22.01.2022, 14:14 - Жылагъуэ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ.

22.01.2022, 12:12 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

22.01.2022, 11:10 - ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ.

19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

ЩЭНХАБЗЭ

11.11.2021 - 17:55

Къул Дайанэ и макъамэ дунейр

ЗыхэпсэукIыр макъамэщ, и къарур лъэпкъырщ, зыгъэкIуатэр гупсысэщ, зыпсыхьыр гуапагъэщ, зэхэплъхьэжмэ - насыпщ!

Подробности... | Просмотрено: 16

10.11.2021 - 12:44

Дахагъэм и гъуджэ

Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр щекIуэкIащ 1930 гъэхэм. Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ зэи ямыIауэ къызэрагъэпэщат лъэпкъхэм я щэнхабзэ къулеигъэхэм...

Подробности... | Просмотрено: 19

08.11.2021 - 16:22

Уафэмрэ ЩIылъэмрэ щызэIущIэр джэгурщ

ЦIыху куэд зыхэт махуэщI (тхьэлъэIу) лIэужьыгъуэщ. Джэгум хохьэ къафэ, удж, уэрэд, шыгъажэ, зэпеуэ зэхуэмыдэхэр, нэгъуэщIхэри.

Подробности... | Просмотрено: 21

08.11.2021 - 11:49

Щхьэ щIэлъэныкъуэр зэрагуэшым теухуауэ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэхэм пыщIэныгъэшхуэ хуаIэу щытащ кърым тэтэрхэм. А зэпыщIэныгъэхэр зэи фIы и лъэныкъуэкIэ шэщIауэ екIуэкIыу щытакъым.

Подробности... | Просмотрено: 17

06.11.2021 - 10:21

Къандур Мухьэдин и «Иужьрей щэкIуэгъуэ»

Котляровхэ я тедзапIэм иджыблагъэ урысыбзэкIэ къы­щыдэкIащ Къандур Му­хьэдин и романыщIэ. Япэ напэкIуэцIым щегъэжьауэ и кIэм нэс укъимыутIыпщу узэзыгъаджэ тхылъыр «УрысеищIэм и роман» зыхужаIэхэм...

Подробности... | Просмотрено: 21

05.11.2021 - 10:16

Фестивалхэм я фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и 31-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щызэхуащIыжащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр - илъэси 100» еханэ урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси...

Подробности... | Просмотрено: 7

04.11.2021 - 11:14

Адыгэ щIалэм къэпщытакIуэхэр къыдехьэх

Япэ урысейпсо къэрал телеканалым и «Голос» шоум и утыкум гукъинэжу зыкъыщигъэлъэгъуащ Адыгэ Республикэм щыщ уэрэджыIакIуэ Тлъыней Алий. Ар я гъэ­сэнщ Бериашвили Этерирэ Долинэ Ларисэрэ. 

Подробности... | Просмотрено: 14

02.11.2021 - 16:44

Къафэм епсыхь хьэлыр

Ди газетым и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ балетым и къэфакIуэ Къущхьэ Камилэ.

Подробности... | Просмотрено: 8

01.11.2021 - 15:55

Фэилъхьэгъуэхэр щыгъуэтыгъуейм

Шурдым Миланэ зэрысабийрэ творчествэм пыщIащ: сурэт щIын жыпIэми, тхыпхъэщIыпхъэхэр хэдыкIынрами. Къапщтэмэ, ар анэм и лъагъуэщ зрикIуэр. Шурдым (Къанкъул) Лейлэ езыр дэрбзэрщ, и ныбжьыр илъэсипщI...

Подробности... | Просмотрено: 7

01.11.2021 - 12:12

ЦIыху насыпыфIэм и гъащIэ гъуэгу

Нобэ нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхуну ди мурад Щауэ Тимур усакIуэу зыкъимылъытэжу жеIэ, Урысейм къызэрыщацIыхур зытегъэпсам техуэ и уэрэд шэрыуэхэмкIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 18

31.10.2021 - 10:14

Иджырей гъуазджэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм жэпуэгъуэм и 19-м къыщызэIуахащ Аккизов Чэрим и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 9

30.10.2021 - 10:10

Урысейпсо кинофестивалыр Налшык щокIуэкI

Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и 27-м къы­щы­зэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр - илъэси 100» урысейпсо кинофестивалыр, респуб­ликэм и къэралыгъуэр къы­зэрыунэхурэ илъэси 100 зэ­рырикъум траухуар...

Подробности... | Просмотрено: 14

29.10.2021 - 17:05

БАГЪ ИННЭ И ЗЭФIЭКI

Нобэ зи гугъу фхуэсщIыну хъыджэбзыр ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Багъ Иннэщ. Ар зэрысабийрэ а IэщIагъэм щIэхъуэпсу къэхъуахэм ящыщкъым. Зэрыхъуаращ....

Подробности... | Просмотрено: 16

29.10.2021 - 13:31

Адыгэ фащэм и пщIэр къэзыIэтыжхэм ящыщщ

 «Этно-Эрато» дунейпсо зэпеуэм «Кавказ Ищхъэрэм и фащэ нэхъыфI» Iыхьэм ещанэ увыпIэр къызыхуагъэ­фэща  Былымгъуэт Оксанэ Кавказ ­Ищхъэрэм ис дэрбзэр нэхъыфI­хэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 15

29.10.2021 - 13:00

«Ислъэмейм» щыщ Агъыржанокъуэ Саният

Урысей Федерацэм и къэрал саугъэтым и лауреат, Адыгейм щIыхь зиIэ и артист, Шэшэным гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Ислъэмей» къэрал ансамблым и художественнэ унафэщIым и къуэдзэ...

Подробности... | Просмотрено: 15

26.10.2021 - 13:56

Дуней псом щыцIэрыIуэ модельер

Армани Джорджио и цIэр зэхэзымыха цIыху къэгъуэтыгъуейщ. Итальян дизайнерым модэм и дунейм хьэпшып телъыджэ куэд къыщигъэщIащ – ар щыгъын, зэрызагъэщIэращIэ, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып ирехъу. 

Подробности... | Просмотрено: 15

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

18.01.2022 - 09:00

Уэрдым Зекай: ЗыкIи сыхущIегъуэжакъым

Сыт хуэдэ гугъуехь къылъыкъуэмыкIами, ар къызэринэкIыфрэ и хэкужь къинэжмэ, ар адыгэ нэсщ.

Подробности... | Просмотрено: 7

Махуэгъэпс

17.01.2022 - 18:03

Нобэ

Сабийхэм къагупсыса, зэпкъралъхьа Iэмэпсымэхэм я махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

17.01.2022 - 17:41

Лъэпкъ программэхэр

2021 гъэм зэрагъэпэщыжын хуей ухуэныгъэхэм папщIэ щыIэ программэм хагъэхьауэ щытащ Къэщхьэтау дэт сабий садыр.

Подробности... | Просмотрено: 8

Жылагъуэ

17.01.2022 - 16:37

Дагъыстэным и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 22

Тхыдэ

17.01.2022 - 15:33

«Титаник» кхъухьым и гъусэу щIилъэфа хъугъуэфIыгъуэхэр

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ.

Подробности... | Просмотрено: 17

Жылагъуэ

17.01.2022 - 14:50

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 5

Жылагъуэ

17.01.2022 - 13:20

Израилым нысашэ зэрыщекIуэкIыр

Дэнэ щIыпIэ укIуэми лъэпкъ хабзэмрэ зэхэтыкIэмрэ кърипщIэну Iэмал хъарзынэщ хьэгъуэлIыгъуэр, нэгъуэщI гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 13

Жылагъуэ

17.01.2022 - 12:18

Адыгейм и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

Адыгей Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 3

Литературэ

17.01.2022 - 11:12

Дэлъху

ГушыIэ

Подробности... | Просмотрено: 11

Жылагъуэ

17.01.2022 - 10:09

Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

Подробности... | Просмотрено: 13

Жылагъуэ

17.01.2022 - 09:14

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ Iыхьэм хьэщхьэрыIуэ узымкIэ мардэ пыухыкIа (карантин) щыгъэувыным теухуауэ

Подробности... | Просмотрено: 5

Спорт

16.01.2022 - 18:05

Тэрч бэнакIуэхэм я текIуэныгъэ

ЩIышылэм и 7 - 9-хэм Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплек­сым щекIуэкIащ 2002 - 2007 гъэ­хэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым...

Подробности... | Просмотрено: 10

Спорт

16.01.2022 - 16:04

Дунейпсо чемпион

Мэзкуу къалэм дэт «Аквариум» спорт комплексым щекIуэкIащ ACB JJ зэзауэ зэхэтхэмкIэ дунейпсо чемпионат. Абы фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъу ГуэныкIэ Заур.

Подробности... | Просмотрено: 6

ЩIалэгъуэ

16.01.2022 - 15:02

МафIэбг «ябгэу» Iуащхьэмахуэ

Тхьэхэм я зэхуэсыпIэу алыдж IуэрыIуатэм хэт Олимп Iуащхьэр а цIэр зэрихьэу а щIыналъэм ит бгырауэ хуа­гъэфащэ. Ауэ нэгъуэщI еп­лъыкIи щыIэщ. 

Подробности... | Просмотрено: 11

Жылагъуэ

16.01.2022 - 13:45

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэт

Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ЩIДАА-м и вице-президенту щыта, Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием, ЩIэныгъэмрэ ­гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием,...

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

16.01.2022 - 09:13

Сабий гъэсапIэм и гуащэ

Ди псэлъэгъур Щхьэлыкъуэ къуа­жэм дэт школ №1-м къегъэщIылIа сабий садым и уна­фэщIщ илъэс куэд хъуауэ. ЩыIэкъым сабийм и деж щыпхь жэуа­пым нэхърэ нэхъ ин. Иуан Агнессэ абы пэлъэщ къудей...

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы