17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мазэ зыбжа­нэкIэ щылэжьащ Къэрал Эрмитажым и лэжьа­кIуэхэм къызэрагъэпэща Кавказ Ищхъэрэ экспе­дицэр. Абы хэтащ рес­публикэм и щIэныгъэлI­хэмрэ студентхэмрэ, ап­хуэдэу къэралым и музей нэхъыщхьэм пыщIа щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэхэр.

КъБР-м и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

 Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ а IэнатIэхэм къыщагъэсэбэп автомашинэщIэу 30 къыIэрыхьэнущ.
 Автомашинэхэм ящыщу 20-р медицинэ дэIэпы­къуныгъэ псынщIэм хуэщIащ, 10-р школакIуэхэр къызэрырашэкI автобусхэрщ. Абы теухуа унафэм 2018 гъэм фокIадэм и 7-м Iэ щIидзащ Урысей ­Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI ­Медведев Дмитрий.

Нэхъ лъэщхэр ягъэпажэ

 КъБР-м щыIэ МВД-м и спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ министерствэмрэ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэмрэ я лэжьакIуэхэм гырэ спортымкIэ я зэхьэзэхуэ. 

Багъ Алий и текIуэныгъэ дахэ

 Щэбэт кIуам Краснодар щекIуэкIащ хабзэ пыу­хыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ АСВ-89 зэпеуэм хыхьэ зэIущIэ. Зи хьэлъагъыр нэхъ псынщIэ дыдэхэм я деж «дыщэ бгырыпхыр» абы къыщихьащ ди лъахэгъу Багъ Алий.

Фэеплъ зэхьэзэхуэ

 Налшык дэт «Универсаль­ный» спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 18 ири­мыкъуа щIалэхэмрэ хъы­джэбзхэмрэ дзю­домкIэ я XIV урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуа­щIащ ­СССР-м спортымкIэ и мастер Бабаев Къуанч. Зэ­хьэзэхуэм хэтащ УФ-м и щIыналъэ 20-м щIигъум, Азербайджаным, Осетие Ипщэм къикIа спортсмен 588-рэ. 
 ЗэпэщIэтыныгъэ гуа­щIэ­хэм Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым и гъэсэнхэм медаль зэмылIэужьыгъуиплI къы­щахьащ. Зыхэта гупым нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Ало Мухьэмэд. Дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Гаев Омар, Шормэн Элеонорэ, Кабуловэ Миланэ сымэ. 

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

 ЩIэблэ узыншэ ди­Iэным толажьэ Псыгуэнсу къуажэм дэт спорт Iуэ­хущIапIэм и гъэса­кIуэ­хэр.

Хэгъэрейхэр хагъэзыхь

 «Волгарь» (Астрахань) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 2:2 (0:0). Астрахань. «Центральный» стадион. ФокIадэм и 9-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Дорошенкэ ­(Ейск), Образкэ (Ставро­поль), Шипков (Белореченск). 
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Кокоев (Пугачёв, 63), Павлишин, Зенин (Запрягаев, 60), Лесников, Столбовой, Журавлёв, Алексеев (Вербин, 71), Степанов, Погосов.
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев, Эмексузян, КIэдыкIуей, Шаваев, Белоусов, Мэшыкъуэ, Салахетдинов, Михайлов (Машэжь, 74), Бацэ (Дэхъу, 81), Бажэ. 

НэгъуэщI IэщIагъэ сиIэну си нэгу къысхущIэгъэхьакъым

 Зыпэрыт IэнатIэм щыхэлъын ­хуей жэуа­плыныгъэр нэсу зыхэзыщIэ, дохутыр IэщIагъэр хуэфащэ дыдэу къыхэзыха бзылъхугъэ зэкIужщ Бахъсэн район сымаджэщым неврологиемкIэ и къудамэм и унафэщI Къа­рэнашэ Залинэ. Зеикъуэ дэт курыт школ №3-р къиух­ри, 1995 гъэм ар щIэтIысхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ факультетым. ИужькIэ и щIэныгъэм щыхигъахъуэу интернатурэр щрихьэкIащ Республикэ клиникэ сымаджэщым, ординатурэр - Урысей къэрал медицинэ университетым.

Дохутырхэр зочэнджэщ

 Республикэ клиникэ сымаджэщым щекIуэкIащ «Современная оперативная эндоурология» щIэныгъэ-практикэ конференц. Абы зэхуишэсащ урологиемкIэ ди къэралым и дохутыр цIэрыIуэхэр.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 11, гъубж

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS