17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


Псыр яхурикъуркъым

 Шэджэм ЕтIуанэм и щIы­пIэ администрацэм псы къыщIэшыпIэщIэм и про­ек­т игъэхьэзыращ. КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэр абы хэплъэн хуейуэ щытщ.

ГъэшхэкIхэм кIэлъоплъ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Роспот­ребнадзор» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ди республикэм къыщыщIагъэкI гъэшым и щытыкIэр зыхуэдэр къап­щытэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и джэпсалъэ

Урысей Федерацэм и Президент
ПУТИН Владимир
Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
МАТВИЕНКЭ Валентинэ
Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
и Къэрал Думэм и УнафэщI
ВОЛОДИН Вячеслав 
Урысей Федерацэм и
Правительствэм и УнафэщI 
МЕДВЕДЕВ Дмитрий сымэ я деж 

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Тулэ областымрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу. КIуэкIуэ Юрий зи пашэ делегацэр республикэм икIри а щIыналъэм кIуащ

 Делегацэм хэтщ министерствэхэм, ведомствэхэм, сату-промышленнэ палатэм, хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ фондым, промышленностым, ухуэныгъэм, мэкъумэш хозяйствэм, сырьем елэжь ­IэнатIэм, курортымрэ туризмэмрэ я Iуэху­щIапIэхэм я унафэщIхэр, бизнесым и лIыкIуэхэр.
 ЛIыкIуэхэр а щIыналъэм щыщыIэну лъэхъэнэм областым и IуэхущIапIэ инхэм еплъынущ, апхуэдэу лъэныкъуитIми я ­экономикэ, инвестицэ зэфIэкIхэр утыку къралъ­хьэнущ.
 КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Тулэ областым и губернаторымрэ я зэIущIэм щытеп­сэлъы­хьащ лъэныкъуитIми я сэбэп зыхэлъ Iуэху куэдым.

Нартан топ пщыкIущ щыдагъэкI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым зи чэзу джэгугъуэр щекIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ, Нартан къуажэм щызэхэта зэIущIэм топ 13 щыдагъэкIащ.
Уи хьэрхуэрэгъум и ­гъуэм топих дэбгъэкIами, укъыхагъэщIэфынущ. «Псы­куэдыр» къыщрагъэ­блэ­гъам ар нахуэу зыхащIащ «Нартаным» и футболистхэм - хьэщIэхэр нэхъы­бэжрэ къыхэжаныкIри, те­кIуэ­ны­гъэр яхьащ.

Франджыхэр я хьэрхуэрэгъухэм япоплъэ

 Урысей Федерацэм ще­кIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щыджэгуну япэ командэр наIуэ хъуащ: ­Бельгием и гуп къыхэхар 1:0-у хигъащIэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къихьащ Франджым.

ЦIыхугъэ лъагэ зыхэлъ

 КъызыхэкIа лъэп­къым жыджэру хуэ­лажьэхэм ящыщщ си къуажэгъу, егъэджакIуэу илъэс куэд­кIэ лэжьа Шал Къэралбий.

ФIы щIэи, псым хэдзэ

 ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр къыхэсхыным щхьэу­сыгъуэ хуэхъуар си анэдэлъхубзэм хузиIэ лъа­гъуныгъэрщ. СызэрыцIыкIурэ ди адыгэ тхакIуэхэм, усакIуэ­хэм я IэдакъэщIэкIхэм сызыIэпашэу, сыдихьэхыу соджэ. Гукъинэж схуэхъуа тхыгъэхэм ящыщ зыщ КIыщокъуэ Алим иужь дыдэу и Iэдакъэ къыщIэкIахэм хабжэ «Лъапсэ» романыр. Ар 1975 гъэм ири­гъажьэри илъэс 15-кIэ итхащ. 

Дапщэщи къыщыдогъэсэбэп

 Ди лъэпкъыбзэмкIэ республикэм къыщыдэкI газет закъуэр ди унагъуэм щIэсхэм фIыуэ долъагъу, ди щIэщыгъуэу сыт щыгъуи доджэ икIи абы и къыдэкIыгъуэхэм дыпоплъэ. Шэч хэмылъу, ахэр нэхъ мащIэ зэрыхъуами дегъэпIейтей. Газетым сыт щыгъуи идогъуатэ ди щIыналъэм, къэралым, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъу-къыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр.

Гулъытэ хэха щегъуэт

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызы­хуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэ­хэр щокIуэкI Бахъсэн щIыналъэм. Гъэмахуэ мазэхэм къриубыдэу школ лагерхэм зыщагъэпсэхунущ сабии­щэхэм.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS