13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


Гъубжокъуэ Болэт ящыгъупщэнукъым

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ балет­мейстер-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балет­мейстер нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа Гъубжокъуэ Болэт. 

Уи гукъеуэр зытебгъакIуэ хъунукъым

 Нобэ ди псэлъэгъущ ­КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, доцент, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым актёрскэ IэзагъымкIэ и кафедрэм и унафэщI, СТД-м и прав­ленэм хэт, псоми фIыуэ ­тлъагъу Балъкъэр Тамарэ. 

Ар си гъащIэт

 Лэжьыгъэрэ хахуа­гъэ­кIэ гъащIэр зыхуэупсахэм сащыщу зыкъызолъытэж сэ. Комсомолыр ди гъуазэу гъащIэ гугъу, ауэ пщIэшхуэ зыпылъ къэдгъэщIащ. А зэгу­хьэ­ныгъэм къысхилъ­хьа хьэл-щэнхэрщ сэ гъащIэ гъуа­зэу сиIари, лъэ бы­дэкIэ сытезыгъэувари. Си адэр Хэку зауэшхуэм хэкIуэда нэужь, зеин­ш­э­ным и гу­гъуехь псори зы­хэсщIащ. Ди анэр гугъу ехьу бынищ дыкъигъэ­хъуащ: Борис, сэ, Харитон.

Гум имыкIыж лъэхъэнэм теухуа уэрэдхэр

 Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм мы ­махуэхэм щекIуэкIащ комсомол-щIалэгъуалэ уэрэдхэм я фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ ­Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Хэкупсэхэр ягъасэ

 Хабзэ хъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм усэ къе­джэ­нымкIэ зэпеуэ гъэщIэ­гъуэн­хэр къыщызэрагъэ­пэщ, махуэшхуэхэм е уса­кIуэ цIэрыIуэхэр къы­щалъхуам ирихьэлIэу. Ап­хуэдэщ иджыблагъэ абы щекIуэкIа «Диалог времени: комсомольцы-добровольцы» зэпеуэр. Ар теухуауэ щытащ Лениным и цIэр зезыхьэ ­союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) илъэси 100 зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр къы­зэ­рагъэпэщащ биб­лиоте­кэм игъэзащIэ «Дети XXI века - Дети Света» проектым хыхьэу. 

ХьэрычэтыщIэхэр туризмэм и IэнатIэм зэрыщылажьэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмкIэ, хьэрычэт IуэхумкIэ, Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетхэм зэщIыгъуу къызэрагъэпэща я зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ Шэрэдж муниципальнэ районым. Абы щытепсэлъыхьащ хьэрычэт IуэхущIапIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ туризмэм и IэнатIэм зэрыщы­лажьэм.

Нобэ

ЩэкIуэгъуэм и 7, бэрэжьей

Захуагъэр я гъуазэу

 Ди къэралым иджы хэIэтыкIауэ (хэбгъэзыхьмэ, зыуи) щамыгъэлъэпIэж Октябрь социалист революцэ иным нэхърэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIа икIи дунейр зэзыгъэдзэкIа нэгъуэщI Iуэху ХХ лIэщIыгъуэм щыIакъым. Сыт хуэдиз трамыжыIыхьами, мы зэманым трамыжыIыхьми, дяпэкIэ тражыIыхьынуми яхущIэуфакъым, яхущIэуфэркъым икIи яхущIэуфэнукъым ар гуащIэрыпсэу цIыхум и сэбэп зыхэлъхэм ­тещIыхьауэ зэрыщытар. Пэжщ, цIыху куэд хэкIуэдащ, къэкIуэну насыпым щIэзэуахэм къемыхъулIахэр нэхъыбэжщ. АрщхьэкIэ сыт хуэдэ революцэм зэ­рыщIидзэри, ар зэриухри апхуэдэущ.

ГуфIэгъуэр зэдаIэт

 2005 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м къыщыщIэдзауэ илъэс къэс ягъэлъапIэ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. 
 Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Бахъсэн къалэми. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и гупэм къы­щызэрагъэпэща Iуэхум хэтащ Бахъсэн къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, къалэ унафэщI­хэр, IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр, еджакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

 ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым - Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищ­хъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэ­рал институтым - я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-­Балъ­къэр къэ­рал мэкъу­мэш университетым щрагъэ­кIуэ­кIащ. ЗэIущIэр зы­траухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэ­тыным мы­хьэнэуэ иIэрщ.
 ЗэIущIэм хэтащ Правительствэмрэ жылагъуэмрэ я лIыкIуэхэр, егъэджакIуэхэр. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS