1987 гъэм яухуащ. Илъэс щэщI нэблагъэ дэкIри, ар къанэ щымыIэу зэ­рагъэпэщыжащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ­уардэхэм ящыщ зы хъуащ. Къуажэ куэдым щаIэщIэхужа кинор мыбы къыщагъэлъагъуэ, артист цIэрыIуэхэр къыщрагъэблагъэ, концертхэр щекIуэкI къудейкъым абы. Мыращ здэщыIэр къуажэ администрацэм, Iуэ­хугъуэ куэд щызэфIагъэкI центрым, библиотекэм, полицэм и щIыпIэ пунктым я хэщIапIэхэр. 

«Сэ къыздэсщтар фэ къыфхуэзгъэнаращ»

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шэ­кIы­хьэ­щIэ Марие и гъащIэ псор триу­хуащ щIэныгъэмрэ ислъам ди­нымрэ. Псалъэм и къэ­хъукIэм ехьэлIауэ абы къихута Iэмалхэр (Инвариантым и хабзэхэр) къэ­ралым и щIыпIэ куэдым къыщагъэсэбэп, 2006 гъэм Псынабэ дригъэщIыхьа мэжджы­тыр и фэеплъ нэхущ. 

Хьэутий и пщIэр

 Илъэс плIыщIым щIигъукIэ къуажэ губ­гъуэм илэ­жьы­хьащ механизатор цIэрыIуэ Жылэ Хьэутий. Нобэми и гур абы хуопабгъэ.
 И ныбжьыр илъэс пщыкIутху ири­­къуауэ арат къалэн пыухыкIа иIэу Хьэутий Псынабэ губ­гъуэм щихьам: Хъу­ран Амырхъан и тракторым и прицеп пыщIэу ар ягъэкIуат.
 ЩIалэ набдзэгуб­дзаплъэр псынщIэу лэ­жьыгъэм хэзэгъащ икIи мыгувэу механизатор IэщIагъэр зригъэгъуэтри, «гъущIы­шым» шэсащ. Илъэс плIыщIым щIигъукIэ а тIур къыздэгъуэгурыкIуащ. ЩIы щхьэфэ мащIи къы­зэрагъэ­дзэкIакъым абы и пхъэ­Iэщэ лъэщхэм, гъавэ мащIи кърахьэлIэжакъым. 

Хьэкъун Рустам: ПщIэнтIэпс хьэлэлкIэ допсэу

 ФокIадэм и 22-м илъэс 90 ирокъу ­Аруан щIыналъэм хыхьэ Псынабэ ­къуажэр къызэрыунэхурэ. Жылэдэсхэм загъэхьэзыр а махуэшхуэр Iэтауэ ягъэлъэпIэну. Иджыблагъэ дэ зыхуэдгъэзащ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Хьэкъун Рустам икIи нобэкIэ я Iуэхухэр зытетым зыщыдгъэгъуэзащ.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 13, махуэку

XII Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Зэхуэсышхуэр къызэгъэ­пэ­щынымкIэ республикэ комитетым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м щекIуэкIащ ДАХ-м и IуэхущIапIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 
 Конгрессыр щекIуэкIыну махуэм къызэщIакъуэжынущ Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2015 - 2018 гъэхэм къриубыдэу ищIа лэжьыгъэмрэ ДАХ-м и Къэп­щытакIуэ гупым зэфIигъэкIамрэ. Ап­хуэдэуи ДАХ-м и тхьэмадэр, абы и къуэ­дзэхэр, ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр ха­хынущ. ЗэIущIэм щыхэплъэнущ ДАХ-м хагъэхьэну адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэщIэхэм, нэгъуэщIхэми.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр бюджетым халъхьэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм Iуэхугъуэ 25-м щы­хэплъащ.

Фэбжь зыгъуэтахэм хуащI гулъытэр

 Социальнэ страхованэмкIэ фондым и щIыналъэ къудамэм лэжьыгъэм фэбжь хэзыхахэм я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэн ­папщIэ санаторэ зэрагъэкIуэн тхылъу 260-рэ къищэхуащ, сом мелуан 11-м нэблагъэ тригъэ­кIуадэу. 
 Санаторэм и узыншагъэм щы­кIэлъигъэплъыну дохутырым и тхылъ зрата дэтхэнэри хуитщ. Медико-социальнэ экспертизэмкIэ бюром фэбжь зыгъуэтам и узыншагъэр зэрызытригъэувэжынымкIэ и программэм къы­щыгъэлъэгъуауэ щытын хуейщ апхуэдэ Iуэхутхьэбзэ зэрыхуа­щIапхъэр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS