11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

МафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым махуищкIэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Максимчук Владимир Михаил и къуэм и фэеплъу.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

11.10.2019, 08:00 - Спорт

КъалэкIыхьыр (Прохладнэ) лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ спортсмен Iэзэхэр гъэхьэзырыным и кIыщ хъуа хуэдэщ. А гугъэфIхэр дигъэщIащ иджыблагъэ Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым. Зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр нэхъапэIуэкIэ зыIэрызыгъэхьа Ласицкене (Кучинэ) Марие къыкIэлъыкIуэу цIыхухъухэр лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ а къалэ дыдэм щыщ Акименкэ Михаил. Ар зэи къэмыхъуа телъыджэщ.

09.10.2019, 08:17 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэмрэ ЕгъэджакIуэм и махуэм ирихьэлIэу «Гум и щIалэгъуэ» фIэщыгъэр зиIа пшыхь Налшык къалэ щрагъэкIуэкIащ. Ар щызэхэтащ Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм.

09.10.2019, 08:10 - Жылагъуэ

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу ди республикэм щыIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм ящыщ зыт Кэнжэ щекIуэкIар. Пшыналъэ дахэр къыдэIукIрэ щIалэгъуалэр адыгэ фащэкIэ зэщыхуэпыкIауэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и пщIантIэм жылэдэс нэхъыжьхэр, нэгъуэщI щIыналъэ къикIа хьэщIэхэр щрагъэблагъэрт.

09.10.2019, 08:05 - Тхыдэ

Абыхэм ятеухуауэ къыдэкIащ икIи къыдокI тхыгъэшхуэхэр, романхэр, повестхэр.

09.10.2019, 08:02 - Щэнхабзэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Жьа­кIэмыхъу КIунэ.

09.10.2019, 08:00 - Спорт

Ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие Катарым и къалащхьэ Дохэ иджыблагъэ щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым тхыдэм щыхыхьащ. ЛъагапIэ дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм абы дыщэ медалыр фокIадэм и 30-м къыщихьащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

11.10.2019 - 08:12

Дунейпсо кином и тхьэмахуэ Налшык щекIуэкIынущ

Жэпуэгъуэм и 14-м Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахынущ «FEST-хиты» фIэщыгъэм щIэт, дунейпсо кином и тхьэмахуэ.

Подробности... | Просмотрено: 2

09.10.2019 - 08:02

Къэбэрдей театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Жьа­кIэмыхъу КIунэ.

Подробности... | Просмотрено: 10

03.10.2019 - 08:05

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ гъуэгуанэм дидзыхауэ, адыгэ макъамэ гъуазджэм абы гъуэгущIэ щыпхеш. И Iуэхур къызэ­рекIуэкIам, адэкIэ и мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну Тимур зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 20

02.10.2019 - 08:15

ГущIагъщIэлъхэр макъамэм къезыгъэIущэщ

УФ-ми КъБР-ми гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, композитор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Джэрмэншык къуа­жэм 1940 гъэм къыщалъхуа Молэ Владимир Лил и къуэм Саратов дэт къэрал консерваторэм щеджэу итхауэ щытащ Акъсырэ Залымхъан и пьесэр зи лъаб­жьэ «Дахэнагъуэ» оперэр.

Подробности... | Просмотрено: 12

25.09.2019 - 08:12

«Васса Железнова» спектаклыр ди деж щагъэлъэгъуэнущ

Дызэрыщыгъуазэщи, 2019 гъэр Театрым и илъэсу щагъэуващ УФ-м. Илъэсым къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну яубзыхуауэ щытахэм ящыщщ урысейпсо Театральнэ марафоныр. Абы хиубыдэу, Налшык зыкъыщигъэлъэгъуэну къэкIуэнущ Къэрэшей-Шэрджэсым къикIыну театрыр.

Подробности... | Просмотрено: 5

13.09.2019 - 08:15

Мазэгъуэ нэхум нуркIэ нэр щIесыкI

Даур Аслъэн и творческэ гъуэгуа­нэм уигу къегъэкI Кавказ Ищхъэрэм профессиональнэ макъамэ щэнхабзэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэр, псалъэм папщIэ, Гасанов Готфрид,

Подробности... | Просмотрено: 17

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

15.02.2019 - 08:10

ЗауэлI хахуэхэм я фэеплъу

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, и пэшым сыщыщIыхьам зыхэсщIар пхужымыIэным хуэдэт. Абы къыщIэIукI лIыхъужьыгъэ макъамэмрэ блынхэм фIэплъагъуэ сурэтхэм къапкърыкI къарумрэ къыбжаIэрт псэкIэ къулей, лIыгъэ зыхэлъ, къэмылэнджэж цIыхухэр диIэху дыкъызыкъуэгушхукIынрэ дыщIэпагэнрэ дызэрыщымыщIэнур…

Подробности... | Просмотрено: 15
Жылагъуэ

15.02.2019 - 08:08

Зыри ящыгъупщакъым

Вэсэмахуэ Налшык и Дэшхуей хадэм афган-интернационалистхэм я фэеплъым деж щекIуэкIащ советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм ящыщ зы.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

15.02.2019 - 08:07

Дунейм щыхъыбархэр

Сом триллион 25,7-рэ хухах

Урысейм 2019 гъэм къыщыщIэдзауэ 2024 гъэ пщIондэ щагъэлэжьэну яубзыхуа лъэпкъ проектхэм трагъэкIуэдэнур сом триллион 25,7-рэ хъуну ягъэуващ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Политикэ

15.02.2019 - 08:05

ЗэуапIэм щыIа адэхэмрэ адэшхуэхэмрэ я щапхъэм тету

Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу

Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ жылагъуэ-политикэ Iуэхуу къалъытэу.

Подробности... | Просмотрено: 13
Политикэ

15.02.2019 - 08:00

КIуэкIуэ К. В. я пашэу КъБР-м икIа лIыкIуэхэр Урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм хэтщ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К.В. и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр хэтщ Сочэ къалэм щекIуэкI урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

13.02.2019 - 08:15

Адэжь хэкум щыцIэрыIуэ Натхъуэ Бибрэс

Адыгэ футболистхэм ящыщу нэхъ лъэщ дыдэр Израилым и командэ къыхэхам и капитан Натхъуэ Бибрэсщ. Хамэ щIыпIэм къыщалъхуами, адэжь хэкум ар цIэрыIуэ щыхъуащ икIи Къэзан и «Рубин»-мрэ Мэзкуу и ЦСКА-мрэ яхэту Европэм и къэрал куэдым я стадионхэм пщIэрэ щIыхьрэ щиIэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Иджы Алыджым Iэпхъуауэ абы хыхьэ Пирей къалэм и «Олимпиакос»-м ехъулIэныгъэкIэ щоджэгу.

Подробности... | Просмотрено: 20
Абы дегъэпIейтей

13.02.2019 - 08:10

Попов Павел: Лышхыр цIыхум къыдалъху

Лышхыр XX лIэщIыгъуэм къыдэщIэрэщIа, ди щIыуэпсым и щытыкIэм къыхэкI узыфэу жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 24
Жылагъуэ

13.02.2019 - 08:08

ЩIэныгъэр ислъам диным зэреплъыр

Адыгеймрэ Краснодар (Бжьэдыгъукъалэ) къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэмрэ я муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, щIэныгъэлI, профессор Шумахуэ Мухьэмэд и «ЩIэныгъэр ислъам диным зэреплъыр» тхылъыр Налшык къыщыдэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 11
ЩIалэгъуэ

13.02.2019 - 08:07

IуэхуфIу къалъытащ

Ди волонтёр ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIым хагъахъуэ.

«Машук-2018» фIэщыгъэм щIэту илъэс кIуам Псыхуабэ щекIуэкIа зэIущIэшхуэм фIым я фIыжхэм ящыщу и цIэ къыщраIуат Нияз Иляс. «Интернет шынагъуэншэ» фIэщыгъэм щIэту абы игъэхьэзыра проектыр зытеухуар мы зэманым и тепщэ хъуа компьютерым, псом хуэмыдэу къыдэкIуэтей щIэблэм дежкIэ зэраныгъэшхуэ къэзышэ языныкъуэ напэкIуэцIхэм зэрызыщахъумэну Iэмалхэрщ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

13.02.2019 - 08:05

Дунейм щыхъыбархэр

Китайм сату дащIынущ

Джэдкъаз гъэхъун IэнатIэм щылажьэ урысей IуэхущIапIэхэм ящыщу 23-м Iэмал ягъуэтащ я продукцэр Китайм ирагъэшэну.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЩIалэгъуэ

13.02.2019 - 08:04

Медицинэ класс къыщызэIуах

Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и курыт еджапIэхэм къыщызэIуах IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэхъ куууэ щыхурагъаджэ классхэр. Дохутыр IэщIагъэм хуеджэну зи мурад ныбжьыщIэхэр а унэтIыныгъэм епха щIэныгъэхэм нэхъыфIу щагъэгъуэзэн папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Налшык къалэ дэт езанэ гимназием иджыблагъэ къыщызэIуихащ медицинэ класс.

Подробности... | Просмотрено: 25
Спорт

13.02.2019 - 08:03

Дзэ Iэпщэрыбанэ зэуэкIэ

«Афганистаным и ветеранхэм я зэгухьэныгъэ» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ, Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъхэм я IуэхухэмкIэ и управленэмрэ и щIэгъэкъуэну Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ дзэ Iэпщэрыбанэ зэуэкIэмкIэ 13-нэ турнир, советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъум теухуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 15
Политикэ

13.02.2019 - 08:00

Къэпщытэныгъэхэр ягъэткIиинущ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ижыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэду зэхэт унэхэм я Iуэхухэр къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм лэжьэну хуит зыщI лицензэхэр зэрыратымрэ къэралыр псэупIэхэм кIэлъыплъыныр зэрырагъэкIуэкIымрэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
ЗэIущIэхэр

08.02.2019 - 08:15

Гъэсыныпхъэр лъапIэ щIэхъуар сыт?

КъБР-м Инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсыныпхъэм и уасэм щIыщыхагъэхъуам.

Подробности... | Просмотрено: 11
Литературэ

08.02.2019 - 08:14

УсакIуэ телъыджэ

Усыгъэм и вагъуэ Къэшэж  Иннэ къызэралъхурэ мазаем и 12-м илъэс 75-рэ ирокъу

Подробности... | Просмотрено: 104

Страницы