22.01.2022, 14:14 - Жылагъуэ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ.

22.01.2022, 12:12 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

22.01.2022, 11:10 - ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ.

19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

ЩЭНХАБЗЭ

14.12.2018 - 08:05

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ.

Подробности... | Просмотрено: 91

14.12.2018 - 08:05

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 54

14.12.2018 - 08:05

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь.

Подробности... | Просмотрено: 43

12.12.2018 - 08:08

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр

Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ...

Подробности... | Просмотрено: 55

12.12.2018 - 08:07

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.

Подробности... | Просмотрено: 113

12.12.2018 - 08:00

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 46

07.12.2018 - 08:08

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.

Подробности... | Просмотрено: 130

07.12.2018 - 08:08

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ
 

* ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж.
* ГуфIэгъуэ Iэнэм...

Подробности... | Просмотрено: 75

07.12.2018 - 08:07

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.

Подробности... | Просмотрено: 69

07.12.2018 - 08:05

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.

Подробности... | Просмотрено: 46

07.12.2018 - 08:00

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.

Подробности... | Просмотрено: 90

05.12.2018 - 08:09

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар...

Подробности... | Просмотрено: 54

28.11.2018 - 08:00

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.

Подробности... | Просмотрено: 68

28.11.2018 - 08:00

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е...

Подробности... | Просмотрено: 48

28.11.2018 - 08:00

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ.

Подробности... | Просмотрено: 31

28.11.2018 - 08:00

Былым тхьэмщIыгъуныбэ

КIэтIий гъумыр хуабэ щIыкIэ зэрагъэдзэкIри, псы хуабэкIэ ялъэс. ИтIанэ псывэм шыгъу хадзэри, кIэтIийр абы халъхьэ, къыхахыжри сэкIэ ятхъунщIурэ къабзэ хъуху ялъэс.

Подробности... | Просмотрено: 34

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

24.11.2021 - 16:44

ЕкIумрэ емыкIумрэ щыхуагъасэ

Налшык махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу къыщызэIуах сабийхэм зыщрагъэужь IуэхущIапIэщIэхэр.  Иджыблагъэ  гъуэгу техьа  «Этика»-р абыхэм къащхьэщокI  щIэныгъэм къыдэкIуэу, я деж екIуалIэ ныбжьыщIэхэр ...

Подробности... | Просмотрено: 10

Жылагъуэ

24.11.2021 - 16:01

ЛIыхъужь и лъэужь кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирикъуащ. Бжьыхьэ махуэ уфащ ар дунейм къыщытехьар.

Подробности... | Просмотрено: 11

Жылагъуэ

24.11.2021 - 15:57

Къэхутэныгъэм зрагъэужь

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэIущIэм щаубзыхуащ РАН-м Ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым Бахъсэн щиIэ нейтриннэ...

Подробности... | Просмотрено: 12

Жылагъуэ

24.11.2021 - 14:41

Сымаджэхэр шым ягъэшэсурэ ягъэхъуж

                                Шыхъуэхэм  я хъыбархэм  къыхэщ  зэпытщ  адыгэшыр   зэрыгубзыгъэм  къыхэкIыу, зи  лъакъуэ  къыдэмыбз  сабийхэри  балигъхэри  ягъэшэсурэ,...

Подробности... | Просмотрено: 15

Махуэгъэпс

24.11.2021 - 13:05

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ

Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр

Подробности... | Просмотрено: 2

Жылагъуэ

23.11.2021 - 14:39

Зэманым фагъуэ дэмыхъу лIыгъэ

Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа адыгэхэм ящыщщ совет, урысей еджагъэшхуэ, профессор, Урысейм Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием щIыхь зиIэ и академик, КъБР-м...

Подробности... | Просмотрено: 18

Жылагъуэ

23.11.2021 - 13:33

«КХЪУАУЭР ЕУЭРИ, КХЪУЭЖЫМ ИКIАЩ»

Ди щIэджыкIакIуэхэр зэрыщыгъуазэщи, псалъалъэ зыбжанэ «Адыгэ псалъэ» газетым зэкIэлъыкIуэу къытредгъэдзащ Ди гуапэ зэрыхъунщи, а тедзэгъуэхэм щIэупщIэ ягъуэтащ, къапщтэмэ, езы къуажэдэсхэми...

Подробности... | Просмотрено: 9

Жылагъуэ

23.11.2021 - 11:24

Мэуэт псэуалъэжьхэр къагъуэтыж

 Дон Iус Ростов къалэм мы гъэмахуэм и кIэм щегъэжьауэ археологхэм я къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI. Иджыблагъэ хэIущIыIу хъуащ къалэкум пасэрей мэуэтхэм я псэуалъэу щыта лъапсэжьхэмрэ абы...

Подробности... | Просмотрено: 11

Спорт

23.11.2021 - 10:19

Адыгэхэм ящыщу шахматхэмкIэ спортым и мастер япэу хъуа

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм щхьэзакъуэ зэпеуэхэм зэфIэкI хъарзынэхэр къыщагъэлъагъуэ. АбыхэмкIэ дэ диIэщ Европэм, Дуней псом, Олимп Джэгухэм я чемпионхэр. Ауэ щыIэщ ехъулIэныгъэ Iэта...

Подробности... | Просмотрено: 16

Махуэгъэпс

23.11.2021 - 09:13

Нобэ

ПсыкIэ зэIыпх хъу лэчым и дунейпсо махуэщ
Зыри къэмыщэхуным и дунейпсо махуэщ
Къэзахъстаным и гъуэгу полицэм и махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

22.11.2021 - 15:54

Мылъкуракъым насыпыр

Норвегием и цIыху нэхъ къулей дыдэхэм ящыщ, ухуакIуэ компаниехэр зыIэщIэлъ, зи ныбжьыр илъэс 90 ирикъуа Тун Улав и мылъкур псапэ Iуэхум хилъхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

Литературэ

22.11.2021 - 14:30

ЩХЬЭЛ

ДыщыцIыкIум ди адэ-анэм куэдрэ ди закъуэу пщIантIэм дыкъыданэн хуей хъурт. Илъэситху хъуа сэрэ зы илъэскIэ сэ нэхърэ нэхъыщIэ Вовэрэ нэхъыжьу дыкъагъанэрти, зи ныбжьыр илъэситIым нэса къудей...

Подробности... | Просмотрено: 17

Литературэ

22.11.2021 - 13:55

Хэти мэхэбзэусэ, хэти мэхэбзауэ

Адыгэбзэм щыщщ

Подробности... | Просмотрено: 21

ЩIалэгъуэ

22.11.2021 - 13:31

Монти и хъуэпсапIэр

Монти зи цIэ щIалэ цIыкIурщ мы хъыбарыр зытеухуар. Абы и ныбжьыр илъэс 16-м иту, курыт еджапIэм сочиненэ щитхауэ щытащ. ЕгъэджакIуэм унэ лэжьыгъэу къаритат балигъ хъумэ, зэрыпсэуну щIыкIэм, я...

Подробности... | Просмотрено: 12

Спорт

22.11.2021 - 12:18

Илъэсыр текIуэныгъэкIэ зэхуащI

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу мэрем блэкIам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Новороссийск и «Черноморец»-р.

Подробности... | Просмотрено: 15

Махуэгъэпс

22.11.2021 - 12:18

НОБЭ

♦Къуэхэм я дунейпсо махуэщ

♦Урысейм щагъэлъапIэ Психологхэм я махуэр

♦Азербайджаным и юстицэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы